Najnowsze dane epidemiologiczne dot. Zjawiska u*ywania

download report

Transcript Najnowsze dane epidemiologiczne dot. Zjawiska u*ywania

Łódź, 25 marca 2011
Najnowsze dane epidemiologiczne
dot. zjawiska używania substancji
psychoaktywnych przez polską młodzież.
Prezentacja „Mobilnego Punktu Edukacyjnego”
Dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny
Działania PIS w zwalczaniu nowych
narkotyków (dopalaczy)
 Rok 2010 można uznać za rok, w którym stoczono
zwycięską batalię z dopalaczami.
 Pozwoliły na to przepisy, które weszły w życie wraz
z ustawą z dnia 8 października 2010 o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Działania PIS w zwalczaniu nowych
narkotyków (dopalaczy)
 Od października 2010 roku skontrolowano 1 378
sklepów prowadzących sprzedaż tzw. dopalaczy
 Zamknięto 1 323 sklepy, w których stwierdzono
niebezpieczne substancje chemiczne objęte zakazem
sprzedaży
Częstość hospitalizacji po zażyciu
„nowych narkotyków”
300
258
250
200
150
100
60
21
50
13
8
0
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Działania MZ w zwalczaniu nowych
narkotyków (dopalaczy)
 W ostatnim czasie odbyły się dwa istotne spotkania
dotyczące problemu nowych narkotyków – w
Lizbonie i Brukseli
 Pani Minister Ewa Kopacz zabiega o zbudowanie
spójnej polityki krajów UE w sprawie wprowadzania
do obrotu nowych narkotyków.
Badanie ankietowe
 Realizując nowe zadanie w zakresie zdrowia publicznego,
jakim jest zwalczenie problemu nowych narkotyków
(tzw. dopalaczy), Główny Inspektorat Sanitarny we
współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie
przygotował badanie ankietowe dotyczące zachowań
zdrowotnych młodzieży aby rozpoznać skalę zjawiska.
 Celem badania jest oszacowanie zagrożeń wynikających
z ryzykownych zachowań młodzieży, w tym zagrożeń
wynikających z używania substancji psychoaktywnych
Badanie ankietowe
 Aby badanie umożliwiło otrzymanie rzetelnych wyników,
zaplanowano objęcie nim losowo wybranej grupy 12000
uczniów z ok. 400 klas gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
 Dodatkowo GIS w porozumieniu z Minister Zdrowia oraz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się z prośbą
do rektorów uczelni wyższych o udział w badaniu
i wypełnienie kwestionariusza ankiety w wersji on-line na
specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
Badanie ankietowe
Badanie ankietowe
 Badanie ma charakter anonimowy i dobrowolny.
 Planowane zakończenie to 31 marca 2011 roku.
 Przeprowadzane jest przez ankieterów
z wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych, którzy odpowiadać będą za jego
prawidłowość, w tym ochronę danych osobowych
ankietowanych uczniów.
Badanie ankietowe
 Kwestionariusz ankiety zawiera pytania dotyczące
postaw wobec substancji psychoaktywnych, w tym
tzw. dopalaczy, tytoniu i alkoholu oraz aktywności
fizycznej i diety.
Badanie ankietowe
(przykładowe pytania)
 Czy zdarza ci się zażywać narkotyki?
 Ile razy w ciągu całego twojego życia zażywałeś narkotyki?
 Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy spróbowałeś
narkotyków?
 Ile razy używałeś narkotyków w ciągu ostatniego miesiąca?
 W jaki sposób nabywałeś narkotyki?
 Czy zdarza ci się zażywać tzw. „dopalacze”?
 Z kim najczęściej zażywasz substancji psychoaktywnych lub
tzw. „dopalaczy”?
Badanie ankietowe
 Dane z poniedziałku 21 marca 2011 – ankietę wypełniło
 4000 uczniów (30% zakładanej grupy)
 1200 studentów
 Wyniki badania poddane zostaną opracowaniu
naukowemu i pozwolą oszacować skalę ryzykownych
zachowań wśród młodzieży, przyczynią się do
zdiagnozowania potrzeb oraz pomogą
w opracowaniu programu edukacyjnego i kampanii
społecznej mających na celu prewencję tych zachowań.
Działania informacyjno-edukacyjne
 Główny Inspektorat Sanitarny - (szczebel centralny)
 16 wojewódzkich Stacji SanitarnoEpidemiologicznych(szczebel wojewódzki)
 318 powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych(szczebel lokalny)
 Ponad 1000 osób przeszkolonych w zakresie Zdrowia
Publicznego.
Międzysektorowy Jednolity Program
Działań Edukacyjnych
(koordynowany przez MEN)
 przygotowany przez:
 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)
 Komenda Główna Policji
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii (KBPN)
 Centrum Rozwoju Edukacji (ORE)
Mobilne Punkty Edukacyjne
Mobilne Punkty Edukacyjne
 Główny Inspektorat Sanitarny
zakupił Mobilne Punkty
Edukacyjne, którymi dysponują
wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne (16).
 Zapraszamy do współpracy z
Państwową Inspekcją
Sanitarną – jednostkami
terenowymi przy organizacji
szkoleń dla dyrektorów
szkół,kadry pedagogicznej
rodziców, dzieci na terenie
całego kraju.
Mobilne Punkty Edukacyjne
 Wykorzystanie Mobilnych Punktów Edukacyjnych to
przede wszystkim zajęcia z młodzieżą szkolną służące
prewencji używania substancji psychoaktywnych,
konferencje, imprezy plenerowe w społecznościach
lokalnych
 Materiały edukacyjne stworzone na potrzeby
działania punktów to ulotka, film edukacyjny oraz
spot
Mobilne Punkty Edukacyjne
 Film edukacyjny (19’) przeznaczony jest dla nauczycieli, rodziców
i uczniów. Zawarte w nim elementy – wywiady z lekarzami
toksykologami, terapeutami oraz młodymi osobami używającymi
nowe narkotyki – mają na celu podniesienie świadomości
nauczycieli, rodziców i uczniów na temat skutków zdrowotnych i
społecznych używania tych substancji.
 Dotarcie do młodego człowieka najskuteczniejsze jest przez
przykłady, dlatego relacje osób zażywających narkotyki są
motywem przewodnim filmu. Przekaz zbudowany jest przede
wszystkim na kanwie przeżyć i doświadczeń młodych chłopców
uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Mobilne Punkty Edukacyjne
 Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne dysponują spotem telewizyjnym
(o długości 40”) gotowym do emisji we wszystkich
stacjach telewizyjnych.
 Spot przeznaczony jest przede wszystkim do emisji w
regionalnych stacjach telewizyjnych. Spot oraz film można
wykorzystać podczas zajęć edukacyjnych lub zamieścić na
stronie internetowej placówki lub instytucji.
 Szczegółowych informacji udzielają właściwe terenowe
wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne.
Mobilne Punkty Edukacyjne
 Ulotka formatu A4 zawiera informacje o
zagrożeniach wynikających z używania
substancji psychoaktywnych, jak również
adresy i numery telefonów instytucji, do
których osoby zainteresowane mogą zwrócić
się o pomoc.
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
800 060 800
 Udziela informacji dotyczących
substancji psychoaktywnych
 Umożliwia zgłaszanie przypadków
wprowadzania do obrotu substancji
niedozwolonych, tzw. środków
zastępczych
Dziękuję za uwagę