7_I_15_Čj_ohebné slovní druhy 2_Adamčíková

download report

Transcript 7_I_15_Čj_ohebné slovní druhy 2_Adamčíková

Ohebné slovní druhy
PROCVIČOVÁNÍ
1.ROZLIŠTE PŘÍDAVNÁ JMÉNA T/M/P.
nový žák milí přátelé rybí řízek otcův plášť cizí dívky veselí chlapci sestřino přání sloní ucho hodní lidé jedovatý pavouk -
Vaškovo kolo motýlí křídla známí skladatelé sousedčina zahrada ryzí zlato vltavský břeh ranní rosa moravský popěvek tvrdý sýr kosí zpěv -
Ohebné slovní druhy
ŘEŠENÍ
1.ROZLIŠTE PŘÍDAVNÁ JMÉNA T/M/P.
nový žák - T
milí přátelé - T
rybí řízek - M
otcův plášť - P
cizí dívky - M
veselí chlapci - T
sestřino přání - P
sloní ucho - M
hodní lidé - T
jedovatý pavouk - T
Vaškovo kolo - P
motýlí křídla - M
známí skladatelé - T
sousedčina zahrada - P
ryzí zlato - M
vltavský břeh - T
ranní rosa - M
moravský popěvek - T
tvrdý sýr - T
kosí zpěv - M
Ohebné slovní druhy
PROCVIČOVÁNÍ
2.NAHRAĎTE PODSTATNÁ JMÉNA V ZÁVORKÁCH SPRÁVNÝMI ZÁJMENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Často a rád (babičku) ______ navštěvuji.
Budu na (babičku) ______ vždy rád vzpomínat.
Jsem (mamince) ______ vděčna za vše, co umím.
Máme (chatu) ______ na kopci u lesa.
Znáš (Jirku) ______ a víš, že sliby vždy vyplní.
Půjdu (tetě) ______ naproti.
O (rodičích) ______ jsme nemluvili.
Před několika lety byste (městečko) ______ na mapě
nenašli.
Ohebné slovní druhy
ŘEŠENÍ
2.NAHRAĎTE PODSTATNÁ JMÉNA V ZÁVORKÁCH SPRÁVNÝMI ZÁJMENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Často a rád ji navštěvuji.
Budu na ni vždy rád vzpomínat.
Jsem jí vděčna za vše, co umím.
Máme ji na kopci u lesa.
Znáš ho/jej a víš, že sliby vždy vyplní.
Půjdu jí naproti.
O nich jsme nemluvili.
Před několika lety byste ho/jej na mapě nenašli.
Ohebné slovní druhy
PROCVIČOVÁNÍ
3.DOPLŇTE DO DANÝCH VĚT SPISOVNÉ TVARY ČÍSLOVEK.
1. Za vstupenky jsme zaplatili po (55) __________________
korunách.
2. Na dovolenou máme dosud všechny úspory kromě (1000)
__________________ korun.
3. Za pěkné vysvědčení ti k (500) _____________ korunám
ještě něco přidám.
4. Hance se ztratilo (128) ___________________ korun.
5. Při úklidu jsem našel (2396) ___________________ korun.
6. Poštovní doručovatelka donesla mamince balík v hodnotě
(539) ________________________________ korun.
Ohebné slovní druhy
ŘEŠENÍ
3.DOPLŇTE DO DANÝCH VĚT SPISOVNÉ TVARY ČÍSLOVEK.
1. Za vstupenky jsme zaplatili po padesáti pěti korunách.
2. Na dovolenou máme dosud všechny úspory kromě tisíce
korun.
3. Za pěkné vysvědčení ti k pěti stům korunám ještě něco
přidám.
4. Hance se ztratilo sto dvacet osm korun.
5. Při úklidu jsem našel dva tisíce tři sta devadesát šest korun.
6. Poštovní doručovatelka donesla mamince balík v hodnotě
pěti set třiceti devíti korun.
Ohebné slovní druhy
PROCVIČOVÁNÍ
4.DOPLŇTE KONCOVKY U SLOVES V PŘÍSUDKU.
Děti tentokrát nešl_ na oběd do školní jídelny. Jirka a
Honza mi nejvíce pomohl_. Housata se zaběhl_, Jana a
její bratr Filip je už šl_ hledat. Obě kočky, koťata i pes se
štěňátkem spal_ ve stodole. Všechny stoly a židle byl_
ráno na svém místě. Po celé místnosti zavoněl_ čerstvě
nařezané růže. Tatínek s maminkou vzpomínal_ na své
rodiče. Na stadion přišl_ povzbudit hráče dívky. V houští
zapraskal_ větvičky, děti se polekal_ a rozběhl_ se na
kraj lesa. Jarní dni byl_ deštivé.
Ohebné slovní druhy
ŘEŠENÍ
4.DOPLŇTE KONCOVKY U SLOVES V PŘÍSUDKU.
Děti tentokrát nešly na oběd do školní jídelny. Jirka a
Honza mi nejvíce pomohli. Housata se zaběhla, Jana a
její bratr Filip je už šli hledat. Obě kočky, koťata i pes
se štěňátkem spali ve stodole. Všechny stoly a židle
byly ráno na svém místě. Po celé místnosti zavoněly
čerstvě nařezané růže. Tatínek s maminkou
vzpomínali na své rodiče. Na stadion přišly povzbudit
hráče dívky. V houští zapraskaly větvičky, děti se
polekaly a rozběhly se na kraj lesa. Jarní dni byly
deštivé.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_15_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26