12 - BiggyEyEs

Download Report

Transcript 12 - BiggyEyEs

Loading…
Paintbrush Dash
You may not notice it but there
still are traces of REAL ART that
remains in this world!
Juan Attack
LunaPaintbrush Dash
Hero
Fernando
Skill
Rubber
A.
Erase Shot
Magic
Tambay
ItemBroken Wear
HP
MP
Brace
560/560
347/347
331/347
Light
Hero in
is Darkness
blind!
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
560/560
331/347
B
Cleopatra’s
Hero is silenced!
Death
Talaga lang? Hindi kami mananahimik
hangga’t hindi kami nakakakita ng
totoong sining na iyong sinasabi!
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
560/560
535/560
331/347
S B
Huwag ka na magpakahirap, nilalang. Ang aming
poot ay hindi maglalaho, lalo na kung
makakarinig muli ako ng musikang akala ko’y
isang dalagita ang umaawit, ngunit hindi pala!
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
535/560
331/347
S B
Hero
Heroisisnono
Remedy
longer
longersilenced!
blind!
Juan Attack
LunaRemedy
Fernando
Skill
Beer
A.
Hero
HP
MP
Phoenix
535/560
510/560
Down
331/347
Eye Drop
Magic
Oil
Potion
ItemSuper Glue
Ether
S B
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
510/560
377/560
331/347
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
303/560
377/560
331/347
Fernando
Juan Luna
Inflame
A.isisfatigued!
fatigued!
HP
Juan Attack
LunaHeal
Fernando
Skill
Petrify
A.
Magic
Inflame
ItemHallelujah!
Hero
Accuse 278/560
& Execute
Transform
Float
MP
331/347
316/347
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
278/560
215/560
316/347
Fernando A. is immobilized
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
215/560
199/560
316/347
Juan Luna
Accuse
resisted
and Execute
Death Sentence
HP
Juan Attack
LunaHeal
Fernando
Skill
Petrify
A.
Magic
Inflame
ItemHallelujah!
Hero
Accuse 199/560
278/560
& Execute
Transform
Float
MP
316/347
288/347
Fernando
FernandoA.A.dies
getsofHeart
HeartAttack
Attack
Observe those people who continue to do real art.
They strive to do it because it’s their passion! Some
people continue to paint, some continue to sing
artistically, and some even think of new ideas!
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
199/560
316/347
Juan
JuanLuna
Lunadies
getsofHeart
HeartAttack
Attack
And observe also the old paintings that the people
of today continue to preserve! People still flock
various museums just to take a glimpse of these
paintings! Real art isn’t lost, it’s still here, and it will
be a part of man’s legacy until the very end.
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
167/560
199/560
316/347
Victory!
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
167/560
316/347
230 EXP
Hero
Item: LV 13
12
Level up!
ika’y tama nga, o nilalang. Ngayon, ang aming
kaluluwa ay maaari nang manahimik…
Juan Luna
Fernando A.
Hero
HP
MP
595/595
364/364