Bijeenkomst coördinerend platform

download report

Transcript Bijeenkomst coördinerend platform

COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT 2 D E C E M B E R 2 0 1 4

PARTNERS 2014

• • • • • • • • • • • • Overheid : Provincie , Gemeente , SW bedrijven UWV

Onderwijs : 2 HBO en 3 ROC’s Ondernemers:

VNO/NCW/MKB

Werkgevers/Werknemers:

O& O fondsen en Metaal Unie

Gerelateerd aan onderwijs en bedrijfsleven, non –profit

instellingen : SBB/Kenniscentra, Ventura Plus

COÖRDINEREND PLATFORM

• Hoe kijken we op de afgelopen 2 jaren terug?

• • De partijen hebben elkaar beter weten te vinden Platform heeft een informerend karakter • • • • • • • Concrete zaken : Opstellen en up to date houden van arbeidsmarktanalyse, Actieplan jeugdwerkeloosheid i.s.m. partners, Rol van scholingsmakelaar-leren/werken –leer/werkbanen Empatec- vraag werkgever m.b.t. onderwijs Ventura Plus-HRM managers ontmoeten MBO/HBO studenten Financiële regelingen voor werkgevers in Friesland in kaart gebracht

VERANDERINGEN

• • • • • Komst van Werkbedrijf ,positionering BP en CP Decentralisatie van ( arbeidsmarkt) beleid door rijk naar gemeenten Noodzaak publieke-private samenwerking Veranderde rol van SBB Benodigde werknemers vaardigheden voor de 21 ste eeuw • De toekomst valt moeilijk te voorspellen

TYPERING VAN HET HUIDIGE ARBEIDSMARKTBELEID

• • • Veel overleg Veel banenplan Veel geld beschikbaar –Banenplan Noord (52 miljoen) voor stimuleren,reduceren en realiseren • • • • Wie is de eigenaar van het arbeidsmarktbeleid?

Waar vindt de afstemming plaats ?

Waar worden verbindingen en keuzes gemaakt ? Wat willen we dan bereiken ?

ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN

• • • • • • • • Ieder arbeidsmarktvraagstuk is verbonden aan een mismatch ( vraag-aanbod) Hoe krijgen we meer transparantie m.b.t. vraag en aanbod?

Hoe zit het met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor lager opgeleiden ? Verdringing van banen door hoger opgeleiden Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt , maar er zijn ook 70.000 laag geletterden in Friesland Hoe zetten we leren en werken naar de groeisectoren neer op de kaart ?

Is er in Friesland behoefte aan een ondernemers academie ?

Hoe kunnen we de expertise van HBO instellingen inzetten bij arbeidsmarktvraagstukken?

ORGANISATIE 2015

• Voorstel : Deelnemers CP werken een arbeidsmarktvraagstuk uit en leggen dit voor aan het BP • • • Bestuurlijk Platform maakt afspraken m.b.t. arbeidsmarktbeleid Coördinerend Platform werkt de algemene/boven sectorale vraagstukken uit en levert deze aan bij het Bestuurlijk Platform Sectortafels ,werken de sectorale vraagstukken uit, daarin zijn ook de 3 O’s vertegenwoordigd