Plancher Steen Houmark

Download Report

Transcript Plancher Steen Houmark

Bermuda-trekanten
et vilkår på velfærdsområdet
Rådgivnings paradigmer
Borger virkelighed
Velfærds paradigmer
Indlæggets indhold
1. Hvem er jeg ift. udbud på
velfærd
2. Gribskov som case
3. Vilkår på velfærdsområdet
4. Bermudatrekanten i arbejdet
med konkurrenceudsættelse
5. Bermudatrekanten når du
efterfølgende drifter et udbud
Relateret baggrunds info.
• 5 år i den private sektor
• Direktør i rådgivningsvirksomheden De4Vinde ApS 2009 –
• Hybridprojektleder for kommuner
• Projektleder på Danmarks største udbud af velfærdsydelser Gribskov 2014
• Forretningsrådgiver for private segment institutioner
• 15 år som forvaltningschef i den offentlige sektor
• Udbud/frit valg af hjemmeplejedel Frederiksberg 1997
• Frit Valgs ordning/standardisering Greve kommune 2001
• 3 Generationsudbud Græsted-Gilleleje 2006
• Sundhedschef i Gribskov 2007- 2009
• Uddannelsesbaggrund
• Officersuddannelse Aldershot/RMA/UK
• Sygeplejerske – Børn- og handicapspecialist
• Merkonom fra Niels Brock
• Diplom i ledelse – fra Forvaltnings højskolen - 2001
• MBA i Teknologi, Marked og Organisation fra CBS. - 2009
• Certificeret bestyrelsesformand – Board Governance - 2011
Mobil. 41 82 82 00 mail. [email protected]
4 kommunale driver
skaber over 10 år netværk, påvirker normer og lovgrundlag for meget af det vi ser i dag
•
•
1996 Græsted-Gilleleje markedsgør hjemmehjælpen
ved at udlicitere den og skabe frit valg mellem privat
og kommunal leverance
1997 Frederiksberg giver via udbud flere private
leverandører adgang til at lever hjemmehjælp efter en
frit valgs model (m egen betaling)
1997 Greve giver via udbud en privat leverandør
adgang til at levere hjemmehjælp i konkurrence med
den kommunale
•
1998 Farum kommune udbyder et plejehjem
•
2000 Græsted-Gilleleje laver et fuldsortiments udbud
på ældreområdet 2 G –udbuddet.
•
2006 Græsted-Gilleleje laver et udbud på ældre- og
handicapområdet med et innovations fokus 3 – G
udbuddet
•
2009 Gribskov udbyder Center for midlertidig ophold
•
2014 Gribskov skalere op og professionalisere et
fuldsortiments udbud på sundhed – ældre – træning
m fokus på bl.a. aktiverende træning og innovation
Frederiksberg
•
Græsted-Gilleleje
Greve
Ser man isoleret på ældreområdet som marked, blev der over nogle år skabt et lille og ”tæt” rådgiver marked, bestående at
”Tordensskjolds soldater” hvor alle kendte alle, hvilket på sigt kunne give kommuner og leverandører nogle udfordringer
Udbuds case Gribskov Kommune – ultra kort
Processer
• Ultimo 2012. Målet er:
Næste niveau i konkurrence-udsættelse:
Skalering og generering af know-how .
Det sker med Indkøb af rådgiver-kompetencer
uden for ”Tordenskjolds soldater” og i
kombination med disse bevare og
professionalisere viden og erfaring fra tidligere
• Primo 2013. Kommunen etablerede en
projektorganisation med en hybrid
projektledelse, for konkurrence-udsættelsen.
Dette for bl.a. at skabe synergi mellem
kommunal viden, privat rådgiver paradigmer
og leverandørtrends
• Forår 2013. Dialog med marked og borger
• Udbudsmaterialet udarbejdes
forår/sommer2013
• Prækvalificering i sommeren 2013
• Udbudsmaterialet udsendes ultimo
september 2013
• Tilbudsgivere udarbejder tilbud frem til
d. 11/12 - 2013
• Kommunen vurdere og tildeler kontrakter
ultimo februar 2014
• Kontraktstart primo maj og Juni 2014
Udbuds case Gribskov Kommune
9 delaftaler i et udbud
Status
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
•
•
•
•
•
Skovsminde (Plejecenter)
Bakkebo (Plejecenter)
Udsigten (Plejecenter)
PlejeGribskov ( to Plejecenter)
Center for Midlertidig ophold
Hjemmepleje/sygepleje
Træning
Madservice i eget hjem
Sociale Tilbud
Den politiske proces var tæt
Det forvaltningsmæssige forarbejde var stort
I december fik man 35 tilbud på 9 delaftaler
Alle tilbud var konditionsmæssige
Der tilbydes god kvalitet til gode priser
Udbuddet skal ses som et produkt af mere
end èt fingeraftryk.
• Udbuddet indeholder mange hele og delvise
fingeraftryk i en balance mellem bl.a.
forvaltning, borgerforventninger,
markedstrends og faglighed
Udpluk af elementer Gribskov case
•
•
•
Fokus på aktiverende hjælp og støtte gennem
krav til leverancen og leverandørernes
kompetenceudvikling og professionalisering af
arbejdsstyrken, så træning og aktivering bliver
en indbygget del af hjælpen
Fokus på at reducere antallet af
korttidsindlæggelser bl.a ved det fremskudte
dige man forventer tofte bo skal være m.h.t.
sygeplejefagligt beredskab.
Fokus på at udvikle kvaliteten i den indsats
som ligger før og efter en indlæggelse (præ- og
posthospital) og sikre, at borgerne i Gribskov
Kommune føler sig trygge ved den behandling,
som i stigende grad vil ske i deres egne hjem.
• Fokus på det tværorganisatorisk og faglige
samarbejde med borgeren i centrum:
• Sømfrie forløb når borgeren bevæger sig fra et ”system”
til et andet, eller når en borger får flere forskellige typer
af hjælp
• Fokus på at udvikle velfærden i Gribskov
Kommune gennem et endnu stærkere samspil med
forskellige aktører i lokal- og civilsamfund, samt
erhvervsliv
• Fokus på visitationsprocesserne og fælles sprog
med leverandørerne
• Fokus på produktivitet og innovation
• Fokus på udvikling af systematisk vurdering af
tilbud m mulighed efterfølgende benchmark i
driften
Vilkår på velfærdsområdet – som skal medtænkes når udbuddet skrives
Centrale produktions forhold
Eksempelfakta
• En hjemmepleje/plejecenter afviger produktionsmæssigt
ift. produktionen af ydelser fra andre brancher ved.
• En hjemmeplejen med 1500 - 2000 borgere lever hver måned
mindst 30.000 besøg
• Hvert besøg er en human to human adjustment inden for
rammerne af kommunens serviceniveau
• En aftenvagt kan have op til 18 besøg, hvor hun skal foretage en
human to human kalibrering
• De fleste besøg varetages af medarbejdere med 12 måneders
uddannelse
•
•
•
•
•
At det hovedsageligt er en human to human tech og ikke som
på andre felter human to tech produktion
At køberen af produktet ikke er den samme som modtageren
At modtageren indgår som del-producent i den endelige ydelse
At ydelsen efter den er produceret gennemgående ikke har
nogen fast materie
At effekten af ydelsen ikke præcist kan tillægges enten den ene
eller den anden af de to del-producenter af ydelsen
• En hjemmepleje/plejecenter produktion bæres af bl.a.
følgende
•
•
•
En regulerende lovgivning, med et udbygget anke og
afgørelsessystem – der ”regulere” så vel myndighed som
leverandør – bl.a. ift serviceniveau
En række ”statsautorisationsordninger” der fagligt er garant for
at faglige standarder og metoder følges
En række aktører/interessenter – ældresagen – der ved deres
virke sætter modtagerens forventninger til serviceniveau
• 25 % af medarbejderne har læse problemer
• Flere af de elever man modtager og som levere service har været
virksomhedspraktikanter, eller fået afklaret deres arbejdsevne på
basis af komplekse social og sygdomsmæssige problemstillinger
og bliver siden sos.hjælpere
• Driftlederne af 20 basismedarbejdere har sjældent (efterhånden
oftere) en DOL
• Driftlederne kan være sos.assistenter, men også sos.hj.hj der er
steget i graderne
Bermudatrekanten en væsentlig faktor i udbudsarbejdet
Behov for enkel meningsgivende
hverdag , og opfyldelse af det
man oplever som retskrav
•Leveret service
•Bruger oplevelse
•Match af bestillers beskrevne kvalitetskrav
•Match af brugers ubeskrevne kvalitetskrav
•Klage risiko ofte ift. Det ubeskrevne
Behov for nuanceret faglig metode og
rentabilitet
Borger
•
•
•
Borgerens forventninger til
service ctr. Serviceniveau
Visitation og tilsyn
Klager over leverance
Leverandør
Kompleksitet i at du skal
bestille en beskrevet ydelse,
der ikke leveres til dig selv,
men til 3 person, som ofte
forventer noget andet og
mere, samtidig med at denne
indgår i produktionen af
ydelsen. En ydelse du også har
myndigheds ansvaret for
•
•
•
Behov for sammenhæng mellem
•
Politisk dagsorden,
•
Lovgivning/afgørelser
•
Serviceniveau, økonomi og
effekt
•
Aktør trends
•
Borger oplevelse/trends
•
•
Myndighed & Bestiller
© De4Vinde ApS
Politisk beslutninger
•
Mål og pejlemærker for konkurrenceudsættelsen
•
Serviceniveau beskrivelse
Udbudsmaterialet (eksempler)
•
Dialog med marked (faglighed, trends, innovation)
•
Kvalitetskrav m.v. i udbuddet (SB/KS)
Tilbud
•
Vurderingssystem der medvirker til at sikre,
ligebehandling og efterfølgende benchmark
Kontrakt (Juridisk sikring)
Driftsorganisationen efterfølgende
Bermudatrekanten en medspiller når kontrakter skal i drift
•
•
Leverandør skal lever behovsdækning
Borgeren forventer service (eget serviceniveau)
Borger
•
•
Borgeren forventer service
Myndigheden visitere til
behovsdækning
Leverandør
Er det muligt for ”lykkeridderen”
at have succes på
velfærdsområdet hvor
leverandøren er i krydspres
mellem
1. myndigheds behov
2. borgerforventninger
3. Klage og ankesystem
4. Autorisations uddannelser
•
•
Myndighed & Bestiller
© De4Vinde ApS
Myndigheden bestiller behovsdækning
Leverandøren skal levere behovsdækning for
at opfylde kontrakten
Hvordan kan man så operationalisere det?
1 generation - 1996
2 generation 2000
3 generation 2006
4 generation 2014
Overskrift
Emergent afprøvende
Udvidelse og udfordring
Drift og innovation
Skalering og vidensgenerering
Stikord
•
•
•
Et udvalgt del af et •
område
Et helt område
Partnerskab
Viden, erfaring og kompetencer igennem 20 år
Samlet i
tværfagligt netværk af konsulenter
Med dyb indsigt i velfærdsområdet
Professionalisering