โปรแกรม VPM-PCU

Download Report

Transcript โปรแกรม VPM-PCU

VPM-PCU V.1.1.211
โปรแกรม VPM-PCU
Version 1.1.205
โปรแกรม VPM-PCU
Version 1.1.205
1
เพิ่มเลือกเป้าหมายได้
แยกDm กับ HT
เพิ่มปุ่ มคัดกรอง ADL,สุงอายุ,Geriatic
เพิ่มแสดงผลการคัดกรองDM,HT
เพิ่มกรณีไม่ ยอมเจาะเลือด
ดึงVital sign,ประวัตคิ ัดกรอง
เพิ่มระดับความเสี่ยง 2 ระดับ
แก้ ไขโปรแกรมไม่ save กรณีเลือกผลประเมิน
แล้ วบันทึกเลย
เพิ่มปุ่ มลบข้ อมูลคัดกรอง