Vanó Renáta előadásának prezentációja

Download Report

Transcript Vanó Renáta előadásának prezentációja

LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ –
AZ OH EGYIK FŐOSZTÁLYÁN
STÉGER CSILLA - VANÓ RENÁTA
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
STRATÉGIA 2014-2020
A digitális stratégia átfogó céljai:
 Digitális infrastruktúra
 Digitális kompetenciák
 Digitális gazdaság
 Digitális állam
Digitális állam:
átfogó cél, hogy a kormányzat, a közigazgatás és a
közszolgáltatások működését stabil és biztonságos
informatikai háttér támogassa, amely lehetővé teszi a
közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot
és
vállalkozásokat
célzó
közigazgatási
szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását,
továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és
tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános
hozzáférhetővé tételét;
E-KÖZIGAZGATÁS
DIGITÁLIS ÁLLAM
CÉLRENDSZERE
DIGITÁLIS ÁLLAM CÉLRENDSZERE
1) Jöjjön létre és működjön a stabil és biztonságos kormányzati IT háttér
2) Folytatódjon az elektronikus közigazgatás fejlesztése, váljon teljessé –
ahol gazdaságos – az online elérhető szolgáltatások köre
 2014-ben váljon elérhetővé minden állam által kötelezően
nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás
(szeüsz)
 2018-ra váljon lehetővé, hogy az állampolgárok és vállalkozások
valamennyi közig ügyüket elektronikusan intézhessék
 2020-ra legyen papírmentes a központi közig. intézményekben a
folyamatok 80 %-a stb.
3) Kapjon
az
eddiginél
nagyobb
hangsúlyt
az
elektronikus
közszolgáltatások fejlesztése
JOGSZABÁLYI
HÁTTÉR
A KET. ÉS E-KÖZIG VÉGREHAJTÁSI KORMÁNYRENDELETEI
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
X. fejezet: Elektronikus ügyintézés 160.§-169/A. §
Vhr-ek:
- 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
- 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről
- 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
JOGSZABÁLYI
HÁTTÉR
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek, kézbesítési szolgáltatás
160. § (4) A (…) közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles papír
alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint
elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint a hatóság, valamint a kormány által kijelölt
szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.
161. § (1) ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) csak az elektronikus ügyintézési
felügyelet engedélye alapján nyújthat.
162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését
az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni.
165. § (1) A kézbesítési szolgáltató jogszabályban meghatározott módon közreműködik a döntések és
más elektronikus nyilatkozatok kézbesítésében.
JOGSZABÁLYI
HÁTTÉR
85/2012. (IV.21.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés általános
szabályairól
Dokumentumformátumok
29. § A hatóság (…) határozza meg, hogy az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen
formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el. A hatóság (…) közzéteszi az (…)
dokumentumformátumokat.
A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások
36. § (1) A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások:
a) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
b) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
c) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,
d) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése, valamint
e) elektronikus adathordozón nem elektronikus úton benyújtott elektronikus dokumentumról
elektronikus másolat készítése.
(2) A jelen fejezet előírásai szerint készített másolat joghatása megegyezik az eredeti
dokumentuméval.
JOGSZABÁLYI
HÁTTÉR
Kézbesítés
78. § (7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és (…) a személy a döntés átvételét
öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen
esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettől
eltérően állapíthatja meg a döntés elektronikus úton való közlésének szabályait. (HÖSZ esetén
30 nap lesz.)
Selejtezés
Ket. 167/A. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír
alapú irat selejtezésére, amelyet elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy
a) az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerőssé vált, és határozat esetén ezen kétéves
időtartam alatt nem kérték annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság
tudomása szerint a határozattal szemben alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az
átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megőrzését a hatóság biztosítja, vagy
b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendő irat
készítője igazolhatóan megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási időszak alatt eltérésre
vonatkozó kifogással nem élt.
ADOTTSÁGOK
FELSŐOKTATÁSI FŐOSZTÁLY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁLY
ÜGYTERHE
év
kiadott / tervezett hatósági döntés
kiadott egyéb irat
összesen
2012.
191 db.
/ 0 db.
49.191 db.
49.382 db.
2013.
3.457 db.
/ 0 db.
4.038 db.
7.495 db.
2014.
53.687 db. / cc. 95.000 db.
2.212 db.
150.899 db.
2015.
0 db.
/ cc. 175.000 db.
175.000 db.
2016.
0 db.
/ cc. 235.000 db.
235.000 db.
2017.
0 db.
/ cc. 305.000 db.
305.000 db
• MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI!
ADOTTSÁGOK – VAN
MEGOLDÁS?
ADOTTSÁGOK – MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG
Adottságok
 Hihetetlenül nagy ügyteher (2014-ben 143.150 irat, és ez évente nő)
 98%-ban Ket. szerinti döntések, a kézbesítést igazolni kell (tértivevényes hivatalos irat)
 Hihetetlenül szűk humánerőforrás (jelenleg 6 fő)
 A dokumentumokat megőrzési határideje hosszú és rapszódikus: kötelezettség
teljesítése + 5 év azaz 6 év – 35 év
 Nincs fizikai irattári hely
MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI!
HÖSZ rendszer
elektronikus kommunikáció
FIR
Kontroller
papír alapú kommunikáció
HÖSZ
rendszer
HSztár
Magyar
Posta
SZEÜSZ
ADOTTSÁGOK – VAN
MEGOLDÁS!
ADOTTSÁGOK – MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG
Megoldási lehetőség
 IT támogatott kötegelt hivatalból indítandó ügyek ( 2 db – akár 10.000 db. dokumentum
egy kötegben)
 IT támogatott kérelemkezelés
 Elektronikus irattározás
 Preferáltan elektronikus kézbesítés
EREDMÉNYEK
 Nagy számú, kötegelt hivatalból induló döntés előkészítés
 Gyorsabb kérelemkezelés
 Papíralapú ügyintézés minimumra szorítása
 E-irattár
 Kézbesítés: preferáltan ügyfélkapun keresztül, SZEÜSZ-el
 A kialakított eljárásrendeket, jó gyakorlatot az OH Felsőoktatási Főosztály más
osztályain, adott esetben az OH más főosztályain is javasoljuk bevezetni
KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!