Globaliojo švietimo kontekstas ir dokumentai

Download Report

Transcript Globaliojo švietimo kontekstas ir dokumentai

Globalus švietimas
Vystomasis
bendradarbiavimas
Darnus vystymasis
(tvari plėtra)
• Žinios;
• Supratimas
• Suvokimas
• Atsakomybė
• Taika, demokratija
• Ekonominis augimas
• Socialinis stabilumas
• Skirtumų mažinimas
• Integravimas
• Aplinka – pagrindas
• Ekonomika – priemonė
• Geras gyvenimas visiems
(socialinis aspektas) - siekis
Globalus švietimas dokumentuose
Pasaulinis
lygmuo
Vietos
lygmuo
• Pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire suformuluotos
pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos, 1992
• Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos komisijos Darnaus vystymosi
švietimo strategija ir veiksmų planas, 2005
• Europos Sąjungos Tarybos ES darnaus vystymosi strategija, 2006
• ES Tarybos, ES Komisijos ir Europos Parlamento pareiškimas: Europos
konsensusas dėl vystymosi: vystomojo švietimo ir informuotumo
didinimo reikšmė, 2007
• Europos Tarybos Globalaus švietimo gairės, 2012
• Europos Parlamento pareiškimas dėl švietimo vystomojo
bendradarbiavimo klausimais ir aktyvios globalios pilietybės, 2012
• LR Vyriausybės 2003 m. patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi
strategija (2009 m. nauja redakcija)
• LR Vyriausybės 2007 m. patvirtinta Nacionalinė darnaus vystymosi
švietimo 2007–2015 metų programa
Nacionalinė darnaus vystymosi
švietimo programa (I)
Sukurti teisinę bazę ir institucinę struktūrą,
užtikrinančias darnaus vystymosi švietimo
politikos įgyvendinimą
Parengta, patvirtinta ir įgyvendinama kartu su
bendrojo ugdymo mokyklos programomis
Integruotoji darnaus vystymosi programa
Nacionalinė darnaus vystymosi
švietimo programa (II)
Skatinti darnų vystymąsi per formalųjį ir neformalųjį švietimą,
mokymąsi ir savišvietą, pabrėžiant darnaus vystymosi
kompetencijos ugdymą
Darnaus vystymosi nuostatos įtrauktos į:
•Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo turinį;
•Neformaliojo švietimo programas;
•Profesinio mokymo programas;
•Aukštųjų mokyklų programas
DARNAUS VYSTYMOSI KOMPETENCIJOS UGDYMAS
Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosios programos (I)
Parengtos vadovaujantis šiais principais:
• Aktualumo visuomenei ir mokiniui;
• Vertingumo tolesniam mokymuisi ir darbui;
• Prieinamumo;
• Darnaus vystymosi.
Gamtinės aplinkos, kultūros, socialinio ir
ekonominio visuomenės gyvenimo tarpusavio
priklausomybė ir aktyvus kiekvieno asmens
dalyvavimas kuriant kokybišką gyvenimą ateities
kartoms.
Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosios programos (II)
• Sritis: bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo
įgūdžių ugdymas
• Integruojamosios programos:
• Mokymosi mokytis;
• Komunikavimo;
• Darnaus vystymosi;
• Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių;
• Kultūrinio sąmoningumo;
• Prevencinės.