Hoe krijg je bij de vernieuwde wiskunde

download report

Transcript Hoe krijg je bij de vernieuwde wiskunde

Vernieuwde wiskunde programma’s
Peter van Wijk, [email protected]
Waar kom je voor?
Waar ga ik het over hebben?
Waarom vernieuwing?
Wanneer vernieuwing?
Wat verandert er?
Hoe zorg je voor goede invoering?
Wat heb je nodig?
Waar kun je dat vinden?
Waarom?
Betere aansluiting bij profielen
Statistiek sluit niet aan op de praktijk
Wiskunde B op havo overladen
21e eeuwse vaardigheden
Wanneer?
Start in 4e klas in 2015
Havo en vwo
Boeken 4e klas beschikbaar: november
2014 (26-11-2014, gebruikersdag NU)
Wat houdt de vernieuwing in?
Inhoudelijk
Toetsing
Wiskunde didactisch
Inhoudelijk: nieuw
Statistiek gebaseerd op de empirische
cyclus:
data verzamelen
data verwerken
conclusies trekken
Logisch redeneren in wiskunde C
Vorm en ruimte in wiskunde C:
Perspectief, inhoud, oppervlakte, aanzichten
Meetkunde met coördinaten
Inhoudelijk: havo
Wiskunde A:
Domein Toegepaste analyse en de binomiale
verdeling vervallen
in plaats daarvan: Domein Statistiek in een
nieuwe opzet
Inhoudelijk: havo
Wiskunde B:
de afgeleide van goniometrische functies
vervalt
gebroken lineaire functies en
evenredigheidsverbanden komen erbij
domein Ruimtemeetkunde vervalt
berekenen van afstanden en hoeken en
analytisch-algebraïsche methoden komen
erbij
Inhoudelijk: havo
Wiskunde D:
Domein Toegepaste analyse 2 vervalt
Subdomeinen Afstanden en hoeken in
concrete situaties en
Evenredigheidsverbanden naar Wiskunde B
Domein Ruimtemeetkunde 2 uitgebreid:
Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten
Domein Profielspecifieke verdieping erbij
Meer info: www.ctwo.nl
Inhoudelijk: vwo
Wiskunde A:
Statistiek in een nieuwe opzet
Goniometrische functies wel in CE
Machten van e, ln (ook differentiëren) erbij
Iets meer aandacht voor discrete wiskunde
Inhoudelijk: vwo
Wiskunde B:
toenamediagram en differentiequotiënt niet
meer genoemd
integralen voor berekenen van lengte,
afgelegde weg en zwaartepunt vervallen
het bewijzen in de vlakke meetkunde is
grotendeels afgeschaft
meetkunde met coördinaten komt erbij
Inhoudelijk: vwo
Wiskunde C:
subdomein Veranderingen heeft een
grotendeels andere inhoud
Subdomein Rijen en recurrente betrekkingen
vervalt grotendeels
Subdomeinen Grafen en Matrices vervallen
Statistiek in een nieuwe opzet
Logisch redeneren en Vorm en ruimte zijn
nieuw
Even tussendoor
Dit wiskundevak gaat het meest veranderen!
Het is toegespitst op het profiel C&M.
Dus:
bij C&M heb je wiskunde C,
maar je kunt eventueel wiskunde A kiezen….
En: combineren met wiskunde A zal niet meer
gaan.
Inhoudelijk: vwo
Wiskunde D:
Statistisch verwerken van gegevens vervalt,
correlatie, regressie en variantie komen erbij
Domein Meetkunde verandert van inhoud:
analytische vlakke meetkunde vervalt
bewijzen in de vlakke meetkunde komt erbij
Domein Dynamische modellen 2 vervalt
Complexe getallen en Wiskunde in
wetenschap verplicht
Toetsing
Vak
Niet meer in CE,
moet in SE.
Wiskunde A Telproblemen
havo
Helling
Wiskunde B n.v.t..
havo
Wiskunde A Statistiek (alle
vwo
subdomeinen,
inclusief
kansrekening)
Wiskunde B n.v.t.
vwo
Wiskunde C
vwo
Nieuw in CE,
mag in SE
Statistiek (alle
subdomeinen)
n.v.t..
Hoeft niet meer in
SE, nog wel in CE
n.v.t.
In CE,
moet ook in SE
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Rijen
Afgeleide
n.v.t.
Meetkunde met
Goniometrische
coördinaten (alle functies
subdomeinen)
Kansverdelingen Logisch redeneren n.v.t..
en statistiek
Vorm en ruimte
Meetkundige
vaardigheden
n.v.t.
Wiskunde didactisch
Wiskundige denkactiviteiten:
Modelleren en algebraïseren
Ordenen en structureren
Analytisch denken en probleemoplossen
Formules manipuleren
Abstraheren
Logisch redeneren (en bewijzen)
Vakdidactisch
Waar vind je meer informatie over
wiskundige denkactiviteiten?
cTWO-rapport Denken & doen, wiskunde
op havo en vwo per 2015
Handboek wiskundedidactiek
Op 8 november studiedag NVvW: SLO
publicatie met koppeling naar
voorbeeldopgaven
Hoe kom je tot goede invoering?
Samen met schoolleiding en sectie kijken
naar:
uitwerking examenprogramma’s in syllabi
invullen PTA’s
gevolgen voor rooster
consequenties instroom/doorstroom
consequenties zitten blijven/zakken
benodigde nascholing
Bekend nascholingsaanbod
Op diverse plaatsen zelf aan de slag in een:
Docentenontwikkelteam (DOT)
Community of learners (CoL)
Professionele leergemeenschap (PLG)
Dropbox
Hier word je voor uitgenodigd
Meer informatie nodig?
www.betanova.nl
www.betasteunpunten.nl
www.hetcvte.nl/item/wiskunde_havo_vwo
www.examenblad.nl
www.ctwo.nl
www.cito.nl
www.nvvw.nl
www.platformwiskunde.nl