MA*A SZKO*A UCZY JAK *Y* W CZYSTEJ MA*OPOLSCE

download report

Transcript MA*A SZKO*A UCZY JAK *Y* W CZYSTEJ MA*OPOLSCE

Działalność ekologiczna Szkoły Podstawowej nr 133 im. Orła Białego
(w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 ) w Krakowie
w ramach projektu „Czysta Małopolska” realizowanego w roku szkolnym 2013/14

Nasza niewielka szkoła mieści się na obrzeżach królewskiego miasta Krakowa.
Od wielu lat związana jest z ekologią i działalnością na rzecz ochrony najbliższego
i dalszego środowiska.

Szkoła edukuje pod tym względem nie tylko uczniów, ale także ich rodziców oraz
okolicznych mieszkańców osiedla Sidzina.

W ochronę środowiska zaangażowane są wszystkie klasy i różne organy placówki min.
świetlica, Szkolna Rada Uczniowska.

Planując wycieczki edukacyjne, uczestnicząc w konkursach ekologicznych, segregując
odpady, przygotowując przedstawienia teatralne, badając na zajęciach wpływ odpadów
na przyrodę, angażując się w akcje ekologiczne o charakterze społecznym - wciąż
poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak jeszcze lepiej dbać o czystość i piękną przyrodę
krainy geograficznej, w której żyjemy – MAŁOPOLSKI?
Zapraszamy do obejrzenia naszych tegorocznych działań ekologicznych.
 Wychowawca
klasy I przeprowadził najmłodszych uczniów naszej
szkoły przez cykl zajęć poświęconych segregowaniu odpadów.
 Dzieci brały udział w zajęciach pt. „Góra śmieci rośnie”, które ukazały
odpady, jako efekt zbyt wysokiej konsumpcji, a nasze gospodarstwa
domowe - za główne miejsce ich produkcji.
 Pierwszoklasiści
poznali znaczenie hasła: RECYKLING oraz liczne
zastosowania surowców wtórnych po ich przetworzeniu.
 Uczniowie wiedzą,
że czas rozkładu niektórych odpadów przekracza
czasami życie kilku pokoleń dlatego też: czytają, uczą się i ….

Współpracujemy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Fundacją
„Nasza Ziemia”.

Współpraca zaowocowała warsztatami ekologicznymi na terenie szkoły dla
klas I - VI w zakresie segregacji i odzysku odpadów komunalnych.

Uczestnicy warsztatów otrzymali informacje o prostych sposobach selektywnej
segregacji śmieci oraz jakich kolorów użyć do oznaczenia pojemników. Zebrali
również dane jak przygotować surowiec przed wrzuceniem do kosza, by mógł
zostać powtórnie wykorzystany.

Wiedzą już, że nie wszystkie odpady to surowce wtórne, ponieważ niektóre np.
odpady zielone, czy też wielkogabarytowe należy oddać w specjalne miejsca jakimi
są: Kompostownia oraz Kontrolowane Składowisko Odpadów.

Kolorowe kosze do segregacji na dobre zagościły nie tylko w naszej szkole, ale
również w domach uczniów, pedagogów i pracowników szkoły .
Szkolna Rada Uczniowska od kilku lat czuwa nad zbiórką makulatury w
naszej szkole.
Chcąc zachęcić dzieci i rodziców do większej aktywności ekologicznej
ogłoszono:
KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ ZEBRANEJ MAKULATURY PRZEZ DANĄ
KLASĘ.
W roku szkolnym 2013/14 trwa już II edycja powyższego konkursu.
Uczniowie podczas wyznaczonych dwóch dni w miesiącu, składają
makulaturę w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Po 10–ciu miesiącach zbiórki zwycięska klasa otrzymuje nagrodę.
Nasza praktyka głośnym echem odbiła się w najbliższej okolicy. Szerokie
grono uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla Sidzina w Krakowie
uczestniczy w zbiórkach, a wyniki poszczególnych klas można monitorować
na
tablicy
informacyjnej
szkoły
oraz
stronie
internetowej
sp133krakow.edupage.org
Dzięki zabiegom takim jak segregacja papieru i jego powtórne
przetwarzanie - wszyscy uczą się gospodarować nim oszczędnie i chronić
lasy.
Ilość dostarczanej przez uczniów makulatury przekracza
setki kilogramów. Dlatego współpracując z ekspertami
zajmującymi się selektywną zbiórką odpadów min. firmą
SINOMA oraz GO GREEN na terenie naszej szkoły we
wrześniu 2013 roku odbyła się prelekcja dotycząca
gospodarki odpadami.
Prezentacja była wstępem do naszej szkolnej, aktywnej
działalności podczas „Sprzątania Świata 2013”.
Efektem powyższej nauki był udział w konkursie na
największą ilość zebranej makulatury wśród krakowskich
szkół i główna wygrana. Dzięki naszej wytrwałej pracy
uratowaliśmy 171 drzew .
Koordynatorem zbiórki odpadów niebezpiecznych takich jak np. zużyte
baterie w naszej placówce jest świetlica szkolna.
Świetlica uczy właściwego postępowania z tymi odpadami po ich zużyciu,
a także informuje uczniów, pracowników szkoły oraz społeczność lokalną o
terminie zbiórki.
Szkoła współpracuje z Organizacją Odzysku „Reba” z Warszawy, jak
również ustala z jej przedstawicielami sposób odbioru baterii oraz
akumulatorów .
Zbiórka zużytych baterii ma wielką wartość edukacyjną dla uczniów,
rodziców, nauczycieli. Wyrzucanie bowiem tych odpadów do zwykłych
koszy i gromadzenie ich na wysypiskach śmieci doprowadza do rozkładu
szkodliwych metali takich jak: kadm, mangan, rtęć, a następnie
wniknięcia ich do wody, gleby – co stanowi źródło chorób i śmierci wielu
organizmów żywych.
Zużyte baterie to cenny surowiec, który można poddać RECYKLINGOWI
- dzięki czemu zmniejszamy zużycie energii oraz zagrożenie niszczenia
środowiska.
Nasza placówka od trzech lat bierze udział w programie
ekologicznym
„Moje miasto bez elektrośmieci”.
Koordynatorem działań tego przedsięwzięcia z ramienia szkoły jest
klasa III.
Uczniowie wraz z wychowawcą w celu edukacji swoich kolegów i
koleżanek, pracowników szkoły, także lokalnych mieszkańców
przez kilka w miesięcy w roku podejmują inicjatywy, związane z
tematyką oraz postępowaniem wobec nie działających już
urządzeń elektrycznych min. pralek, żelazek, zmywarek,
komputerów, telefonów, faksów, telewizorów.
Szkoła rozbudza postawy ekologiczne w najbliższym środowisku
poprzez:
Program „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz akcja haapeningowa uzmysłowiły
nam jakie substancje zawarte są w zużytym sprzęcie i jakie szkody mogą
wyrządzić ludziom i zwierzętom po dostaniu się do środowiska naturalnego.
W dobie XXI wieku, wielu z nas korzysta z komputerów, a mało osób wie, że
zawarty w tych urządzeniach brom po przeniknięciu do środowiska prowadzi do
ciężkich chorób neurologicznych. Azbest stosowany w elektryce i elektronice
prowadzi min. do raka płuc.
Mamy świadomość, że znak przekreślonego kosza na urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych nie pozwala nam wrzucać ich po zużyciu do zwykłych koszy na
śmieci.
Zakaz wrzucania elektrośmieci do zwykłego kontenera jest powszechnie
stosowany w naszej szkole, w domach naszych uczniów oraz mieszkańców osiedla
Sidzina w Krakowie.
Dowodem na to jest artykuł promujący nasze działania w lokalnej
gazecie „Kurier Podwawelski” oraz aktywny udział społeczności w
organizowanych przez szkołę zbiórkach elektrośmieci.
W naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia ekologiczno – przyrodnicze
w czasie, których uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają wrażliwość
ekologiczną, a w następnej kolejności promują postawy proekologiczne min.
poprzez uczestnictwo w konkursach.
Uczniowie brali udział w konkursach wiedzy ekologicznej na terenie szkoły,
jak również rozwiązywali testy organizatorów pozaszkolnych. Uczestniczyli
w IV edycji Krakowskiego Konkursu Ekologicznego, w ramach obchodów
Dni Ziemi: w Konkursie Ekologiczno – Przyrodniczym „EDI” oraz
Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska
„EKOTEST”.
Wiedza jaką musieli się wykazać nasi młodzi ekolodzy dotyczyła zagadnień
związanych min. z rolą segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania,
z zagrożeniami jakie niosą zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, a
koniecznością propagowania selektywnej zbiórki odpadów, promowaniem
stylu życia przyjaznego środowisku.
 Uczniowie naszej szkoły z klas IV – V uczestniczyli w warsztatach




edukacyjnych pt. „Od segregacji nie ma wakacji” w siedzibie MPO w
Krakowie.
Pracując zespołowo dokonali segregacji odpadów.
Posługują się wiedzą, dotyczącą sposobów wykorzystania odpadów
poddanych selektywnej zbiórce min. znają przepis na bluzę polarową
stworzoną z butelek PET.
Zwiedzanie Lamusowni wzbogaciło ich o następującą informację: do jej
siedziby w ciągu miesiąca 1 mieszkaniec Krakowa może oddać 200 kg
odpadów min. opony, komputery, gruz, zabawki, baterie, odpady
wielkogabarytowe.
Potrafią wyjaśnić pojęcie: 3 R
REDUCE – UNIKAJ
REUSE– UŻYWAJ
RECYCLE - UTYLIZUJ
 Mierzenie
się z górami odpadów, które sami
produkujemy nie jest wcale takie trudne.
 Czasami działanie nic nie kosztuje: raz wystarczą
farby i kartka papieru, innym razem należy
otworzyć ciekawą witrynę internetową. Od czasu do
czasu, być może znajdziesz ulotkę w swojej
skrzynce na listy wykonaną przez ekologiczne
dzieci…
PRZYŁĄCZ SIĘ DO GRONA WALCZĄCYCH
O „CZYSTĄ MAŁOPOLSKĘ”!
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie