Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos

Download Report

Transcript Par dabas likumu atspoguļojumu cilvēcīgos modeļos

Dainis Ozoliņš
Murjāņi
2012 .gada 25.augustā
Dabai un dabā nav likumu.
Daba ir harmoniska.
Daba pilnībā nav izzināta.
Dabā cilvēks novēro parādības, kuras tiek
atveidotas jeb modelētas cilvēka apziņā.
«Dabas likumi» ir cilvēku izdomāti modeļi, kurus
rada cilvēki, pamatojoties uz dabā novēroto.
Ar
holoniem,
hologrammām,
fraktāļiem,
klasteriem, atraktoriem , arhetipiem, simboliem
tiek aprakstīti dabas procesi. Katru no šiem
jēdzieniem mēģināšu definēt un izskaidrot.
Mēģināšu parādīt iespēju, kā Pirmtradīciju (Lielo)
atspoguļo latviešu tradicionālā kultūra (mazais),
izmantojot filozofiski matemātiskus jēdzienus –
holoni, hologrammas, fraktāļi, klasteri, arhetipi,
simboli un zīmes.
Latviešu (vai baltu) tradicionālā kultūra (baltu
tradīcija) ir daļa no pasaules kultūras mantojuma,
kurš ir atspoguļo Pirmtradīciju.
Baltu tradīcija ietver vispārējo pasaules
Pirmtradīciju un vienlaicīgi tā satur tieši mums
latviešiem raksturīgo tradīciju.
Baltu tradīcija būtu jāskata pasaules kontekstā.
Mūsu uzdevums būtu saprast un iekļaut tieši
būtisko no Pirmtradīcijas, kas ir saglabājies un ko
var restaurēt latviešu tradicionālajā kultūrā.
Tas ir kaut kas nedefinējams, harmonisks
veidojums, tā ir daba un dabas būtība.
Tas eksistē nomēnu pasaulē un caur transcendento
pasauli varam to saprast un izzināt.
Izziņas mehānisms ir simbols.
Caur/ar simbolu varam izzināt apziņai netveramo
smalko pasauli.
Būtu jāiemācās «runāt/domāt» simbolu valodā.
Nomēnu
pasaule
Transcendentā
pasaule
Pirmtēls
Simbols
Tēls
Fenomēnu
pasaule
Harmonija,
sakārtotība
Daļēja harmonija,
Daļēja sakārtotība
Pastāv daļēja
«kārtība» un apraksta
fraktāļu ģeometrija
Nomēnu
pasaule
Transcendentā
pasaule
Pirmtēls
Simbols
Tēls
Fenomēnu
pasaule
Dabas
process
Mēģinām aprakstīt ar
modeli, izmantojot
fraktāļu teoriju
Parādība
D.Ozoliņš, Simbols, www.lasitava.lv
http://www.politeh.lv/fraktali/1.html
Fraktāļu visneparastākā īpašība – pašlīdzība atspoguļo, ka fraktāļi sastāv no tāda paša veida un
struktūras objektiem, kā pats fraktālis kopumā,
tādēļ informāciju par fraktāli var iegūt izpētot
pavisam sīku tā sastāvošu daļiņu.
Vēl viena no interesantākajām fraktāļiem
piemītošajām īpašībām ir tā, ka fraktāļa dimensija
plaknē var būt daļskaitlis un nevis vesels skaitlis
kā esam pieraduši. Tas nav taisne un nav arī
punkts.
http://www.politeh.lv/fraktali/1.html
Daudz vieglāk fraktāli ir aprakstīt nekā dot definīciju.
Atslēgvārds, kurš raksturo fraktāli ir pašlīdzība.
Pateicoties šai spilgtākajai īpašībai, fraktāli ir
iespējams noteikt kā ģeometrisku figūru, kurā viens
un tas pats fragments pie katra soļa, samazinot
mērogu, atkārtojas.
Vispārpieņemtajā fraktāļu klasifikācijā fraktāļi iedalās:
ģeometriskajos, algebriskajos un stohastiskajos.
Fraktāļi dod iespēju aprakstīt un attēlot dabā esošus
objektus. Mūsdienās ar fraktāļu palīdzību ir iespējams
attēlot gandrīz jebkuru objektu dabā. Svarīgi ir tikai
atrast īsto formulu un iterācijas procesa metodi.
Fraktāļi tiek izdalīti dabiskajos (fiziskie) un
modelējamos (abstraktajos) fraktāļos.
Dabīgie
Modelājamie
Modelājamie
Algebriskais
Ģeometriskais binārais koks
Stohastiskie
tiek iegūti, ja izmanto gadījuma skaitļu ģeneratorus. Šādā
veidā objekti ir ļoti līdzīgi dabā esošajiem objektiemnesimetriskiem kokiem, izrobotām krasta līnijām utt.
Divdimensiju stohastiskie fraktāļi tiek izmantoti apvidus
reljefa modelēšanā un jūras virsmas modelēšanā.
Atraktori
tiek izmantoti dabas procesu aprakstos
Skatīt prezentāciju –
ģeometriskā fraktāļa konstruēšana
Par un ap fraktāļiem var lasīt
Edgars Imants Siliņš, Lielo patiesību
meklējumi, esejas, Rīga , Jumava , 1999,
2002
Nomēnu
pasaule
Transcendentā
pasaule
Pirmtradīcija
Pirmtēls
Simbols
Tēls
Fenomēnu
pasaule
Mēģinām aprakstīt ar
modeli, izmantojot
fraktāļu teoriju
Izpausme tautas
kultūrā
Nomēnu
pasaule
Tikums
Pirmtēls
Transcendentā Simbols
pasaule
Fenomēnu
pasaule
Tēls
Formulējums
Vērtība
Cilvēka izaugsmē būtiskas ir vērtības (kaut kas tāds, ko es augstu vērtēju un
gribu). Vērtības vienmēr ir subjektīvas, relatīvas un individuālas. Tas ir
„mazais”. Tikumi (pozitīvas īpašības, kas raksturo labu cilvēku) ir „lielais”.
Tikumi ir objektīvi un absolūti. Laipnība vienmēr ir laba, tāpat kā taisnīgums.
Tikumi atspoguļo dabas procesus. Piemēram – Visu ar mēru.
To nav pieņēmis neviens parlaments un to nevar apstrīdēt Eiropas Tiesā. Šo
likumu var pārkāpt, bet tad ir jārēķinās ar sekām. Dabiskiem procesiem ir
dabiskas sekas un tās ir nenovēršamas.
Nomēnu
pasaule
Tikumība
Pirmtēls
Transcendentā Simbols
pasaule
Fenomēnu
pasaule
Tēls
Laimīga dzīve
Vērtības - rūpīgums, godīgums,
empātija, saprātīgums,
neatlaidīgums, pašdisciplīna un
morālā drosme.
Tradicionālā tikumība, kura ir mācīta visās kultūrās, ir
atslēga uz cilvēka laimīgu dzīvi. Tautas (latviešu)
tradicionālā tikumība atspoguļo Pirmtradīcijas tikumību.
Tieši skolā, balstoties uz tradīciju, iespējams apgūt tādas
vērtības, kā - rūpīgums, godīgums, empātija, saprātīgums,
neatlaidīgums, pašdisciplīna un morālā drosme.
Hologrāfija ir viļņu frontes
interferometrisks pieraksts
un tās reproducēšana.
Attēlā –
piemērs.
viļnu
frontes
Halogramma ir «iesaldēta»
viļnu fronte
Halogramma ir «iesaldēta» viļnu fronte,
to «atjaunojot» tiek iegūts telpisks attēls
Interesanti, ka hologramma izskatās kā bezjēdzīgs, dažādu
gaišu un tumšu līniju uzslāņojums vienai uz otru. Taču pietiek
to apgaismot, kad tūlīt parādās sākotnējā priekšmeta
trīsdimensiju attēls.
Taču attēla trīsdimensiju daba nav vienīgā lieliskā īpašība, kas
piemīt hologrāfijai.
Vēl viena tādas fotogrāfijas īpatnība ir daļas līdzība veselajam.
Ja hologrammu ar attēlu, piemērm, koku — sagriež uz pusēm,
tad katrā puse saturēs veselu tādu pašu izmēru koka attēlu.
Ja turpinās griezt hologrammu sīkākās daļiņās, uz katra no tām
varēs ieraudzīt visu objekta attēlu kopumā.
Iznāk, ka atšķirībā no parastās fotogrāfijas, katrs hologrāfijas
iecirknis satur informāciju par visu priekšmetu, tikai ar
proporcionāli mazāku asumu.
Skatīt prezentāciju hologrāfija
K.Vilbers, Vispatveroša teorija,Jumava,2010
K.Vilbers, Vispatveroša teorija,Jumava,2010
A.Volkovs, Daudzdimensiju liktenis,Jumava,2006
A.Volkovs, Daudzdimensiju liktenis,Jumava,2006
Intelekts
(patiesais)
PRASMES
ZINĀŠANAS
rokas
galva
darbība
Es
pats
prāts
Viedums
Estētika
(skaistais)
ATTIEKSMES
sirds
tikums
Ētika
(labais)
D.Ozoliņš, Izglītības nākotne: vērtības un ērtības, Skolotājs 4(22)/2000
D.Ozoliņš, Izglītības nākotne: vērtības un ērtības, Skolotājs 4(22)/2000
Šī gada 21. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30,
4. auditorijā Latvijas Universitātes (LU) Vēstures
zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Ilze
Boldāne aizstāvēs promocijas darbu
“Latviešu etniskie stereotipi 20. gs. beigās –21. gs.
sākumā: vēstures faktoru ietekme”
vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas
Universitāte); prof., Dr. hist. Irēna Saleniece (Daugavpils
universitāte); vad. pētn., Dr. hist. Gunita Zariņa (LU
Vēstures institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru
bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa
bulvāris 19, 203. telpa).
Info:
[email protected]