Aktindsigt - Stormrådet

Download Report

Transcript Aktindsigt - Stormrådet

Aktindsigt
…lys over sagsbehandling af stormflodssager
Hvorfor er aktindsigt relevant for
stormflodssager?
Lov om stormflod og stormfald § 10 a:
”Forvaltningsloven og offentlighedsloven finder
anvendelse på forsikringsselskabernes behandling
af stormflodssager”
 Forvaltningsloven indeholder regler om parters ret til
aktindsigt
 Offentlighedsloven indeholder regler om ret til
aktindsigt for enhver.
Hvad er en aktindsigtsbegæring?
En hvilken som helst anmodning om oplysninger
vedr. en eller flere konkrete sager eller forhold i
det offentlige – mundtlig eller skriftlig
Hvem har ret til aktindsigt?
• ALLE har ret til aktindsigt efter
offentlighedsloven – PARTER har ret til
yderligere aktindsigt efter forvaltningsloven
• Man skal angive de dokumenter eller den sag,
der ønskes indsigt i. Man har ikke adgang til
aktindsigt i en ”ubestemt flerhed af sager”
(”Fishing expedition”)
• Krav om angivelse af afgrænset emne og ikke nødvendigvis en sag.
Aktindsigt og journalisering
• HR: Der er ikke sammenhæng mellem journalisering og
aktindsigt.
• Aktindsigt skal vurderes i forhold til alle relevante
dokumenter, uanset om de er journaliseret.
• Modif: Der er normalt adgang til aktindsigt i journaloversigter.
– Journalnavne skal derfor være hensigtsmæssige.
• ”Sagsnr. 2006-45: Henvendelser fra kværulanter og
tidsrøvere”.
Behandling af aktindsigtssagen
- 7 trins-raketten
1. Hvilken lov? OFL / FVL / Særlov.
2. Udgangspunkt: Alle dokumenter
3. Undtagelse af SAGER?
4. Undtagelse af DOKUMENTER?
5. Undtagelse af OPLYSNINGER?
6. Ekstraheringspligt?
7. Meroffentlighed?
1. Aktindsigt efter hvilken lov?
Den lov, der giver ansøgeren den bedste
retsstilling!
I fraværet af en gunstigere særlov:
• For parter
► Forvaltningsloven
• Dog fsva. personoplysninger ► Persondataloven
• For ikke-parter
► Offentlighedsloven
2. Hvilke dokumenter er
omfattet af retten til aktindsigt?
• Dokumenter, der er ”indgået til eller oprettet af” en
myndighed.
• som led i ”administrativ sagsbehandling” i myndigheden.
 Ikke dokumenter der alene modtages til opbevaring.
 Ikke bøger, brochurer og undervisningsmateriale
 Ikke dokumenter, som er tilsendt ved en fejl.
– Men pas på ikke at overfortolke dette…!
3. Sager undtaget fra aktindsigt
•
Delvist Straffesager
•
Sager om lovforslag
•
Sager om ansættelse eller forfremmelse
•
Delvist personalesager
4. Dokumenter undtaget fra aktindsigt
• Interne arbejdsdokumenter
• Interne dokumenter/ intern
korrespondance
• Ikke visse interne dokumenter i endelig
form
• ”Specielle dokumenter”
• (Referater af ministermøder m.v.)
• Ekstrahering (udlevering) af faktiske oplysninger
5. Oplysninger undtaget fra aktindsigt
1) Enkeltpersoners private, herunder økonomiske interesse,
NB! Egenaccess.
2) Forretningshemmeligheder mv.
►Myndigheden bør indhente en udtalelse fra den,
oplysningen vedrører, ved tvivl om risikoen for tab pga.
aktindsigt.
- typisk ved konkurrencefølsomme oplysninger
6. Ekstraheringspligt
•
Aktindsigt i ”oplysninger… om faktiske
omstændigheder, der er af væsentlig betydning for
sagsforholdet”.
•
Pligt til at give aktindsigt i sådanne oplysninger i
dokumenter undtaget fra aktindsigt.
7. Meroffentlighed
MEROFFENTLIGHED – HVORNÅR?
•Ved undtagne sager, dokumenter eller oplysninger.
• Af egen drift.
• Kan typisk være relevant i relation til interne dokumenter.
Meroffentlighedsprincippet,
• ”En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre
omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt
m.v.”
HUSK
• 10-dages frist
• Gennemsyn på stedet eller kopi.
• Afgørelsen om aktindsigt skal leve op til
forvaltningslovens krav til afgørelser. F.eks.
krav om begrundelse og klagevejledning.
• Afgørelsen om aktindsigt kan påklages til
Stormrådet (§ 30 i lov om stormflod og
stormfald) uafhængigt af hovedsagen,
som aktindsigtssagen vedrører
7 bud på håndteringen af ansøgninger
om aktindsigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kan 10-dages fristen overholdes?
Kvitteringsbrev / fristbrev med begrundelse.
Uklar anmodning -> dialog med ansøger.
Find alle relevante dokumenter.
Husk aktindsigt i journallister.
Husk at overveje meroffentlighed.
Husk at afgørelsen om aktindsigt skal leve op til
forvaltningslovens krav til afgørelser. F.eks. krav om
begrundelse og klagevejledning.