Klager - regelgrundlag og håndtering

Download Report

Transcript Klager - regelgrundlag og håndtering

Klager – regelgrundlag og håndtering
Chefrådgiver Kirsten Overgaard Bach
2
God forvaltningsskik
God forvaltningsskik er en retlig standard, der fastlægger
principper for den gode offentlige forvaltning
Principperne er i stort omfang kodificeret i lovgivning
- Forvaltningsloven
- Offentlighedsloven
- Persondataloven
- Arkivloven
- Særlovgivning som fx Lov om åbenhed og gennemsigtighed
3
God adfærd i det offentlige
En vejledning, der bl.a. omhandler
emner som:
- Bibeskæftigelse
- Modtagelse af gaver
- Offentligt ansattes ytringsfrihed
http://hr.modst.dk/Publications/2007/God%20adfaerd%20i%20det%20o
ffentlige%20-%20Juni%202007.aspx
4
Forvaltningsloven - udvalgte bestemmelser
•
Vejledningspligten FVL § 7
•
Partsrepræsentation FVL § 8
•
Partsaktindsigt FVL § 9
•
Partshøring FVL §§ 19 – 20
•
Begrundelse FVL§ 22
•
Klagevejledning FVL §25
•
Tavshedspligt § 27
5
Offentlighedsloven
•
OFL §4
Enhvers ret til aktindsigt –
Myndighedens mulighed for at give meroffentlighed
•
OFL § 16
OBS! 10 dags fristen, herunder mulighed for at opkræve
gebyr for kopier
6
Persondataloven
•
Loven gælder for behandling af personoplysninger,
der behandles elektronisk og for ikke elektroniske oplysninger,
der vil blive indeholdt i et register
•
Retlig standard: God databehandlingsskik
•
Loven regulerer: Behandling af oplysninger, videregivelse af
oplysninger, registreredes rettigheder mm.
•
Datatilsynet er myndighed
Lighedsgrundsætningen
• Der må hverken forekomme direkte eller indirekte
forskelsbehandling
Proportionalitetsprincippet
• Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal være et rimeligt
forhold mellem det passerede og sagens udfald. F.eks. skal en
sanktion over for en ansat stå i et rimeligt forhold til forseelsen.
”Skøn under regel"
• Ved skønsmæssige afgørelser må der ikke opstilles regler, der
udelukker skønnet. Det er således ikke tilladt udelukkende at
lægge vægt på ét kriterium med den konsekvens, at andre
saglige kriterier udelukkes
Magtfordrejning
• Der må ikke tages uvedkommende hensyn eller inddrages
usaglige kriterier, når der skal træffes en afgørelse.
8
Klager og gymnasielovgivningen
Klageadgang over afgørelser er fastsat i reglerne.
Det fremgår ofte af bekendtgørelserne for eksempel:
•
Stx - bekendtgørelsen §§ 150 - 152
•
Bekendtgørelse om studie – og ordens regler § 14
•
Eksamensbekendtgørelsen §§ 47 – 55
9
Eksempel 1
•
To elever kommer i klammeri på skolen, og det udvikler sig
korporligt. Vicerektor tager en samtale med begge elever og
vidnerne. På den baggrund får den ene elev en partshøring
over en advarsel og en efterfølgende sanktion. Begge elever
er under 18 år. Senere klager elevens far til skolen, idet han
mener, sønnen er forskelsbehandlet og stigmatiseret som
voldsmand.
Hvad er på spil i en sag som denne i den juridiske
sagsbehandling og i forhold til håndtering af konflikten?
10
Eksempel 2
•
”I henhold til vedlagte fuldmagt påklager jeg herved
X-købing gymnasiums afgørelse om at afvise at udstede
attestation til min datter for bestået matematik på B-niveau
iht. Stx - bekendtgørelsens § 142 stk.4. Jeg vil samtidig
gerne klage over sagsbehandlingen og den tone, der er
anvendt overfor min datter i mailkorrespondancen.
Samtidig anmoder jeg om aktindsigt i denne sag og i
tidligere afgørelser, der er truffet.....”
Hvad er på spil rent forvaltningsretligt i en sag som denne?
11
Gode råd ved klagesager
•
Pas på uformel e-mailkorrespondance
•
Vær opmærksom på, at nu starter en sag. Det kræver
formel, professionel og venlig kommunikation. Den enkelte
leder optræder på skolens (myndighedens) vegne
•
Vær opmærksom på de enkelte personers roller i sagen,
part, partsrepræsentant, repræsentant for offentligheden,
repræsentant for anden myndighed mm.
•
De juridiske aspekter er fundamentet for den
kommunikationsmæssige/psykologiske håndtering
12
Klagesager
• Hvordan forebygger vi?
Oplæg til drøftelse!