งานส่งเสริมการเกษตร - องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง

Download Report

Transcript งานส่งเสริมการเกษตร - องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง

ศูนย์ บริการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลสระสมิง
คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษา
ดต..ไพโรจน์
เอราวรรณ์
นายกอบต.สระสมิง
ทีป่ รึกษา
ประธาน
รอง
เลขา
รอง
ผู้ช่วยเลขา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ าย
สามารถจัดตัง้ กองทุนพัฒนาอาชีพ
การเกษตร เพื่อช่ วยเหลือเกษตรกรเป็ น แบ่ ง
การบริหารลงในกลุ่มรับผิดชอบทัง้ หมด 5 กลุ่ม
คือ
1. กองทุนพันธุ์สัตว์
20,000 บาท
2. กองทุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 270,000
บาท
3. กองทุนผลิตข้ าวหอมมะลิ 50,000 บาท
4. กองทุนแปรรูปข้ าวกล้ องงอก 40,000 บาท
5. กองทุนหนึ่งตาบลหนึ่งโรงปุ๋ย 100,000บาท
ด้ านการส่ งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และศูนย์ การเรียนรู้
จัดตัง้ เมื่อปี 2553 ปั จจุบันมีสมาชิก 60 คน ในปี 2554 ได้ รับการ
สนับสนุนให้ เป็ นกลุ่มแปรรูปข้ าวกล้ องงอกนาร่ อง
กลุ่มดาเนินการผลิตข้ าวหอมมะลิคุณภาพดีและ แปรรูปข้ าวหอมมะลิ
เพื่อเพิ่มมูลค่ าโดยการผลิต
1. ข้ าวกล้ องงอก
2. ไอศกรีมข้ าวกล้ องงอก
3. ป๊อปไรท์
4. ข้ าวกล้ องอกฟรุ ตสลัด
ทาให้ สมาชิกในกลุ่มดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน เกิดความสามัคคีและ
เพิ่มรายได้ ให้ กับกลุ่ม ประมาณ 240,000 บาท/เดือน
เป็ นกลุ่มต้ นแบบที่เข้ มแข็งของตาบลอีกกลุ่มหนึ่ง จึงจัดให้ เป็ นศูนย์
เรียนรู้ มีคณะนักศึกษา-อาจารย์ เข้ ามาศึกษาดูงานประมาณ 1,500
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลสระสมิงได้ รับคัดเลือกเป็ นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนดีเด่ น ปี 2555 ของอาเภอวารินชาราบ เป็ น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ด าเนิ น การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ าวเพื่ อ
จาหน่ า ยเป็ นรายได้ ใ นกลุ่ ม ประมาณ 250,000 บาท/ปี
และผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ ในการควบคุ มศัตรู พืชและเป็ นวิสาหกิจ ชุ มชนที่
ผลิตเสื่อจากใบเตย เป็ นกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ในชุมชน
และในกลุ่ ม เป็ นกลุ่ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ข้ มแข็ ง ได้ รั บ
คั ด เลื อ กให้ เป็ นศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ ม ชนของต าบลสระสมิ ง
สถานที่ด าเนิ น การบ้ านนาชุ ม หมู่ ท่ ี 5 ต าบลสระสมิ ง
สมาชิก 50 คน
เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร เป็ นจานวน 60,000
บาท ต่ อฤดูกาลผลิตนอกฤดู/ไร่ พร้ อมทัง้ มีคณะกรรมการบริ หาร
จัดการกลุ่มมีการระดมทุนในกลุ่มเพื่อช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็ น
กลุ่มส่ งเสริมอาชีพที่ขนึ ้ ทะเบียนกรมส่ งเสริมการเกษตร
กิจกรรม
ของคณะกรรมการศูนย์ ฯ ปี 2555