การเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

download report

Transcript การเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

การเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
1. สามารถบูทเข้ า windows หรือ shut
down ได้ เร็วขึน้
2. คอมฯมีพนื ้ ที่ว่างในการทางานมากขึน้
3. การเข้ าถึง file และ folder ต่ างๆ เร็วขึน้
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแรม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งาน Net ให้ เร็วขึน้
หลักการและแนวทางปฏิบัติ
1. การจัดการกับถังขยะ (recycle bin)
2. การจัดการกับหน้ าจอ
3. การจัดการกับ Quick lunch
4. การทาความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม C cleaner
, disk clean up ใน windows
5. การทา disk defragment
6. การปรั บแต่ งค่ าการทางานบางอย่ างใน windows
7. การปรั บแต่ งค่ าการบูทใน Bios
เริ่มต้ นลงมือทา



การจัดการกับถังขยะ (recycle bin)
เทถังขยะเพื่อให้ คอมฯ
มีพนื ้ ที่ว่างเพิ่มขึน้
Icon , Folder , file ให้ มีบนหน้ าจอให้ น้อย
ที่สุด หรือไม่ มีเลย
ใน Vista คลิ๊กขวา เลือก view
เอาเครื่องหมาย ✓ ที่ show
desktop icon ออก
สาหรับ win. XP
❶
❷ หรือ
เลือกแล้ ว
next
เมื่อเสร็จแล้ วจะ
พบว่ ามี folder
เพิ่มขึน้ มาที่
หน้ าจอชื่อว่ า
Unused
Desktop เมื่อ
เปิ ดเข้ าไปดูกจ็ ะ
พบ file ต่ างๆ
อยู่ในนัน้ และ
สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ
การจัดการกับ Quick lunch
Quick lunch
คลิก๊ ขวาที่ taskbar เลือก toolbars เอา ✓
ออกจาก quick lunch
การทาความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม
C cleaner, disk clean up
การใช้ C cleaner
1. ติดตัง้ โปรแกรมให้ เรียบร้ อย
2. เปิ ดใช้ งานจากโปรแกรม หรือจาก recycle bin ก็ได้
3. ข้ อดี คือ สะดวกโปรแกรมทางานได้ เร็วไม่ ต้องรอนาน
4. ข้ อด้ อย คือ ทาความสะอาดได้ ไม่ หมดยังเหลือไฟล์ ค้าง
การทาความสะอาดโดยใช้ โปรแกรม
C cleaner, disk clean up
การใช้ Disk clean up ใน windows
1. ข้ อดี คือ ทาความสะอาดได้ ค่อนข้ างหมดจด
2. ข้ อด้ อย คือ ช้ ามากและต้ องเลือกทาที่ละ drive
หน้ าตาโปรแกรม C cleaner
การทา Disk cleanup ใน windows
Disk cleanup
ทาการเลือกdrive แล้ วกด OK
เลือกแล้ วกด OK
การทา disk defragment
เป็ นการจัดเรียงข้ อมูลเพื่อให้ โปรแกรม
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ เร็วขึน้
วิธีการ
สาหรับ Vista
1. เลือก modify เป็ นการสั่งให้ ทางานตามที่กาหนด
2. เลือก select volume เพื่อสั่งให้ จัดเรียง drive ใดบ้ าง
3. เลือก defragment now เป็ นการสั่งให้ จัดเรียง
การปรับแต่ งค่ าการทางานบางอย่ างใน
windows
การเพิ่มประสิทธิภาพของแรม
สาหรับวิธีนี ้ จะเป็ นการแก้ ไขค่ าในรีจสิ ตรีอีกตัว
หนึ่ง ที่จะช่ วยทาให้ ระบบโหลดเคอร์ เนลใน
Windows XP เอาไปเก็บไว้ ในแรมเลย และ
วิธีการนีจ้ ะช่ วยทาให้ มีประสิทธิภาพของแรมเพิ่ม
สูงขึน้ อย่ างมาก แต่ ! มีข้อจากัดอยู่อย่ างหนึ่ง คือ
เครื่องที่สามารถใช้ งานได้ จะต้ องมีแรมไม่ ต่ากว่ า
256 เมกะไบต์ ขนึ ้ ไป จึงจะเห็นผล
ขัน้ ตอนการปรั บแต่ ง
1. เปิ ดโปรแกรม Registry Editor ขึน้ มา โดยคลิกที่ Start > Run > พิมพ์
Regedit กด OK
2. เข้ าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >
CurrentControlSet > Control > SessionManager > Memory
Management
3. ให้ หาคีย์ดังต่ อไปนี ้ ที่หน้ าต่ างทางขวงมือ
"DisablePagingExecutive"=dword:00000000
"LargeSystemCache"=dword:00000000
4. เมื่อพบแล้ วให้ แก้ ไขค่ าตัวเลย โดยเปลี่ยนเลข 0 ตัวสุดท้ ายให้ เป็ นเลข 1 หรื อหากไม่
มี ให้ สร้ างคีย์ใหม่ โดยตัง้ ค่ าดังนี ้
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
5. รี สตาร์ ทเครื่ องใหม่ เพื่อให้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงเริ่มทางาน
6. หากต้ องการให้ ค่าต่ างๆที่ปรั บแต่ งไว้ กลับเป็ นเหมือนเดิม ให้ เปลี่ยนจาก 1 ไปเป็ น 0
ให้ เปลี่ยนค่ าจาก 0
เป็ น 1 แล้ ว OK
เมื่อเสร็จแล้ วปิ ด
โปรแกรมทุกอย่ าง
ทาการรีสตาร์ ท
เครื่อง
วิธีท่ ีทาให้ การท่ องอินเตอร์ เน็ตได้ รวด เร็วยิ่งขึน้
1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. เลือกที่แถบรายการ Run
3. ที่ช่อง Open พิมพ์ คาว่ า gpedit.msc แล้ วคลิก OK
4. จะแสดงหน้ าต่ างของการปรั บแต่ ง Group Policy
5. ที่ Computer Configaration เลือกแถบ Administrative
Templates
6. หัวข้ อ Network เลือกที่ QoS Packet Scheduler
7. มองหน้ าต่ างด้ านขวามือ ให้ ดับเบิล้ คลิกที่ Limit reservable
bandwidth
8. จะปรากฎกรอบหน้ าต่ างใหม่ Limit reservable bandwidth
Properties
9. เลือกแถบ Setting คลิกที่ช่อง Enable
10. ในช่ อง bandwidth limit (%) : ปรั บค่ าเป็ น 0
11. คลิก OK เพื่อยืนยันการใช้ งาน
❷
❶
❹
❸
❺
❻
❼
การปรับแต่งค่าใน bios
ขอให้ เป็ นหน้ าที่ของโปรแกรมเมอร์ หรื อช่ าง
ซ่ อมคอมฯ จะดีกว่ า เพราะ bios เครื่อง
คอมแต่ ละรุ่ นมีความแตกต่ าง
จบการนาเสนอ