DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkum*

download report

Transcript DOTAZOVÁNÍ v rámci kvantitativních i kvalitativních výzkum*

DOTAZOVÁNÍ
V RÁMCI KVANTITATIVNÍCH I KVALITATIVNÍCH
VÝZKUMŮ
1.
2.
3.
4.
Metody a techniky dotazování
Kvalitativní dotazování – rozhovory
Formulace dotazů
Konstrukce dotazníku
Ing. Martina Juříková, Ph.D.
[email protected]
1. METODY A TECHNIKY
DOTAZOVÁNÍ
…..EXISTUJÍ RŮZNÁ ČLENĚNÍ
1.


METODY A TECHNIKY
DOTAZOVÁNÍ
Písemné (PAPI - dotazník)
Osobní (rozhovor individuální či skupinový, CAPI
x CASI)

Elektronické (CAWI - chat nebo el. dotazník)

Telefonické (rozhovor - CATI)
2. KVALITATIVNÍ DOTAZOVÁNÍ
Znaky rozhovoru
Typy (druhy) rozhovorů
In-depth Interview x FG
KVALITATIVNÍ ROZHOVORY – ZNAKY:
Focus group






vedená moderátorem,
výzkumníkem
6 – 8 pečlivě vybraných
respondentů,
mikroskupiny
Interaktivní
Využití projektivních
technik
Délka: cca 90 minut
Lokace: salónky, kluby,
studia, kanceláře
In depth interview



Individuální (hloubkový)
rozhovor, F2F
Cíl: odhalit hluboce
zakořeněné příčiny názorů a
jednání
Znaky:
 Nestandardizovaný
rozhovor
 Tazatelem bývá psycholog
 Využíváno projekčních
technik, psychologická
explorace
 Délka 1 – 2 hodiny
 Záznam
CENA FG ZAHRNUJE:
UNIT FOCUS

Virtuální focus groups:
Online kvalitativní metoda výzkumu
 6 – 10 účastníků ve virtuální místnosti
 Využití:

Test reklamního spotu, online služby či banneru
 Příprava www stránek
 Odhalení názorů a postojů k internetu

3. FORMULACE DOTAZŮ
Jak se ptáme?
Na co se ptáme přímo, na co nikoliv?
JAK SE PTÁME?
používáme




jednoduchý jazyk
známý slovník
co nejvíce specifické formulace dotazů
musíme vyloučit








víceznačná slova
dvojité otázky
sugestivní otázky
zavádějící otázky
nepříjemné otázky, tabu
dotazy na skutečnosti, které nejsou prožité a
nejsou proto uvědomovány
odhady
V KVANTITATIVNÍCH ŠETŘENÍCH SE PTÁME NA:
minulé chování z hlediska věcných
faktů
 věcná fakta současnosti
 názory a preference
 nákupní úmysly současné - !!! ne
budoucí!!!

KVALITATIVNÍ
VÝZKUM ŘEŠÍ:

dotazy na budoucí chování – spíše hodnoty

podmíněná přání

motivaci jednání
PŘÍPRAVA FG
Definice řešeného tématu
 Výběr vzorku
 Volba počtu a členů diskusních skupin
 Příprava personálního a technického zázemí pro
realizaci diskuse

REALIZACE A ANALÝZA FG

Realizace v dílčích skupinách za aktivní účasti
moderátora – metody:
Různé techniky dotazování
 Projekční techniky
 Pozorování


Analýza výsledků – nejen odpovědí, ale i
neverbálních reakcí