Udzia*y / akcje znajduj*ce si* w maj*tku wspólnym ma**onków dr

Download Report

Transcript Udzia*y / akcje znajduj*ce si* w maj*tku wspólnym ma**onków dr

www.rkkw.pl
Udziały / akcje znajdujące się w majątku
wspólnym małżonków
dr Radosław L. Kwaśnicki
www.rkkw.pl
MOTTO
„Trzy są sposoby zdobywania mądrości.
Pierwszy to refleksja – najbardziej szlachetny,
następnie naśladowanie – jest on najłatwiejszy,
a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich.”
Konfucjusz
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
2
www.rkkw.pl
AGENDA
I. Nabycie udziałów / akcji za środki pochodzące z majątku wspólnego a
status wspólnika / akcjonariusza
1.
2.
3.
4.
5.
Case study
Przynależność udziałów / akcji do majątku wspólnego
Status wspólnika / akcjonariusza – (co najmniej) trzy poglądy
Nowelizacja KSH z 2004 r. – art. 1831 oraz art. 3321 KSH
Orzecznictwo
II. Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych przez małżonków
1. KRiO a KSH
2. Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych „w spółce” – art. 184 oraz art.
333 § 2 KSH
3. Wykonywanie praw udziałowych / akcyjnych „na zewnątrz spółki” – art. 36
i nast. KRiO
III. Podsumowanie
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
3
www.rkkw.pl
CASE STUDY – PRZYPADEK TEORETYCZNY
X i Y są małżeństwem, w którym obowiązuje ustrój
majątkowej wspólności ustawowej. X obejmuje /
nabył udziały / akcje w spółce kapitałowej za środki
pochodzące z majątku wspólnego małżonków. Stroną
czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji jest
wyłącznie X.
•
czy udziały / akcje wchodzą w skład majątku wspólnego X i Y?
•
kto jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki kapitałowej?
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
4
www.rkkw.pl
Z ŻYCIE WZIĘTE …
•
•
•
•
•
(wiele lat temu) Magda i Oskar, wówczas młodzi
małżonkowie, założyli spółkę z o.o. (Spółka „X”)
(niewielkie) wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
Spółki „X” pochodziły z majątku wspólnego Magdy i Oskara
„u notariusza” był tylko Oskar (Magda była na wczasach z
ich wspólnym synem)
syn Magdy i Oskara – po osiągnięciu pełnoletności – stał się
wspólnikiem uprawnionym do 10% udziałów w Spółce „X”
tak więc w majątku wspólnym Magdy i Oskara jest 90% a
ich syn ma 10% udziałów Spółki „X”
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
5
www.rkkw.pl
Z ŻYCIE WZIĘTE …
•
•
•
•
•
Spółka „X” rozwija się znakomicie, jej wartość wynosi 70
milionów złotych
cały majątek rodziny (m.in. nieruchomości, samochody,
środki pieniężne etc.) jest w Spółce „X”, tj. „jedynym” ich
majątkiem są wszystkie udziały ww. spółki
Oskar jest prezesem, syn członkiem zarządu a Magda prokurentem; wszyscy pobierają wysokie wynagrodzenia
reprezentacja Spółki „X” jest dwuosobowa, w tym z
udziałem prokurenta (Oskar nie może działać sam […])
na zgromadzeniach wspólników Spółki „X” od lat obecni
bywają (tylko) Oskar i jego syn
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
6
www.rkkw.pl
Z ŻYCIE WZIĘTE …
•
•
•
07.01.2013 r. Oskar wyprowadza się z domu, pojawia się
nieusuwalny konflikt pomiędzy małżonkami,
syn staje po stronie Magdy,
10.01.2013 r. syn otrzymuje zawiadomienie o
zgromadzeniu wspólników w dniu 18.01.2013 r. z
„rozbiorowym” porządkiem obrad obejmującym m.in.:
•
•
•
•
•
•
zmiany w zarządzie,
wyrażenie zgody na zbycie udziałów Spółki „X”,
wprowadzenie wymogu obecności 51% k.z. (kworum dla uchwał),
przyznanie Oskarowi uprawnień osobistych (np. dot. składu zarządu),
wyrażenie zgody na zbycie majątku, w tym nieruchomości, spółki,
podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
7
www.rkkw.pl
Z ŻYCIE WZIĘTE …
•
Co się dzieje (za radą prawnika):
•
•
•
Magda doręcza Oskarowi sprzeciw co do zbywania przez niego
udziałów Spółki „X” oraz wykonywania jakichkolwiek praw w
Spółce,
Magda zgłasza się do Spółki „X” z wnioskiem o wpisanie jej, obok
Oskara, jako współuprawnionej do 90% udziałów Spółki „X” i wskazując adres do doręczeń – informuje, iż nie wyraża zgody na
jakiekolwiek działania Oskara w Spółce „X” bez jej wyraźnej
zgody. Załącza stosowne dokumenty, w tym akt małżeństwa,
dowód przelewu (pomimo ustawowego domniemania etc.),
Syn zwołuje „antyrozbiorowe” zgromadzenie wspólników na
dzień 25.01.2013 r..
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
8
www.rkkw.pl
Z ŻYCIE WZIĘTE …
•
•
•
•
•
18.01.2013 r. Magda i Oskar, w towarzystwie notariusza,
zgłaszają się z zamiarem wzięcia udziału w zgromadzeniu
wspólników Spółki „X”,
Magda nie zostaje wpuszczona, co protokołuje notariusz,
zgromadzenie „podejmuje” wszystkie uchwały, w tym
odwołuje syna z zarządu,
Oskar, przy pomocy ochrony, „zmienia zamki w drzwiach”,
uniemożliwia synowi kontakty z bankami, dostęp do
dokumentów etc.
rozpoczyna się „korporacyjna wojenka” - KRS,
zabezpieczenia, „antyrozbiorowe” zgromadzenie etc. …
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
9
www.rkkw.pl
PRZYNALEŻNOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO
Prawa udziałowe / akcyjne:
1) zostały ukształtowane jako prawa majątkowe, zbywalne, dziedziczne, mogące należeć
zarówno do jednego, jak i do kilku podmiotów wspólnie (np. nabycie ułamkowej części,
spadkobranie przez wiele osób etc.),
2) nie są ujęte w katalogu przedmiotów wchodzących do majątku osobistego małżonków
(art. 33 KRiO)
Udziały / akcje
nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków
w trakcie trwania ustawowej majątkowej wspólności ustawowej
wchodzą do majątku wspólnego małżonków
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
10
www.rkkw.pl
STATUS WSPÓLNIKA / AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE
- TRZY POGLĄDY
1.
2.
• wspólnikiem / akcjonariuszem staje się wyłącznie małżonek, który jest
stroną czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji
• status wspólnika / akcjonariusza uzyskują „automatycznie” oboje
małżonkowie
•
3.
formalny status wspólnika / akcjonariusza posiada małżonek uczestniczący w
czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji, drugi małżonek ma zaś status
materialny – może jednak uzyskać formalny status wspólnika/ akcjonariusza
poprzez ujawnienie woli uczestnictwa w spółce
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
11
www.rkkw.pl
WSPÓLNIKIEM / AKCJONARIUSZEM STAJE SIĘ TYLKO MAŁŻONEK
BĘDĄCY STRONĄ CZYNNOŚCI OBJĘCIA / NABYCIA UDZIAŁÓW / AKCJI
Założenia:
•
sprowadzenie istoty prawa udziałowego w spółkach kapitałowych do wierzytelności
(stanowisko to zapoczątkował – w 1991 r. - A. Dyoniak) – pomimo przynależności
wierzytelności do majątku wspólnego małżonek, który nie brał udziału w czynności nie staje
się wierzycielem, a korzyści związane z tą wierzytelnością uzyskuje jako podmiot
współuprawniony do majątku wspólnego
•
przedmiotem majątku wspólnego mogą być wyłącznie prawa majątkowe, zaś w udziale /
akcji inkorporowane są również prawa niemajątkowe
•
ochrona bezpieczeństwa obrotu
Argumenty przeciw:
•
wspólność majątkowa małżonków jest wspólnością niepodzielną, zatem nie można
dokonywać jej podziału
•
nie jest możliwe dokonanie dychotomicznego podziału na prawa
korporacyjne i
organizacyjne
•
wyłączenie możliwości aktywacji statusu wspólnika / akcjonariusza przez drugiego z
małżonków prowadzi ć może do jego pokrzywdzenia oraz wywłaszczenia
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12
www.rkkw.pl
STATUS WSPÓLNIKA / AKCJONARIUSZA UZYSKUJĄ „AUTOMATYCZNIE”
OBOJE MAŁŻONKOWIE
Założenia:
• wspólność prawa podmiotowego
• interpretacja art. 31 i art. 33 KRiO, z których wynika przynależność udziałów
/ akcji do majątku wspólnego
Argumenty przeciw:
• komplikacje w funkcjonowaniu spółek (zwłaszcza spółek publicznych)
• komplikacje dla małżonka nieuczestniczącego w czynności objęcia / nabycia
udziałów / akcji (np. art. 380 § 1 in fine KSH)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
13
www.rkkw.pl
WSPÓLNIKIEM / AKCJONARIUSZEM STAJE SIĘ MAŁŻONEK, KTÓRY
UJAWNIŁ WOLĘ UCZESTNICTWA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ
•
Formalny status wspólnika / akcjonariusza uzyskuje tylko małżonek
uczestniczący w czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji
•
Małżonek nieuczestniczący w czynności objęcia / nabycia udziałów / akcji
uzyskuje wyłącznie materialny status wspólnika / akcjonariusza
•
Małżonek uprawniony materialnie może uzyskać formalny status wspólnika /
akcjonariusza poprzez ujawnienie woli uczestnictwa w spółce (np. poprzez
złożenie wniosku o wpis do księgi udziałów / akcyjnej)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
14
www.rkkw.pl
WSPÓLNIKIEM / AKCJONARIUSZEM STAJE SIĘ MAŁŻONEK, KTÓRY
UJAWNIŁ WOLĘ UCZESTNICTWA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ
Zalety:
• uwzględnienie wspólności prawa podmiotowego
• żaden z małżonków nie jest zmuszony do uczestnictwa w spółce
(dobrowolność)
• pewność co do kręgu osób będących wspólnikami / akcjonariuszami spółki
– PEWNOŚĆ OBROTU GOSPODARCZEGO
• oraz co do momentu, od którego ww. podmiotom przysługuje ten status
• brak pokrzywdzenia oraz wywłaszczenia drugiego małżonka
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
15
www.rkkw.pl
NOWELIZACJA KSH Z 2004 R. –
DODANIE ART. 1831 ORAZ ART. 3321 KSH
Art. 1831 Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do
spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są
objęte wspólnością majątkową małżeńską.
Art. 3321 Statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku,
gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską
akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
• odmienne brzmienie przepisów (poprawka Senatu)  spór odnośnie
interpretacji ww. przepisów
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
16
www.rkkw.pl
ORZECZNICTWO SN (1999 – 2009)
Stanowisko Sądu Najwyższego:
„Udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pochodzących z
majątku wspólnego wchodzą w skład tego majątku, a wspólnikiem staje się
tylko małżonek będący stroną czynności prowadzącej do nabycia
udziałów.”
ale – do czego poniższe orzeczenia nie odnoszą się wprost - co wówczas, gdy
drugi małżonek zgłosił chęć uczestnictwa w spółce wcześniej niż oceniana przez
sąd czynność prawna (np. zaskarżona uchwała)?
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.12.2009 r., II CSK 273/09, Legalis
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2009 r., II CSK 446/08, OSNC – Zb. dodatkowy
2010 nr A, poz. 7, s. 34
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999 nr 12, poz.
209, s. 59
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
17
www.rkkw.pl
ORZECZNICTWO (SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI – 2012 R.)
… w sprawie z powództwa jednego z małżonków o rozwiązanie spółki –
problem jego legitymacji czynnej do wystąpienia z takim powództwem
bez zgody drugiego małżonka, który wcześniej zgłosił chęć uczestnictwa
w spółce …
„Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od rozstrzygnięcia sprawy Sądu
Okręgowego w Łodzi o sygn. akt […]. W przypadku bowiem ustalenia w
sprawie […], że udziały te weszły do majątku wspólnego małżonków […], to
zgodnie z dyspozycją art. 184 § 1 KSH współuprawnieni z udziałów
wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela”.
postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 07.02.2012 r., X GC 326/11
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
18
www.rkkw.pl
ORZECZNICTWO (SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE – 2012 R.)
„Sąd nie podziela poglądu na temat nabycia statusu wspólnika przez
małżonka, który nie złożył oświadczenia o objęciu udziałów (w sytuacji,
gdy udziały te zostały pokryte ze środków pochodzących z majątku
wspólnego małżonków) poprzez samą okoliczność wpisania tego
małżonka do księgi udziałów, bez zgody małżonka, który objął udziały.
Brak jest podstaw do przyjęcia prezentowanego poglądu w świetle art.
183(1) k.s.h. Przepis ten daje jedynie możliwość ograniczenia lub
wyłączenia w umowie spółki możliwości wstąpienia do spółki
współmałżonka wspólnika, gdy udziały objęte są małżeńską wspólnością
majątkową. Natomiast nie stanowi, że w przypadku braku takich
ograniczeń wspólnikiem staje się współmałżonek, gdy takie żądanie
zgłosi”.
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.05.2012 r., XVI GC 79/11
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
19
www.rkkw.pl
ORZECZNICTWO (SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE – 2012 – 2013 R.)
„Zdaniem Sądu Apelacyjnego, dla rozpoznania zażalenia interwenientki nie było
konieczne rozstrzygnięcie, czy […] przysługuje status wspólnika (a ściślej
„współwspólnika”) Spółki […] z tytułu udziałów znajdujących się w majątku
małżonków […]. Sąd Apelacyjny stoi bowiem na stanowisku, że w niniejszej sprawie
[…] nie może aktualnie mieć statusu interwenienta ubocznego, niezależnie od tego,
czy taki miałby powstać już od dnia nabycia udziałów przez […] czy też dopiero od
chwili wpisania […] do księgi udziałów”.
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.12.2012 r., I ACz GC 1638/12
W tożsamym stanie faktycznym Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił
zażalenie interwenientki ubocznej, uznając, że ma ona jednak interes prawny we
wstąpieniu do sprawy o rozwiązanie spółki z o.o.
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.11.2012 r., I ACz GC 2059/12
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
20
www.rkkw.pl
CZY ISTNIEJĄ PRZESŁANKI Z ART. 390 § 1 KPC LUB ART. 60 UST. 1 USTAWY O
SĄDZIE NAJWYŻSZYM DO PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ SN?
różnice poglądów w orzecznictwie sądów wszystkich instancji
brak rozstrzygnięcia przez orzecznictwo istniejących wątpliwości prawnych
wskazywanych przez doktrynę
brak przyznania w orzecznictwie realnej ochrony dla praw współmałżonka
wspólnika/akcjonariusza
„Nawet jeżeli podzielić wątpliwości odnośnie wykładni art. 1831 k.s.h. oraz
możliwości uzyskania statusu współwspólnika, to kwestie te nie miały istotnego
znaczenia z punktu widzenia oceny zasadności zażalenia. W konsekwencji już z
tej przyczyny brak było podstaw do sięgnięcia przez Sąd Apelacyjny do instytucji
pytania prawnego (art. 390 k.p.c.)”
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.12.2012 r., I ACz 1638/12
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
21
www.rkkw.pl
(SPORNA) RELACJA PRZEPISÓW KSH ORAZ KRIO
(ART. 2 KSH)
KRiO reguluje
wykonywanie prawa
majątkowych
„na zewnątrz spółki”
– do czego każdy z
małżonków jest
uprawniony w zarządzie
udziałami / akcjami
wchodzącymi do majątku
wspólnego
KSH reguluje
wykonywanie praw
majątkowych
„w spółce”
- w jaki sposób
małżonkowie jako
współuprawnieni mogą
wykonywać swoje
prawa wobec spółki
Spółka
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
22
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY „W SPÓŁCE” –
ART. 184 § 1 ORAZ 333 § 2 KSH
Zasada: współuprawnieni z udziałów / akcji wykonują swoje
prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela (art. 184 § 1 KSH
oraz art. 333 § 2 KSH)
•
gdy obaj małżonkowie są wpisani do księgi akcyjnej na zasadzie
wspólności majątkowej małżeńskiej to „prawa z akcji wykonują
wówczas przez przedstawiciela. Osobą tą może być jeden ze
współmałżonków. W takiej sytuacji drugi małżonek udziela mu
pełnomocnictwa, co powoduje, że pierwszy małżonek działa w
imieniu ich obojga. Gdyby małżonek niedziałający miał się
ograniczać do wyrażenia zgody na działania męża / żony, nie byłby,
zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego, stroną czynności
dokonanych przez małżonka działającego.”
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2011 r., XVI GCo 75/11
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
23
www.rkkw.pl
SKUTKI NIEWYZNACZENIA WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEZ
WSPÓŁUPRAWNIONYCH MAŁŻONKÓW
Skutki niewyznaczenia wspólnego przedstawiciela:
• „brak wskazania wspólnego przedstawiciela powoduje sytuację, w
której prawa z udziału pozostają w zawieszeniu i nie mogą być
wykonywane. Współuprawniony nie może zatem wykonywać
prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy
statutowe spółki, wykonywać czynności kontrolnych, dywidenda
jest wypłacana do depozytu sądowego itp.”
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.01.2007 r., III CSK 238/07, LEX nr 445167
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
24
www.rkkw.pl
UDZIAŁ WSPÓŁUPRAWNIONYCH W ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW /
WALNYCH ZGROMADZENIACH
•
Ani przewodniczący zgromadzenia, ani zarząd spółki kapitałowej nie
powinni – jeśli nie mają pewności - decydować o tym, któremu z
małżonków przysługuje prawo do udziału w zgromadzeniu
•
Jeśli na zgromadzeniu wspólników / walnym zgromadzeniu stawią się
oboje małżonkowie (nie wyznaczywszy wspólnego przedstawiciela) to
wydaje się, że przewodniczący bądź zarząd powinni im umożliwić wspólne
uczestnictwo w zgromadzeniu , w tym wykonywanie prawa głosu i innych
praw, o ile wykonują je jednolicie
•
Powyższe
eliminuje
ryzyko
pokrzywdzenia
jednego
ze
współuprawnionych, bądź ryzyko wzruszenia danej czynności przez
nieobecnego współuprawnionego
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
25
www.rkkw.pl
KWORUM
•
Konsekwencją dopuszczenia współuprawnionych do udziału w
zgromadzeniu wspólników / walnym zgromadzeniu jest wliczanie
reprezentowanego przez nich kapitału zakładowego do kworum
„udział będący powodem współuprawnienia, o jakim mowa w art. 184 KSH
wlicza się do kworum również wówczas, gdy współuprawnieni nie
wskazali wspólnego przedstawiciela”
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.01.2007 r., III CSK 238/07, LEX nr
445167
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
26
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
Niejednolite wykonywanie prawa głosu przez współuprawnionych:
•
•
oddane przez współuprawnionych głosy należy uznać za nieważne
oddane głosy nie powinny być brane pod uwagę przy liczeniu głosów
Jednolite wykonywanie prawa głosu przez współuprawnionych:
•
•
oddane przez współuprawnionych głosy należy uznać za ważne
oddane głosy powinny być brane pod uwagę przy liczeniu głosów
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
27
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY „NA ZEWNĄTRZ
SPÓŁKI” – ART. 36 I NAST. KRIO
•
Zasada: każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać
przedmiotami oraz prawami majątkowymi wchodzącymi w skład
majątku wspólnego (tzw. „zasada samodzielności”, art. 36 § 2 KRiO)
•
Powyższa zasada dotyczy wykonywania zarządu majątkiem wspólnym
wobec osób trzecich (art. 2 KSH)
•
Każdy z małżonków ma prawo sprzeciwu co do czynności drugiego
małżonka
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
28
www.rkkw.pl
ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI / AKCJAMI
• Rozporządzanie udziałami / akcjami – czy wymaga zgody
małżonka?
•
konieczność uzyskania zgody małżonka na rozporządzenie
udziałami / akcjami nie jest wymieniona w katalogu zawartym w
art. 37 KRiO
•
czy udziały / akcje mogą być uznane za „przedmioty majątkowe
służące małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia
działalności zarobkowej” (przedmiotami tymi, zgodnie z art. 36 §
3 KRiO, taki małżonek zarządza samodzielnie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
29
www.rkkw.pl
PODSUMOWANIE
• zagadnienie, czy małżonek osoby, która objęła / nabyła udziały / akcje za
środki pochodzące z majątku wspólnego w trakcie trwania majątkowej
wspólności ustawowej jest lub może stać się wspólnikiem / akcjonariuszem
Spółki jest sporne, aczkolwiek więcej argumentów przemawia za
stanowiskiem, że małżonek nieuczestniczący w czynności objęcia / nabycia
udziałów / akcji ma prawo przystąpić do spółki;
• w przypadku współuprawnienia małżonkowie wykonują swoje prawa przez
wspólnego przedstawiciela;
• z uwagi na bezpieczeństwo prawne, w przypadku niewyznaczenia wspólnego
przedstawiciela, należy postulować dopuszczenie łącznego wykonywania
przez współuprawnionych praw z udziałów / akcji;
• kwestię rozporządzania udziałami / akcjami znajdującymi się w majątku
wspólnym normują przepisy KRiO; każdy z małżonków jest uprawniony do
samodzielnego zarządzania ww. składnikami majątku, o ile drugi małżonek nie
wyrazi stosownego sprzeciwu.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
30
www.rkkw.pl
KONTAKT
Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa
Tel: +48 22 541 70 80
Fax: +48 22 213 30 07
Email: [email protected]
Web: www.rkkw.pl
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
31