2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας

Download Report

Transcript 2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας

Ενημέρωση- φορολογικοί νόμοιΤορόντο
•Καναδά
•Ελλάδα
18 Μαρτίου 2014
Τορόντο (μέ appointment μόνο)
658 Danforth Ave. suite 401
Toronto, Ontario M4J 5B9
Tel. (416) 477-8993 Fax. (647) 317-9339
Μόντρεαλ
750, avenue Sainte-Croix Avenue
Saint-Laurent, Québec H4L 3Y2
Tel. (514) 747-3413 Fax. (514) 747-0799
[email protected]
www.kromida.com
www.greecetaxes.com
Καί γραφεία συνεργαζόμενα σέ 11 πόλεις της Ελλάδας καί Κύπρο
2
Περιεχόμενα παρουσίασης
1- Ενημέρωση Καναδά
2- Διακρατική σύμβαση Καναδά – Ελλάδας
-Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011
3- Κανόνες εφαρμογής για κατοίκους και μη κατοίκους
Καναδά
4- Επιδόματα για ιδιώτες τρίτης ηλικίας
5- Ενημέρωση και τα συνήθη λάθη
6- Κληρονομικά ζητήματα
7- Διακοπή συντάξης;
3
1. Ενημέρωση Καναδά
Η προθεσμία καταβολής 30 Aπριλίου 2012.
Αποδείξεις – ιατρικές δαπάνες, φιλανθρωπικές δωρεές, δίδακτρα, RRSP, πίστωση κάρτας δημοσίων
συγκοινωνιών, κ.τ.λ.
Αποταμιευτικά Προγράμματα Συνταξιοδότησης (RRSP)
• Προθεσμία καταβολής για το φορολογικό έτος 2013 είναι η 1η Μαρτίου 2014.
• Η έκπτωση $23,820 (2014- $24,270); ή 18% του εισοδήματος που κερδήθηκε το 2012.
• Το όριο ηλικίας μετατροπής RRSP σε RRIF είναι 71.
Λογαριασμός Αφορολογήτων Καταθέσεων (TFSA)
• Mέχρι $ 5,500 αποφέρει αφορολόγητο εισόδημα, και επιτρέπει αφορολόγητες αναλήψεις.
Φοροαπαλλαγή Τέκνων (μόνο Ομοσπονδιακή)
•Μη-επιστρεφόμενη φορολογική πίστωση $2,234για κάθε παιδί κάτω των 18.
Φοροαπαλλαγή Καλλιτεχνικής Απασχόλησης* (μόνο Ομοσπονδιακή)
•Μη-επιστρεφόμενη φορολογική πίστωση $ 500 για κάθε παιδί κάτω των 16.
•Kαλλιτεχνικές, πολιτιστικές, για ψυχαγωγία ή μελλοντική εξέλιξη, διάρκειας 8 εβδομάδων,
περίοδο ενασχόλησης την εβδομάδα.
4
1. Ενημέρωση - Καναδά
Δόσεις Φόρου Εισοδήματος
• Αν οι μεικτοί (ομοσπονδιακοί και επαρχιακοί) πληρωτέοι φόροι εισοδήματος ενός
ατόμου ξεπερνούν το ποσό που
αφαιρέθηκε ή κρατήθηκε στην πηγή κατά περισσότερο από $ 3,000 ($1,800
Κεμπέκ) κατά το τρέχον έτος και μία από
τις δύο προηγούμενες χρονιές, τότε αυτό το άτομο θα πρέπει να καταβάλλει
δόσεις κάθε τρεις μήνες.
Δηλώσεις Εξωτερικού
• Ιδιώτες ή συνεταιρισμοί που κατέχουν συγκεκριμένη περιουσία στο εξωτερικό,
συνολικού κόστους άνω των $100,000.
• Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετρητά, μετοχές, ομόλογα, επενδύσεις
και ακίνητα.
•T1135
5
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Συντελεστές φόρου εισοδήματος
Εισόδημα
Ελλάδα
Καναδά
Σύμβαση
Τόκοι
25 %
25 % (μη ανεξάρτητους)
0 % (ανεξάρτητους)
10 %
Μερίσματα
10 %
25%
5 % (μερίδιο > 25 %)
15 % (μερίδιο = < 25 %)
Δικαιώματα
20 %
25%
10 %
Το κράτος όπου ο φορολογούμενος θα υπόκειται σε φόρο για εισόδημα από όλες τις πηγές (world
income) καθορίζεται από την κατοικία (και όχι την υπηκοότητα) του εν λόγω φορολογούμενου.
Προϋποθέσεις κατοικίας – πρόσωπα

Κατοικία, τόπος διαμονής, έδρα διοίκησης, μόνιμη οικογενειακή εστία/όπου διατηρεί στενότερους
προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτικών συμφερόντων)/Υπηκοότητα/Σε περίπτωση
που δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω, τότε με αμοιβαία συμφωνία των δύο Κρατών.
Προϋποθέσεις κατοικίας – εταιριών
 Έδρα πραγματικής διοίκησης, μόνιμη εγκατάσταση
 Μόνιμη εγκατάσταση όπου διεξάγονται – στο σύνολό τους ή εν μέρει – οι επιχειρησιακές εργασίες:
α) έδρα διοίκησης, υποκατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, και
β) ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε
άλλο τόπο που σχετίζεται με την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.
6
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Φορολογούνται (Κράτος)
Κατηγορίες
Ακίνητη περιουσία
Όπου
βρίσκεται
Όπου
βρίσκεται
επιχείρηση
Όπου τα
πλοία
έχουν
νηολογηθεί
Άμεσους/έμμ
εσους
διαχειριστικο
ύς ελέγχους
Όπου
βρίσκεται ο
δικαιούχος
√
√
Συνδεόμενες επιχειρήσεις
Μερίσματα
√
Τόκοι
√
Δικαιώματα
√
√
Μη εξαρτημένες προσωπικές
υπηρεσίες
√
Αμοιβές μελών Διοικητικού
Συμβουλίου
√
Πρόσωπα - υπηρεσίες
ψυχαγωγίας, αθλητές
√
√
√
Κυβερνητικές υπηρεσίες
√
Σπουδαστές
√
Άλλα εισοδήματα
Κεφάλαιο
Κράτος βρίσκεται περιουσία
για ακίνητα/ κινητά, με
εξαιρέσεις για υπόλοιπα
στοιχεία κεφαλαίου
√
Διεθνείς ναυτιλιακές και
αεροπορικές μεταφορές
Συντάξεις και πρόσοδοι
Κράτος
κατοικίας και
προέλευσης
πληρωμών
√
Κέρδη επιχειρήσεων
Ωφέλεια από κεφάλαιο
Όπου
βρίσκετ
αι το
ακίνητο
√
7
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Καναδά και Ελληνική Δημοκρατία: η διπλή φορολογία αποφεύγεται με έκπτωση από τους
φόρους επί των εισοδημάτων και επί του κεφαλαίου, ποσό ίσο με τους εν λόγω φόρους που έχουν
καταβληθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος.
Ανταλλαγή πληροφοριών
Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι, όσο
μπορεί να προβλεφθεί, σχετικές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης ή για τη
διοίκηση ή εκτέλεση της εσωτερικής νομοθεσίας όσον αφορά φόρους κάθε είδους και περιγραφής.
Μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών θέσεων
Θεωρούνται ότι είναι κάτοικοι του Κράτους αποστολής, εάν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις
σχετικά με το φόρο επί του συνολικού εισοδήματος όπως οι κάτοικοι αυτού του Κράτους
αποστολής.
Εθελοντική αποκάλυψη
Διαθέσιμη για την ελάφρυνση κυρώσεων και τόκων αλλά όχι για φοροελάφρυνση
Αορίστου χρόνου, διοικητική περίοδος 6 ετών
Η αποκάλυψη πρέπει να είναι εθελοντική για να ισχύει (π.χ. όχι μετά από έλεγχο ή διερεύνηση)
Σε ανώνυμη βάση για μη δηλωμένο εισόδημα
Επώνυμη βάση για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων
8
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Παράδειγμα: Η κυρία Α κατοικεί τώρα στο Καναδά και είχε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
του ποσού των $15.000 συν ελληνική σύνταξη των €5.000 με παρακράτηση των €1.250, όπως
επίσης και εισόδημα από συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα των €3.000, μείον τα έξοδα
των €500. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η κυρία Α θα έπρεπε να δηλώσει
τα ακόλουθα (υποθέτουμε € 1 = $ 1) :
Κατηγορία/είδος
Καναδά
2010
Ελλάδα
2010
Καναδά
2011
Ελλάδα
2011
Εισόδημα-μισθωτές υπηρεσίες
15.000
0
15.000
0
Σύνταξη Ελλάδα
5.000
5.000
5.000
5.000
Εισόδημα-συμβ. υπηρεσίες
Ελλάδα
3.000
3.000
3.000
3.000
Έξοδα συμβ. υπηρ. – Ελλάδα
(500)
0
(500)
0
22.500
8.000
22.500
8.000
4.500
1.600
4.500
1.600
Παρακρατήσεις
0
(1.250)
(1.600)
(1.250)
Καθαρός φόρος
4.500
350
2.900
350
Συνολικό ποσό
4.850
Φόρος (υποθ. 20 %)
3.250
9
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Σημείωση: Στον Καναδά επιτρέπεται η αφαίρεση τεκμαρτών δαπανών από τα ακαθάριστα
εισοδήματα εκμισθώσεων ακινήτων, πράγμα που πολλοί φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν.
Τεκμαρτές δαπάνες συμπεριλαμβάνουν:
 αεροπορικά εισιτήρια
 διαμονή σε ξενοδοχείο
 γεύματα
 ενοικίαση αυτοκινήτου
 λειτουργικά έξοδα
 διοικητικά τέλη
 ασφάλειες, φόροι
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αν το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου
είναι χαμηλό, και οι αντίστοιχες δαπάνες είναι υψηλές. Επίσης, με την συνιδιοκτησία
ακινήτου αυξάνεται και το όφελος, με αποτέλεσμα πιθανή φοροελάφρυνση.
Σύμφωνα με το νόμο, είναι δικαίωμα κάθε φορολογούμενου να καταβάλει τον ελάχιστο
φόρο που του αναλογεί χωρίς όμως να περιπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο
φορολογικός προγραμματισμός φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και μέγιστες
φοροελαφρύνσεις, και κλειδί για τον έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό είναι η γνώση της
φορολογικής νομοθεσίας !
10
2. Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας
Παράδειγμα: Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου (άνδρας και
γυναίκα):
Κατηγορία/είδος
Καναδά
Ελλάδα
Εισόδημα ακινήτου
5.000
5.000
Αεροπορικά εισιτήρια (2)
(3.700)
0
Διαμονή σε ξενοδοχείο
(2.000)
0
Γεύματα
(1.500)
0
Ενοικίαση αυτοκινήτου
(1.500)
0
Λειτουργικά έξοδα (κοινόχρηστα)
(1,500)
0
Διοικητικά τέλη
(2.000)
0
Ασφάλειες, φόροι
(2.000)
0
(9.200)
5.000
Καθαρό κέρδος
11
3- Κανόνες εφαρμογής για κατοίκους και μη κατοίκους Καναδά
Οικιστικοί δεσμοί με τον Καναδά
Άλλοι δεσμοί
1. Οικία
Καναδική άδεια οδηγήσεως
2. Σύζυγος/σύντροφος/εξαρτώμενα
άτομα
Κάρτα ιατρικής ασφάλισης/υγείας (Medicare) ****
3. Προσωπικά σκεύη/περιουσία
Καναδικοί λογαριασμοί τραπέζης/πιστωτικές κάρτες
4. Κοινωνικοί /οικονομικοί δεσμοί
Οικιστικοί δεσμοί με άλλο κράτος
Πότε παύει το καθεστώς του «Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού» ;
Την τελευταία από τις παρακάτω ημερομηνίες, ήτοι :
 την ημερομηνία αποχώρησης από τον Καναδά
 την ημερομηνία αποχώρησης συζύγου/συντρόφου/εξαρτωμένων ατόμων από τον
Καναδά
 την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας κατοίκου στη χώρα μετανάστευσης
Σημειώσεις :
 Αν το συνολικό ποσό της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας υπερβαίνει τις 25.000 $
όταν μεταναστεύσατε, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας όλων των περιουσιακών
στοιχείων μαζί με την φορολογική δήλωση.
 Αν το πληρωτέο ποσό φόρου υπερβαίνει τις 14.500 $ (για Κεμπέκ τις 12.107 $) μπορεί
να αναβληθεί η πληρωμή φόρου επί της θεωρητικής εκποίησης με παροχή
ικανοποιητικής εγγύησης. Η εν λόγω διευθέτηση πρέπει να γίνει πριν την προθεσμία
υποβολής της δήλωσης.
12
4. Επιδόματα για ιδιώτες τρίτης ηλικίας
• Για πλήρη σύνταξη: Πρέπει να είναι Καναδός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος για
τουλάχιστον 40 χρόνια, μετά το 18ο έτος ηλικίας. Μειωμένη σύνταξη για τους ιδιώτες
που συμπληρώνουν μεταξύ 10 και 40 χρόνια κατοικίας στον Καναδά.
• Τα χρόνια παραμονής στον Καναδά μετά το 65ο έτος ηλικίας δεν υπολογίζονται για
αύξηση του ποσού της σύνταξης. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια
παραμονής πρέπει τουλάχιστο να είναι κάτοικοι του Καναδά όταν εγκριθεί η αίτησή
τους.
•Έχετε δικαίωμα σύνταξης από Ελλάδα, Καναδά ή καί από τις δύο χώρες εάν:
•
εάν έχετε κατοικήσει στήν Ελλάδα, πού έχει συμφωνία σύνταξης μέ Καναδα, η
•
εάν έχετε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές στήν Ελλάδα.
• Αν η απουσία από τον Καναδά είναι για περίοδο άνω των έξι μηνών και ο ιδιώτης δεν
ήταν μόνιμος κάτοικος για τουλάχιστον 20 χρόνια, τα επιδόματα θα ανασταλούν μέχρι
την επιστροφή του.
• Με τη διαμονή στον Καναδά για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών αποκτιέται και το
δικαίωμα παραλαβής της σύνταξης γήρατος (OAS) οπουδήποτε στον κόσμο.
• Εκτός από τη βασική σύνταξη, οι σύζυγοι, ηλικίας μεταξύ 60 και 64 ετών, των
χαμηλόμισθων συνταξιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις για το εγγυημένο επίδομα
εισοδήματος (GIS) δικαιούνται και το επίδομα συζύγου (Spouse’s Allowance). Οι
χήροι/χήρες ηλικίας μεταξύ 60 και 64 ετών μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση για
το ίδιο επίδομα.
13
4. Επιδόματα για ιδιώτες τρίτης ηλικίας
Παράδειγμα: Επιδόματα για ιδιώτες τρίτης ηλικίας – Σύνταξη γήρατος (OAS)
Ο Κώστας και η Άννα είναι παντρεμένοι και ζουν στο Τορόντο για 13 χρόνια. Η Άννα πάσχει από σοβαρή
αρθρίτιδα και φεύγει για να ζήσει στην Ελλάδα με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής της. Το ζευγάρι
είναι ακόμα παντρεμένο, αλλά ζει χωριστά. Ο Κώστας μένει πίσω για άλλα 10 χρόνια και εξακολουθεί να
κατοικεί, να εργάζεται και να εισπράττει ένα μισθό, αφού είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης γουναρικών. Κατά
την περίοδο αυτή διατηρεί την ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου, και εξακολουθεί να είναι κάτοχος πιστωτικών
καρτών, τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.
Ερώτηση: Τι δικαιούται ο καθένας σχετικά με τη σύνταξη γήρατος (OAS) ;
Κατηγορία/είδος
Κώστας
Άννα
Χρόνια κατοικίας πριν την αναχώρηση της Άννας
13
13
Χρόνια κατοικίας μετά την αναχώρηση της Άννας
10
0
Συνολική περίοδος κατοικίας
23
13
Χρόνια κατοικίας πριν την αναχώρηση της Άννας
13
13
Χρόνια κατοικίας μετά την αναχώρηση της Άννας
10
0
Θεωρητική κατοικία λόγω οικογενειακών δεσμών
0
10
23
23
Προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος (OAS) :
Σύνολο ετών θεωρητικής κατοικίας
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο Κώστας θα δικαιούται πλήρη σύνταξη, εφόσον εκπληρώνει την
προϋπόθεση των τουλάχιστον 20 χρόνων διαμονής, και η Άννα μόνο εν μέρει, δηλαδή μειωμένη.
Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες οικογενειακών δεσμών, η Άννα θεωρείται κάτοικος
του Καναδά για τα 10 έτη μετά την αναχώρησή της. Έτσι, δικαιούται και η ίδια πλήρη σύνταξη OAS,
όπως ο Κώστας.
 Αίτηση για συζυγική έκπτωση ;
14
5- Ενημέρωση Ελλάδα και τα συνήθη λάθη
 Για το Ε1 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2014 (μόνο ηλεκτρονικά). Ε930 Μαΐου 2014- μόνο εάν υπάρχουν αλαγές.
 Πιστοποίηση Κατοικίας καί αίτηση.- CRA- 1 (800) 959-8281.
 ΕΝΦΙΑ (Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων) από15/02/2014.
 Το κράτος όπου ο φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο για εισόδημα από όλες τις πηγές (world
income)
 Διακρατική Σύμβαση Καναδά-Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011.
 Βασικές διαφορές
 Αναγνωρίζεται φόρος πληρωμένος στο άλλο κράτος και αποφεύγεται η διπλή φορολογία.
 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο κρατών.
 Υπόχρεος φορολογικής δήλωσης: E1-Φόρος εισοδήματος, E2- Εισοδήματα από ενοίκια, E9Περιουσιακά στοιχεία:
 Κάτοικος Καναδά με έσοδα στην Ελλάδα,
 Κάτοικος Καναδά με περιουσία στην Ελλάδα,
 Κάτοικος Καναδά με αυτοκίνητο στην Ελλάδα με Ελληνικές Πινακίδες, όχι προσωρινές του
•
τελωνείου.
Απαραίτητα δικαιλογητικά γιά γρήγορη συμπλήρωση φορλογικών δηλώσεων:
1.
ΑΦΜ (Αριθμού Φορολογικού Μητρώου)
2.
ΑΜΚΑ (Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης )
3.
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ (access code)
4.
User name
5.
Password
6.
Αρ. Λογαρισμού ΔΕΗ- εάν υπάρχει ακίνητο (Ε9)
7.
Γιά τούς νέους πελάτες, τελευταία φορλογικών δήλωση
15
5- Ενημέρωση Ελλάδα και τα συνήθη λάθη
Θέματα:
 ΤΕΚΜΗΡΙΟ
 Ισχύ 2010 (Ελλάδα 2011) θεώρηση εσόδων,
 Και ο κενός χώρος,
 Και χωρίς έσοδα,
 Μη κάτοικος κατασκευαστής - πρέπει να υποβληθεί δήλωση.
 Υποχρεωτική η απόδειξη μεταφοράς χρημάτων - «pink slips». Προσοχή για χρήματα που
μεταφέρουμε μαζί μας όταν ταξιδεύουμε.
 Υποχρεωτική η απόδειξη, άσχετα με το κόστος προέλευσης των χρημάτων.
 «Θεωρητικός κάτοικος», υποχρεωτική δήλωση αποδείξεων.
Αυτοκίνητο
 Θεώρηση εσόδων,
 Ανάλογα με τα κυβικά και ο φόρος,
 Πάνω από 2,000 κυβικά, αυξάνεται ο φόρος,
 Δεν ασφαλίζεται χωρίς ελληνικές πινακίδες.
 E1 συνήθη λάθη
 Σε ποιά ΔΟΥ;
 Η διεύθυνση στο Ε1 Προσοχή! Θεώρηση εσόδων εάν η διεύθυνση είναι στην Ελλάδα!
 Κουτάκι 319
 E9 Υποχρεωτική υποβολή
 Όταν υπάρχουν αλαγές,
 «Καλή πράξη» .
16
5- Ενημέρωση Ελλάδα και τα συνήθη λάθη
2
3
1
17
5- Ενημέρωση- Ελλάδα καί τά συνήθη λάθη
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
18
6. Κληρονομικά ζητήματα
Ισχύουν τά εξής:
•Διαθήκη- εάν υπάχει εφαρμόζεται όπως αρκριβώς έχει γραφτεί.
•Μή διαθήκη- If no will, 75% στά παιδιά καί 25% στόν/ στήν σύζηγο.
Αυτή είναι η νομιμη διαδικασία:
1. Ο δικηγόρος πρέπει νά πάει στό δυκαστήριο γιά νά γνωστοποιήσει τόν θάνατο τού
φορολογούμενου καί νά αποδειχθεί η συγγένεια τών κληρονόμων.
2. Φορολογικός έλενχος γιά τυχόν φορολογικές παραλήψεις.
3. Απαιτούμενος χρόνος 3-6 μήνες εώς τό πρώτο δικαστήριο.
4. Ακολουθεί δεύτερο δικαστήριο γιά τήν απόφαση- ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
5. Απαιτούμενος χρόνος 3-6 μήνες εώς τήν τελική απόφαση. Από εδώ καί μετά
ορίζονται οι νόμιμοι κληρονόμοι.
Φαίνεται δύσκολο αλλά είναι απλό εάν υπάρχουν όλα τά απαιτούμενα στοιχεία.
Χωρίς ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, δέν είναι δυνατόν να εκμεταλευτείς τήν
περιουσία. Καί αυτό πρέπει νά γίνει σέ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τόν θάνατο.
Έχουμε τήν δυνατότητα νά τό αναλάβουμε χωρίς κάν νά πάτε στήν Ελλάδα.
19
7. Διακοπή συντάξης;
Μπορούμε νά σάς βοηθήσουμε (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κτλ.). Χωρίς νά
πάτε στήν Ελλάδα.
Τί χρειάζόμαστε:
Αντίκλητο- εάν δέν υπάρχει, τό παρέχουμε μέ μία Εξουσιοδότηση από τό
Προξενείο, for the following items:
• ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ (AS ABOVE),
• ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ (ACCESS CODE),
• ΙΚΑ/ ΟΓΑ/ ΤΕΒΕ/ ΝΑΤ/ΤΣΑ (ΟΑΕΕ), κτλ. νούμερα,
• AMKA νούμερο.
20
Για περισσότερες πληροφορίες:
James Kromida, CPA, CA
Tηλ: (416) 477-8993
Φaξ: (647) 317-3993
E-mail: [email protected]
21
TORONTO
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ•THANK YOU•MERCI
22