Repozytorium Transakcji w KDPW

download report

Transcript Repozytorium Transakcji w KDPW

Repozytorium Transakcji w KDPW
Warszawa, grudzień 2013
Agenda

EMIR – obowiązek raportowania

Repozytorium w KDPW – uwarunkowania prawne

Uczestnictwo w repozytorium

Komunikacja z repozytorium i raportowanie

Opłaty

Nadawanie numerów LEI
2
EMIR – obowiązek raportowania
3
Rozporządzenie UE


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
i repozytoriów transakcji (EMIR):
•
Wprowadzenie obowiązku raportowania transakcji w instrumentach pochodnych
do repozytoriów.
•
Określenie zasad funkcjonowania repozytoriów transakcji.
Rozporządzenia wykonawcze (nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.)
i delegowane (nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.) Komisji Europejskiej
określające standardy techniczne dla CCP i repozytoriów transakcji
4
Główne cele rozporządzenia EMIR

Ograniczenie ryzyka kontrahenta, w tym wzmocnienie wymogów
rozliczeniowych.

Ograniczenie ryzyka operacyjnego, w tym większa standaryzacja
i obsługa elektroniczna.

Większa przejrzystość, m.in. dzięki repozytoriom transakcji.
5
EMIR: obowiązek raportowania
Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR):
 Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek zgłaszania
szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu
pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do
repozytorium transakcji.
 Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu
roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu
kontraktu.
Wejście w życie wymogu (Art. 5 Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 1247/2012):
 12 lutego 2014 roku (tj. 90 dni po rejestracji 4 pierwszych TR) – dla wszystkich
klas instrumentów
6
Zakres raportowania transakcji wg daty zawarcia
Obowiązek raportowania dotyczy:
 Transakcji zawartych przed 16/08/2012, żyjących w tym dniu
 Transakcji zawartych 16/08/2012 lub później
Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed wejściem
w życie wymogu (backloading)
 90 D – jeżeli transakcja żyje w dniu wejścia w życie wymogu raportowania (i była
zawarta przed 16 sierpnia)
 3 Y – jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu raportowania
 ESMA – „nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji - wystarczy raport
pokazujący najbardziej aktualny stan”
(**)
(*) 90D
(*) 3Y
Legenda:
16.08.2012
12.02.2014
Nie podlega
Podlega
(*) Backloading
(**) brak potwierdzenia interpretacji
7
Delegowanie raportowania
 Możliwość delegowania raportowania do innego podmiotu:
• drugiej strony transakcji
• podmiotu trzeciego
 Brak ograniczeń dotyczących statusu/miejsca ustanowienia podmiotu
raportującego

Pomimo delegowania odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na
stronie transakcji
• odpowiedzialność za poprawne i terminowe przekazanie raportu
• odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych
8
Repozytorium w KDPW – uwarunkowania prawne
9
Repozytorium w polskim prawodawstwie
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła
w życie 4 sierpnia 2012 r. (art. 48 ust. 5a) stanowi, że Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych będzie mógł prowadzić - na zasadach określonych
w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji, czyli działalność
polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących
transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje
dotyczące tych instrumentów.
10
Repozytorium Transakcji w KDPW

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia EMIR repozytorium transakcji oznacza osobę prawną zajmującą
się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów
pochodnych.

Repozytorium Transakcji w KDPW zostało uruchomione 2 listopada 2012 roku.

Funkcjonuje w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji.

7 listopada 2013 r. Repozytorium Transakcji KDPW zostało zarejestrowane przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority)
stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z
wymogami rozporządzenia EMIR.

Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji
zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
11
Uczestnictwo w repozytorium
12
Typy uczestnictwa
Uczestnicy raportujący:

Generalny uczestnik raportujący (GUR)

Zwykły uczestnik raportujący (ZUR)
Uczestnicy pośredni:

Pośredni uczestnik repozytorium (PUR)
Inni użytkownicy:

Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR)

Organy nadzoru (np. KNF, ESMA, banki centralne)
13
Uczestnicy raportujący
Generalny uczestnik raportujący (GUR):

przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego
kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną;

posiada dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane
przez tego uczestnika lub których jest stroną;

ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.
Zwykły uczestnik raportujący (ZUR):

przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu
kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika;

posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane
przez tego uczestnika lub których jest stroną;

ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.
14
Uczestnicy pośredni
Pośredni uczestnik repozytorium (PUR):

posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną

ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.
15
Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (1)
1. Złożenie do KDPW wniosku o zamiarze podpisania umowy o
uczestnictwo w repozytorium
Wniosek powinien zawierać:
 Określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca.
 Oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją
zamieszczoną na stronie internetowej KDPW dotyczącą sposobu dostępu do
danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów.
 Zobowiązanie się do postępowania zgodnego z treścią informacji na stronie
internetowej KDPW. W przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa
GUR albo ZUR – również sposobu przekazywania raportów do
repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych
w raporcie o kontrakcie pochodnym.
16
Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (2)
2. Wymagane załączniki do wniosku




Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku,
wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru –
odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący
wnioskodawcę.
Dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej,
a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia o numerze
identyfikacyjnym REGON wnioskodawcy.
Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania
wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej.
Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy.
17
Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (3)
3. Zawarcie umowy z KDPW

Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 10 dni
roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek
i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach
regulaminu.

W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty
wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni roboczych od
dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych
zmianach lub uzupełnieniach.
18
Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR)
KUR:

podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium,
posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten
uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności
KUR uzyskuje dostęp do informacji o
transakcjach innego podmiotu –
wyłącznie za jego zgodą.
Przydatna funkcjonalność – np. dla
konsultantów, doradców.
19
Jak zostać komercyjnym użytkownikiem repozytorium
Dokumenty wymagane dla uczestnika w typie KUR


Wniosek o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych.
Załączniki do wniosku:
•
Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy
nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis
z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący
wnioskodawcę;
•
Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania
wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa wyżej.
•
Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy.
•
Odpis potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej dla
wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia
o numerze identyfikacyjnym REGON wnioskodawcy.
Udostępnienie przez KDPW informacji o kontrakcie
pochodnym podmiotowi posiadającemu status KUR, może
nastąpić wyłącznie za zgodą kontrahenta, będącego
uczestnikiem repozytorium.
20
Udostępnianie informacji uczestnikowi w typie KUR

Uczestnik repozytorium dostarcza do KDPW oświadczenia, zgodnie z którym zapewnia,
że udzielił wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji
o kontraktach pochodnych, których jest stroną.

Cofnięcie zgody może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika
oświadczenia o cofnięciu wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do
informacji o kontraktach, których ten uczestnik jest stroną. W oświadczeniu tym
uczestnik może wskazać termin, w którym KDPW zaprzestaje udostępniania
podmiotowi posiadającemu status KUR danych. W przeciwnym razie, KDPW
zaprzestaje udostępniania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia
o cofnięciu upoważnienia.
21
Dostęp do danych repozytorium
Dostęp do danych o kontrakcie pochodnym posiadają wyłącznie:




kontrahent, o ile jest uczestnikiem repozytorium
uczestnik repozytorium, który przekazuje raporty o danym kontrakcie w imieniu
kontrahenta
podmiot posiadający status KUR
organ uprawniony do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych zgodnie z art. 81
ust. 3 Rozporządzenia EMIR
22
Komunikacja z repozytorium i raportowanie
23
Ogólna koncepcja systemu do obsługi repozytorium
Rynek regulowany
Rynek
regulowany
Rynek OTC
Instytucje
nadzoru
U2A
A2A
Witryna www – formatka, zaciąganie
plików XML
Moduł obsługi certyfikatów
elektronicznych
MQ XML
SLL VPN
Uwierzytelnienie/ certyfikat
Instytucja nadzoru
Dedykowana
witryna
SLL VPN
Uwierzytelnienie/ certyfikat
Rynek OTC
Moduł ról i uprawnień
Kontrola formalna i merytoryczna
Baza danych
Informacja o transakcjach
Baza danych użytkowników
24
Zapewnienie poufności
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, przesyłanych pomiędzy aplikacją uczestnika
i aplikacją RT KDPW, zastosowano następujące mechanizmy:

Poufność oraz integralność transmisji danych dzięki zastosowaniu technologii
tunelowania.

W ramach dostępów U2A i A2A wykorzystywanie certyfikatu SSL witryny. W przypadku
dostępu A2A za pomocą MQ zestawiany jest tunel VPN.

Uwierzytelnienie uczestnika/użytkownika w aplikacji realizowane jest na podstawie
certyfikatów elektronicznych wydawanych przez Głównego Poręczyciela, będącego
pracownikiem KDPW, zgodnie z Regulaminem Głównego poręczyciela (certyfikaty
imienne i firmowe).

Autoryzacja i kontrola dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą
uprawnień zdefiniowanych w module ról i uprawnień.
25
Interfejs (1)
U2A (User to Application):

graficzny interfejs użytkownika, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją
wspierającą usługę Repozytorium Transakcji

zrealizowany na bazie aplikacji dostępnej w ramach witryny internetowej, umożliwia
realizację następujących funkcjonalności:
 rejestrację pojedynczej transakcji przez formatkę,
 rejestrację zestawu wielu transakcji, w ramach zdefiniowanego komunikatu
w formacie XML
 modyfikację, usunięcie oraz przegląd zarejestrowanych transakcji, zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami
 pobieranie predefiniowanych raportów i zagregowanych danych
 selekcję danych w celu przygotowania własnych raportów

interfejs użytkownika dostępny jest za pomocą przeglądarki internetowej
26
Interfejs (2)
A2A (Application to Applicaction):

interfejs wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją RT po stronie
KDPW i aplikacjami Uczestników RT

zrealizowany na bazie wymiany zdefiniowanych komunikatów w formacie XML za
pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ

Na stronie Internetowej KDPW w zakładce Repozytorium transakcji zgodne z EMIR
został zamieszczony dokument definiujący parametry łącza komunikacyjnego.
Pozostałe informacje są przekazywane po wystąpieniu o udostępnienie środowiska
Repozytorium w trybie A2A
27
Komunikaty XML

Nazewnictwo komunikatów RT opiera się na zaleceniach normy ISO20022:

Nazwa komunikatu posiada następującą postać:
xxxx.aaa.bbb.cc
gdzie:
xxxx
prefix komunikatów
trar
aaa
funkcja komunikatu
- ins – raporty
- rqs – zapytania
- sts – odpowiedź
- rcn – wynik rekoncyliacji
bbb
kod określający wariant funkcji komunikatu – numeryczny (np. 001);
cc
wersja w postaci numerycznej (np. 01).
28
Budowa komunikatów, identyfikatory komunikacyjne
 Komunikaty Repozytorium KDPW wykorzystują zestaw kodowania znaków UTF-8
 Struktura i dokumentacja wszystkich komunikatów zamieszczone zostały na stronie
internetowej KDPW w zakładce Repozytorium zgodne z EMIR
 Komunikaty są budowane zgodnie z obowiązującym w KDPW standardem. Każdy
komunikat rozpoczyna się od sekcji KDPWDocument - Dokument systemu KDPW
w ramach którego zawarte są czteroznakowe kody komunikacyjne:
 Sndr – nadawcy komunikatu
 Rcvr - odbiorcy komunikatu
 Kody te są różne od kodów przypisanych obecnym uczestnikom systemu depozytowo
– rozliczeniowego i zaczynają się od litery „R”: RXXX. Repozytorium KDPW został
przypisany kod R001.
 Zakładamy, iż kodem wystawcy komunikatu (tag TRRprtId) będzie kod pre-LEI.
Każdy uczestnik raportujący będzie zobowiązany przekazać ten numer KDPW w
momencie występowania o produkcyjne udostępnienie środowiska.
29
Typy komunikatów
 Komunikaty służące do składania raportów
 Komunikat podstawowy trar.ins.001.01
 zgłoszenie nowych transakcji
 zgłaszanie zmian do konkretnego złożonego raportu
 Komunikaty zbiorcze (służą do zgłaszania zmian do złożonych raportów)
 trar.ins.002.01 - zbiorcze raportowanie wyceny
 trar.ins.003.01 - zbiorcze raportowanie zabezpieczeń
 trar.ins.004.01 - zbiorcze raportowanie terminacji instrumentu finansowego/pozycji
 trar.ins.005.01 - zbiorcze raportowanie zmian danych kontrahenta
 Komunikat zgłoszenia przepytującego - trar.rqs.001.01
 Komunikaty zwrotne
 trar.sts.001.01 - komunikat przepytujący ze statusem zgłoszenia
 trar.sts.002.01 - komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu
 Komunikat o rozbieżności w raportach - trar.rcn.001.01
30
Przepływy komunikatów
Uczestnik
Raportujący
1
Obsługa zgłoszenia o
błędnej strukturze
PUR
Repozytorium
Nadzorca
Komunikat rejestrujący
xxxx.aaa.bbb.cc
Informacja o błędzie
admi.err.001.01
2
Instrukcja zgłoszenia
przyjęcie do
przetworzenia
Komunikat rejestrujący
xxxx.aaa.bbb.cc
Status przetworzenia
xxxx.aaa.bbb.cc
3
Komunikat korekty PUR
xxxx.aaa.bbb.cc
Korekta danych przez
PUR
Status przetworzenia
xxxx.aaa.bbb.cc
Informacja o korekcie
Komunikat zapytania o dane
xxxx.aaa.bbb.cc
4
Zapytania o dane
Odpowiedź na zapytanie
xxxx.aaa.bbb.cc
Dostęp WWW
5
Dostęp przez WWW
Dostęp WWW
Dostęp WWW
31
Weryfikacja danych
TR weryfikuje
 zgodność danych z formatem określonym przez RTS/ITS EMIR (odrzucenie raportu)
 terminowość składanych raportów
 zgodność danych w raportach dotyczących danej transakcji przekazanych przez obie
strony odrębnie. W ramach sprawdzania zgodności danych wyróżniamy dwa etapy:
 parowanie raportów – szukanie raportu złożonego przez drugą stronę
 porównanie raportów – porównanie szczegółów transakcji
TR nie weryfikuje:
 merytorycznej poprawności raportowanych danych
 zgodności ze stanem faktycznym raportowanych danych
Uwaga! Ponad pola (dane) wynikające wprost z regulacji każde TR ma prawo ustanowić
dodatkowe pola, których weryfikacja odbywa się zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez to
repozytorium
32
Dostęp do danych

Dostęp on-line
 Bieżące raporty aktywne. Informacje zgromadzone w repozytoriom KDPW dostępne
są on-line dla wszystkich aktywnych kontraktów terminowych.
 Raporty rozwiązane. W przypadku wygaśnięcia instrumentu transakcje udostępniane
są bezpośrednio przez 30 miesiącach od daty terminacji kontraktu.

Dostęp off-line
 Repozytorium udziela dostępu do danych archiwalnych na wniosek podmiotu
uprawnionego
 Wnioski realizowane są przez Operatorów RT w terminie do 5 dni roboczych.
 Raporty przechowywane są w archiwum okresie od 30 miesięcy do 10 lat od daty
terminacji kontraktów.
33
Opłaty
34
Opłaty okresowe
Opłata za uczestnictwo (roczna)*
Uczestnicy raportujący
Inne opłaty
Uczestnicy pośredni
Inni użytkownicy
ZUR
GUR
PUR
KUR**
15 000 zł
45 000 zł
2 500 zł
1 000 zł
*Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok
pobierana jest w ½ wysokości.
**Opłata jednorazowa za wydanie certyfikatu elektronicznego (opłata nie jest pobierana od
uczestników TR)
35
Opłaty zmienne (1) – wg. zatwierdzonego regulaminu RT
Opłata za zgłoszenie transakcji
Rynek regulowany
Do 30 000 zł
0,20 zł
Rynek regulowany
Powyżej 30 000 zł
0,60 zł
Poza rynkiem regulowanym
Max
250 tys.
zł/rok
1,00 zł
Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji
Utrzymanie informacji w repozytorium
0,05 zł/
kontrakt
36
Opłaty zmienne (2)
Maksymalna wysokość sumy opłat za zgłoszenie transakcji do
repozytorium oraz z tytułu utrzymywania w repozytorium
informacji o kontraktach wynosi 250 tys. zł rocznie
w przypadku opłat dotyczących kontraktów jednego
kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika
raportującego.
37
Opłaty okresowe – rozważana propozycja zmian,
wdrożenie zależy m.in. od Guidelines ESMA
Opłata za uczestnictwo (roczna)*
Uczestnicy raportujący
Inne opłaty
Uczestnicy pośredni
Inni użytkownicy
ZUR
GUR
PUR
KUR**
10 000 zł
40 000 zł
2 000zł
1 000 zł
*Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok
pobierana jest w ½ wysokości.
**Opłata jednorazowa za wydanie certyfikatu elektronicznego (opłata nie jest pobierana od
uczestników TR)
38
Opłaty zmienne – rozważana propozycja zmian,
wdrożenie zależy m.in. od Guidelines ESMA
Opłata za zgłoszenie transakcji
Rynek regulowany
Poza rynkiem regulowanym
0,10 zł
0,60 zł
Max
250 tys.
zł/rok
Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji
Utrzymanie informacji w repozytorium
0,05 zł/
transakcja
39
Nadawanie numerów LEI
LEI – informacje ogólne
Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który
jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach
finansowych.
GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej
numerów identyfikacyjnych LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na
współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających
kody uczestnikom rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.
ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS,
powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.
LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów
LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych
dla podmiotów, którym zostały nadane te numery.
COU – Central Operating Unit – podmiot, którego zadaniem będzie gwarantowanie
jednolitych światowych standardów w zakresie nadawania numerów LEI
41
LEI – uwarunkowania prawne
•
Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi,
które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do
raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji
•
W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji
w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym
kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji,
niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikatowym
identyfikatorem będzie numer LEI
•
Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEI (m.in.
powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-LEI
•
zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, 22.10.2013, ESMA/2013/1527) kod pre-LEI jest
jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji
42
LEI – uwarunkowania prawne
19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594),
umożliwiający
nadawanie
osobom
prawnym
numerów identyfikujących, które w przyszłości
staną się numerami LEI.
Prefix
został
(Regulatory
nadany
Oversight
ROC
przez
ROC
Committee
Secretariat
Secretariat)
i będzie identyfikował nadane przez KDPW kody
w globalnym systemie LEI (pre-LEI).
G
L
E
I
S
LOU 1
LOU 2
LEI
LEI
O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot
pośredniczący w procesie zatwierdzania przez
ROC
instytucji
krajowej
jako
jednostki
Podmiot A
Podmiot B
Podmiot C
Podmiot D
Podmiot E
LOU
(pre-LOU) w ramach globalnego systemu LEI (tzw.
sponsoring authority).
43
Harmonogram projektu
I etap – listopad 2013 r. – uruchomienie podstawowej działalności operacyjnej w
KDPW_LEI (przygotowanie podstawowych narzędzi informatycznych do obsługi
operacyjnej: baz danych do rejestracji danych referencyjnych i nadawania numerów
pre-LEI oraz strony internetowej do zamieszczania plików z nadanymi numerami LEI)
II etap - do końca lutego 2014 r. – automatyzacja procesów wewnętrznych
w KDPW_LEI
III etap - do końca września 2014 r. – integracja systemu KDPW_LEI do systemu
Global LEI, obsługiwanego przez Central Operating Unit (COU) w ramach Global LEI
Foundation
Listopad 2013 – rozpoczęcie operacyjnej działalności KDPW_LEI planowane jest
przed wejściem w życie obowiązku raportowania informacji o kontraktach
pochodnych do Repozytorium Transakcji
44
Uzyskanie LEI
KDPW umożliwi uzyskanie LEI w łatwy i szybki sposób – via www.
4 proste kroki:
•
•
•
•
Rejestracja i potwierdzenie konta internetowego
Rejestracja wniosku o kod LEI i złożenie zamówienia
Dokonanie opłaty
Uzyskanie numeru LEI
45
Proces rejestracji numerów LEI
1. Rejestracja konta internetowego na stronie
WWW. W wyniku rejestracji tworzony jest zapis
danych do bazy kont, status konta = NEW.
Podmiot
finansowy
2. Wysłanie linku aktywującego konto na Email
podane w procesie rejestracji konta.
3.Potwierdzenie konta poprzez aktywowanie
linku /status konta = A (active) /.
4.Potwierdzenie danych dot. konta internetowego
po pierwszym logowaniu.
5.Wypełnienie formularza/-rzy do uzyskania
numeru/ów LEI lub przesłanie pliku csv w formacie
podanym na stronie z formularzem, złożenie
zamówienia– zapis danych do bazy podmiotów.
KDPW_LEI
1.
2.
3.
4.
5.
Rejestry
(np.KRS)
6.Sprawdzenie wyłączności LEI (braku duplikatów)
oraz poprawności danych.
7. Po weryfikacji przeprowadzonej w pkt. 6 ew.
odesłanie wiadomości o duplikacie na email
klienta i do bazy kont internetowych.
6.
6.
7.
8.Przesłanie danych dot. podmiotu/ów do
aplikacji nadającej kody LEI.
9.Zapis żądania nadania kodu wraz z publikacją
informacji na stronach www.
COU
(i inne LOU)
8.
Baza LEI
9.
10.
10. potwierdzenie możliwości nadania numeru/ów
LEI na e-mail klienta i do bazy kont internetowych
wraz z przekazaniem indywidualnego numeru
rachunku bankowych.
11.
SAP
12.
11.Opłacenie usługi.
12.Potwierdzeniu księgowania w systemie SAP.
13.
13. Nadanie kodu LEI
14.Potwierdzenie nadania numeru LEI i wysyłka na
email klienta i do bazy kont internetowych.
14.
15.
15. Wygenerowanie do SAP żądania wystawienia
faktury.
16.Przesłanie faktury na e-mail klienta i do bazy
kont internetowych.
16.
16.
46
Atuty KDPW
•
Międzynarodowe doświadczenie w zakresie nadawania kodów ISIN (norma ISO 6166)
i CFI (norma ISO 10962), zgodnie z międzynarodowymi standardami
•
Przynależność KDPW do Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących (ANNA)
•
Uczestnictwo w grupie roboczej
LEI ROC CES (Comittee on Evaluation and
Standards) pre_LOU, mającej na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obsługi
procesów związanych z nadawaniem kodów pre_LEI
•
Odpowiednie zasoby systemowe spółki
•
Wykwalifikowana kadra ekspertów
•
Niezależna pozycja na rynku finansowym.
47
Dziękuję bardzo za uwagę
Sławomir Zając – Dyrektor Repozytorium Transakcji
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kdpw.pl