KAJIAN TINDAKAN

download report

Transcript KAJIAN TINDAKAN

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009):3-15
PENGGUNAAN PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SEJARAH BAGI PELAJAR
TINGKATAN DUA
(The Use of Concept Maps in Improving Achievement in The Subject of
History for Form Two Students)
ZAHARA AZIZ
NURLIAH JAIR
Dr. Abdul Latif Gapor
DPLI TT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
Ahli Kumpulan
TUAN ROS LAINI TUAN YUSOF
NURAH BINTI MD NOR
NIK ZAHIRA BINTI AB. HALIM
SHARINA BINTI [email protected] ABD. AZIZ
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
METODOLOGI KAJIAN
Mengenal
pasti
masalah
Putaran
seterusnya
Menganalisa
dan Meneliti
Mengumpul
data untuk
mengesahkan
tindakan
Mengumpul
data
MODEL
SOMEKH
Menganalisis
data
Merancang
tindakan
Melaksanaka
n pelan
tindakan
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
PENGENALAN
 Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah di
Cheras, Selangor ke atas 37 orang pelajar tingkatan 2H
dan seorang guru.
 Fokus kajian ini ialah untuk mengkaji tahap
penerimaan pelajar terhadap peta konsep dalam
proses P&P sejarah.
 Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengetahui sejauh
mana kesan penggunaan peta konsep dapat
meningkatkan pencapaian subjek Sejarah kepada
pelajar tingkatan 2.
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
MENGENAL
PASTI MASALAH
MENGUMPUL
DATA
• Subjek Sejarah mengandungi banyak idea yang abstrak
serta konsep yang sukar.
• Pelajar tidak memahami konsep serta makna perkataan
tertentu
• Menggunakan dua set ujian aneka pilihan iaitu pra dan pasca.
• Borang soal selidik, borang pemerhatian guru dan temu bual.
• Dijalankan berdasarkan beberapa teori:
• Teori Pembelajaran Bermakna - maklumat dalam bentuk bahasa,
idea, hubungan antara idea-idea tersebut
• Teori Kognitif - menekankan bagaimana individu boleh
mengekalkan maklumat dalam ingatan mereka iaitu melalui
kemahiran menggunakan ingatan jangka panjang
• Teori Konstruktivisme – menekankan pembinaan pengetahuan oleh
pelajar berdasarkan pengalaman
• Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang
signifikan min pencapaian pelajar dalam ujian pra dan pasca
antara jantina
• Soal selidik - pelajar boleh menerima dengan baik
penggunaan peta konsep
• Borang pemerhatian guru – penerimaan pelajar terhadap peta
konsep adalah positif
• Temubual
– Penggunaan
peta konsep dalam P&P Sejarah telah
DPLI GSTT UNIVERSITI
PENDIDIKAN
SULTAN
IDRIS
menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut
MENGANALISIS
DATA
MERANCANG
PELAN
TINDAKAN
MELAKSANAKAN
PELAN
TINDAKAN
• Antara langkah pelaksanaan pengajaran menggunakan peta konsep
ialah:
• Langkah 1 – guru mengemukakan tajuk pelajaran dengan peta
konsep
• Langkah 2 – Pelajar disusun secara berkumpulan mengikut kriteria
yang ditetapkan oleh guru
• Langkah 3 – Pelajar menyiapkan peta konsep. Guru hanya
membimbing dan memantau
• Langkah 4 – Pembentangan peta konsep oleh kumpulan dan dinilai
oleh guru
• Sebelum pengajaran, pelajar diberikan ujian pencapaian iaitu ujian
pra.
• Pengajaran menggunakan peta konsep Sejarah telah dijalankan
selama lapan minggu
• Seterusnya pelajar diberikan ujian pasca untuk melihat
peningkatan pencapaian.
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
MENGUMPUL
DATA UNTUK
MENGESAHKAN
PERUBAHAN
Hasil dapatan Ujian Pra dan Ujian Pasca
________________________________________________________
Gred/Markah
Ujian Pra(%)
Ujian Pasca (%)
________________________________________________________
A (80-100)
0
2.7
B (65-79)
2.7
13.5
C (50-64)
13.50
45.90
D (40-49)
43.3
24.4
E (0-39)
40.50
13.3
________________________________________________________
Jumlah
100
100
________________________________________________________
Rumusan:
 Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah telah meningkat
dengan pelaksanaan peta konsep
 Markah lulus untuk kedua-dua ujian ini ialah 40% ke atas
 Peratus lulus subjek ini meningkat dari 59% (ujian pra) kepada
86.5% (ujian pasca)
 Penggunaan peta konsep memberi sumbangan positif kepada
pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
MENGESAHKAN
PERUBAHAN
• Dapatan kajian menunjukkan terdapat
peningkatan pencapaian yang ketara dalam
ujian pasca berbanding ujian pra
MENGANALISIS
DAN MENILAI
• Pelajar dapat menerima penggunaan peta
konsep sebagai teknik pengajaran kerana
mudah mengingat fakta, menarik dan tidak
membosankan.
PUTARAN
SETERUSNYA
• Berdasarkan kajian ini menunjukkan pelajar
yang lemah dapat dipertingkatkan dengan
menggunakan peta konsep dalam proses
pengajaran dan pembelajaran Sejarah
DPLI GSTT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN
IDRIS
THE TRANSITORY PHASE TO THE
ATTAINMENT OF SELF-REGULATORY
SKILL IN MATHEMATICAL PROBLEM
SOLVING
Ditulis oleh :
G. Lazakidou
University of Piraeus, Greece
F. Paraskeva
University of Piraeus, Greece,
[email protected]
S. Retalis
University of Piraeus, Greece
PENGENALAN
SUMBER JURNAL :
•International Education Journal, 2007, 8(1), 71-81. ISSN
1443-1475 © 2007 Shannon Research Press.
•http://iej.com.au
Kumpulan sasaran
 48 orang pelajar Gred 4 ( 10 tahun ) sekolah rendah.
 sampel pelajar diambil daripada 3 bilik darjah di
sekolah yang berbeza di Athens.
 setiap kumpulan dipanggil kumpulan eksperimen yang
mewakili tahap yang berbeza
Mengenal
pasti
masalah
Mengumpul
Data
• Penggunaan penyelesaian masalah
matematik untuk melihat tingkah laku
pelajar dan kesan ke atas keupayaan
mereka menyelesaikan masalah yang
menyumbang kepada proses pemikiran
Menganalis
data
• analisis kuantitatif sampel
menunjukkan bahawa separuh
daripada peserta telah dipanggil
‘medium’ penyelesai masalah.
• hasil kajian menunjukkan
39.6% drpd peserta telah
dikelaskan dalam kategori
pakar hanya 10.4% dikelaskan
sebagai orang baru penyelesai
masalah.
Jadual 1 : skor purata dan sisihan
piawai tiga kumpulan eksperimen
tiga tahap perbezaan
pembangunan kendiri.
kumpulan
pra
pasca
1
4.94 ( 3.39 % )
8.17 ( 3.07 % )
2
5.94 ( 3.86 % )
8.69 ( 2.89 % )
3
8.50 ( 3.01 % )
9.71 ( 0.83 % )
Rajah 1 : trend menggunakan teknik
metakognitif oleh penyelesai ‘medium’
dalam kumpulan rawatan yang berbeza.
Rajah 2 : keputusan yang diambil melalui teknik pemikiran protokol
meta-kognitif yang digunakan oleh pelajar sebelum dan selepas kajian.
Merancang
pelan
tindakan
• Pelajar dibahagikan dalam 3 kumpulan
yang mewakili tahap kemahiran
pengawalan kendiri yang berbeza.
• Penyelidik menyediakan empat masalah
matematik dalam konteks masalah yang
berbeza untuk pelajar.
• Penyelidik menyediakan soalan soal
selidik pra dan pasca untuk dijawab oleh
pelajar.
Melaksanakan
pelan
tindakan
• pelajar diminta menyelesaikan empat
masalah matematik yang telah diberikan.
• Pelajar diminta menjawab soalan soal selidik
sebelum dan selepas eksperimen.
• Pelajar dikelaskan dalam tiga kategori iaitu
‘orang baru’ , ‘sederhana’ , dan pakar.
Sebelum eksperimen
Mengumpul
data untuk
mengesahkan
perubahan
• kumpulan ke-3
mempunyai keupayaan
menyelesaikan masalah
•yang
. lebih baik
berbanding kump 2 dan
1.
• Disahkan oleh ANOVA
ke atas ujian pra dan
pasca.
terdapat perbezaan yg
signifikan
Selepas eksperimen
• satu peningkatan yang
ketara diperhatikan
dalam kumpulan
pertama dan kedua.
Manakala kumpulan ke-3
sedikit peningkatan.
• tiada perbezaan yang
signifikan ditemui dalam
kalangan kumpulan.
Menganalisis
dan menilai
• Fasa sementara dari orang baru kepada
penyelesai masalah pakar melalui 3 tahap
perkembangan kendiri.
• Melalui pengajaran matematik kanak-kanak
boleh meningkatkan tahap kendiri,
metakognitif keupayaan diri, keberkesanan
dan akhirnya pencapaian dalam
penyelesaian masalah.
• Ia menunjukkan bahawa kemahiran kendiri
boleh diajar melalui permodelan
Putaran
seterusnya
•Berdasarkan kajian penyelidik
menggambarkan bahawa fasa sementara hanya
berlaku seketika.
•Pencapaian kemahiran kawal selia sendiri
mempunyai hubungkait dengan cara
penyelesaian masalah matematik dan ianya
boleh dipertingkatkan.
Sekian,
Terima kasih…