Forvaltningsloven, partshøring, begrundelse og

Download Report

Transcript Forvaltningsloven, partshøring, begrundelse og

Forvaltningsloven, partshøring,
begrundelse og klagevejledning
- i sager om stormflod
Disposition
1. Forvaltningsloven
2. Partshøring
3. Begrundelse i afgørelser
4. Klagevejledning i afgørelser
5. Forvaltningsretlige retsgrundsætninger
Forvaltningsloven
Hvad indeholder forvaltningsloven?
 Krav til forvaltningsmyndigheders sagsbehandling
 Rettigheder for sagsparter
Hvornår gælder forvaltningsloven?
 Gælder for alle dele af den offentlige forvaltning (§ 1)
 Gælder for sager, hvori der er eller vil blive truffet
afgørelse af en forvaltningsmyndighed (§ 2)
Hvornår finder forvaltningsloven
anvendelse?
1. Er der tale om den offentlige forvaltning?
2. Er der tale om en afgørelsessag?
3. Er der tale om en part?
Den offentlige forvaltning
Lov om stormflod og stormfald § 10 a.:
”Forvaltningsloven og lov om offentlighed i
forvaltningen finder anvendelse på
forsikringsselskabernes behandling af
stormflodssager”
”Afgørelsessager”
• Forvaltningsloven finder som hovedregel kun
anvendelse i ”afgørelsessager“
• U1: Inhabilitetsregler gælder også myndighedens
privatretlige dispositioner
• U2: Tavshedspligtregler gælder for al
forvaltningsvirksomhed.
Afgørelsesbegrebet –
hvad er en afgørelse?
En tilkendegivelse, der:
1. Er ENSIDIG (≠ aftale)
2. Er EKSTERNT rettet mod en (eller flere bestemte) fysiske eller
juridiske personer (dvs. ikke forvaltningen selv)
3. ENDELIGT fastsætter, HVAD DER SKAL VÆRE RET i en BESTEMT
situation
4. Udstedes på OFFENTLIGRETLIGT GRUNDLAG
• Eksempler på afgørelser: Udstedelse af forbud, påbud,
tilladelser, dispensationer
• Eksempler på forvaltningsakter, der IKKE er afgørelser:
Arbejdstilrettelæggelse og –ledelse, indstilling og udtalelser.
Forsikringsselskabers opgaver i
stormflodssager
Lov om stormflod og stormfald § 8:
 Forsikringsselskabet foretager taksation
 Forsikringsselskabet træffer afgørelse om
erstatning
 Forsikringsselskabet udbetaler erstatning
Lov om stormflod og stormfald § 10. a. (bem.):
 Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse i sager
om aktindsigt
Partsbegrebet –
hvem er part i sagen?
Partsstatus tillægges en fysisk / juridisk person, hvis interesse i
sagen er:
1. Væsentlig, (- modsat svag eller ringe. Intensitetsvurdering)
1. Individuel, (modsat flerhed af personer. Modsat generelt og
ensartet berørt)
1. Direkte og (modsat afledt eller fjern)
1. Retlig (modsat moralsk, idealistisk, politisk, filosofisk etc.)
Typisk adressaten for en afgørelse
Overblik over afgørelsessagens gang
Aktindsigt og
tavshedspligt
Sagen starter
- Kompetence (FVL § 7, stk. 2)
- Inhabilitet (FVL §§ 3-6)
Sagen
starter
FVL: Forvaltningsloven
OFL: Offentlighedsloven
PDL: Persondataloven
X
- OFL kap. 2-4
- FVL kap. 4
- PDL kap. 9
X
Mødet med borgeren
- Notatpligt (OFL § 6)
- Vejledning (FVL § 7)
- Repræsentation (FVL § 8)
- Partshøring (FVL § 19-21)
- Rettigheder efter PDL (PDL kap. 9)
X
X
Afgørelsen
meddeles
Sagen afsluttes
- Begrundelse (FVL § 22-24)
- Klagevejledning (FVL § 25)
- Afgørelsen meddeles
Ved påbegyndelse af en sag:
 Har forsikringsselskabet/sagsbehandleren
kompetence til at behandle sagen?
 Er sagsbehandleren habil?
 Husk tavshedspligten i forvaltningsloven
Kompetence
– hvilket forsikringsselskab?
Lov om stormflod og stormfald § 8, stk. 1:
”En skade forårsaget af stormflod skal af
forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet,
hvor vedkommende er brandforsikret…”
Habilitet
– hvilken sagsbehandler?
Sagsbehandleren må ikke være inhabil efter
forvaltningslovens §§ 3-4:
- Ingen særlig personlig eller økonomisk interesse i
sagens udfald
- Ikke i nær familie med nogen med særlig interesse i
sagens udfald
- Ikke nær tilknytning til selskab, forening m.v. med
særlig interesse i sagens udfald
- Andre omstændigheder, som er egnede til at vække
tvivl om vedkommendes upartiskhed
Tavshedspligt
Tavshedspligt i offentlig tjeneste
eller erhverv (forvaltningslovens §
27)
-Ved sagsbehandling af
afgørelsessager og anden offentlig
virksomhed
- gælder for
forsikringsselskabernes behandling
af sager om stormflod (jf.
stormflodlovens § 10 a)
Tavshed om hvilke oplysninger?
1. Når en oplysning ved lov eller anden gyldig
bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller…
2. når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at
varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private
interesser
– fx visse oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold
eller selskabers/foreningers interne forhold
– fx. visse oplysninger om enkeltpersoners eller
selskabers/foreningers tekniske indretninger eller
fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold
Partshøring
 Pligt til at partshøre
(forvaltningslovens § 19)
Betingelser:
• 1. Faktiske forhold
• 2. Væsentlig betydning
• 3. Til ugunst
• 4. Parten ej bekendt
Undtagelser
• Ubetænkeligt, fristoverskridelser m.v.
Begrundelse
Der skal gives begrundelse, medmindre fuldt medhold
(forvaltningslovens §§ 22-24)
- Henvisning til retsregler og hovedhensyn
Skriftlige afgørelser
• Samtidig begrundelse
• ”Fuldt ud medhold”
Mundtlige afgørelser
• Kan forlange skriftlig begrundelse
• 14 dage efter underretning
• ”Fuldt ud medhold”
Begrundelsens indhold
•
Reelle begrundelser
•
Relevante retsregler
•
Ikke citeringspligt
•
Uskrevne retsregler?
•
Skøn: hovedhensynene
•
Faktum: om fornødent de væsentlige oplysninger
Klagevejledning
I tilfælde hvor der skal gives skriftlig begrundelse også
klagevejledning, FVL § 25
•
hvis mulighed for at klage til anden forvaltningsmyndighed –
dvs. klageadgangen til Stormrådet skal angives (lov om
stormflod og stormfald § 30)
•
hvis ikke fuldt ud medhold
Forvaltningsretlige retsgrundsætninger
 Supplerer forvaltningsloven
 F.x. officialprincippet –undersøgelsesprincippet:
Det påhviler den enkelte
forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne
oplysninger om de foreliggende sager eller at
foranledige, at private, navnlig parterne, yder
medvirken til sagens oplysning
 Fx Ligebehandlingsprincippet:
Forvaltningsmyndigheden skal behandle det
ens lige – forskelsbehandling kræver saglige
hensyn