Leseguide for foreldre på 1. trinn

Download Report

Transcript Leseguide for foreldre på 1. trinn

Velkommen til 2.-7. klasse- foreldrene
Informasjon ved skolestart 2013-2014
Bygg og skole i drift
Litt repetisjon
 Lesing i fokus
Plan for leseopplæring
Dette arbeider vi med på skolen og målet er å:
 Lære elevene å målrette lesingen sin og velge lesemåte
 Lære elevene å tenke over hva ordene i teksten betyr
 Hjelpe elevene til å utvikle den lesestrategikompetansen de må ha for å




være aktive lesere
Lære elevene å snakke og skrive om det de leser
Lære elevene å strukturere og omforme informasjon
Lære elevene å kontrollere egen forståelse
Få elevene til å oppdage sammenhengen mellom egen aktivitet og læring
Være aktiv før, under og etter lesing
Hva betyr det å kunne leseleksen sin?
Å lese betyr ikke bare å lese ganske ”flytende” teksten i den nye
historieboken
• å forstå teksten i matematikkstykket
• Å forstå rutetabellen til ferge og buss
• Å lese bruksanvisningen til den nye PC-en, osv.
Leseopplæring er derfor ikke noe man bare har i
norskopplæringen på 1.-2. trinn, men gjennom hele skoleløpet
tilpasset de ulike trinn og i alle fag.
Gode lesetips for 2.-7. trinn
Skolen vil at hjemmet skal motivere barnet i leseopplæringen, både
ved høytlesing og leksehøring
 Vis interesse for elevens lesing
 Velg riktig tidspunkt for lesing. Ta pauser. Gi belønninger
 Varierte tekster. Fakta, skjønnlitteratur osv
 Praktiser førlesing. Se på og snakk om bildene. Overskrift, avsnitt.







Snakk om tidligere kunnskap/erfaringer/opplevelser om tema
Hjelp eleven med å undre seg. Hva tror du skjer videre? Hvorfor?
Ord og begreper
Stopp opp og gjenfortell
Øve på å lese høyt. Leseflyt
Besøk bibliotek
Lydbøker
Vær gode rollemodeller. Les selv!
Du som forelder er den viktigste
ressursen for at ditt barn skal bli en god
leser
Forskning viser stor grad av sammenheng mellom foreldre som har en
positiv holdning til lesing og som har leseaktiviteter i hjemmet og til
eleven sine holdninger til lesing og leseferdighet.
Film
”Foreldrestøtten i hjemmet”
http://www.youtube.com/watc
h?v=cYuGEGPsm2E
Hva vil dere ta med dere fra
filmen: ”Foreldrestøtten i
hjemmet?”
Lesetrapp
(Jørgen Frost)
 Å lære å lese er som å gå opp ei trapp. I trappa vil
hvert trinn inneholde aktiviteter som læres før neste
trinn.
 Noen trinn er vanskeligere
å komme opp på og krever
mye trening.
 Hvert barn må få gå trappa
i sitt eget tempo.
Barn utvikler seg ulikt
Lese ”muskelen” må trenes opp hos alle.
Ikke nøl med å kontakte skolen dersom eleven ikke vil gjøre lekser, eller
kvier seg for å gå på skolen.
• Snakk med lærer om hjemmeleksene er for vanskelige
• Gjør lesing lystbetont. Lån bøker om tema eleven er interessert i.
• Skolen kan skaffe lydbok-eksemplar av lærebøker
Tiltak på skolen: Lesekurs, mestringsgrupper, bruk av pc, samarbeid
med PPT og logoped
Regning
 Regning som grunnleggende ferdighet
Sist, men ikke minst…..
Trafikk, foreldre som kjører
elevene og elevenes trygghet
FAU
valg av klassekontakter