ICT in de zorg - AP Hogeschool Antwerpen

Download Report

Transcript ICT in de zorg - AP Hogeschool Antwerpen

© Griet Verhenneman
 gegarandeerde echtheid /
authenticiteit
 informatieveiligheid en
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer / confidentialiteit
Gegevens delen over instellingen heen: 2 opties:
Centrale opslag
Decentrale opslag
Centrale opslag
 Individuele dossiers worden opgeslagen in centrale
database
 Alle publieke en private actoren krijgen beveiligde
toegang
 Uniform toegangs, opslag en doorgeef-beleid
 Meestal wettelijke verplichting om deel te nemen
Decentrale opslag
 Individuele dossiers blijven bij zorgverstrekker
 Lokale informatiesystemen worden gekoppeld
d.m.v. een platform
 Toegang via platform maakt gebruik van
repositorium
 Authorisatie en autheticatie via nationale service
Keuze heeft implicaties op vlak van:
• Recht van de patiënt op een zorgvuldig en
veilig bijgehouden medisch dossier: wie is
verantwoordelijk?
• Recht van toegang van de patiënt: tot wie zich
richten?
• Beslissing deelname patiënt in systeem: opt-in
vs opt-out?
Maar evolutie naar mix
… zo ook in België
Ziekenhuis
Extramuraal
Ziekenhuisomgeving
Decentrale opslag d.m.v.
HUB & METAHUB project eHealth
Hubs
 Verwijzingsrepertorium
 Geen inhoudelijke gegevens
 Enkel bij welke zorgverlener of zorginstelling
gegevens over wie beschikbaar zijn
 Laat toe informatie op te vragen of te raadplegen
indien toestemming patiënt én therapeutische relatie
Antwerps Regionaal Platform
Collaboratief Zorgplatform (Oost- & West-Vlaanderen)
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
ABruMeT (Brussel)
Réseau Santé Wallon (Wallonië)
Metahub
 Verwijzingsrepertorium
 Geen inhoudelijke gegevens
 Enkel in welke hub, over wie gegevens beschikbaar
zijn
 Respect voor organisatie lokale en regionale
netwerken, privacy en beroepsgeheim
Via eHealth
eHealth staat niet in voor uiteindelijk
toegangsbeheer
instellingen moeten dit zelf regelen rekening houdend
met:
 Rol van de zorgverstrekker
 bepalend voor type gegevens
 Therapeutische relatie zorgverstrekker
 bepalend voor identiteit patiënt
 Toestemming / weigering patiënt
maar eHealth faciliteert wel bepaalde
aspecten van het toegangsbeheer
 Autheticatieprocedure via eID
 Authorisatieprocedure via generisch
verificatiemodel en eventueel check met
authentieke bronnen
 Registratie van de toestemming / weigering
van de patiënt via eHealth portaalsite
eHealth consent
 via eHealth portaalsite:
https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile
 voor
 iedere burger met eID
 zelf
 of via arts, apotheker en administratief personeel
ziekenhuis of ziekenfonds
 artsen, zelfstandige verpleegkundigen en apothekers
openbare officina
Doel van eHealth sinds 2008 = gezondheidsgegevens op een veilige
manier delen
D.m.v. 1 gemeenschappelijk identificatiemiddel
 Het rijksregisternummer en de eID
Binnen een stevig uitgebouwd juridisch kader
 Patiëntenrechten
 Privacy
 Beroepsgeheim
 eHealthwet garandeert bestaand kader te zullen respecteren
Met respect voor de lokale en regionale structuren en initiatieven in de
gezondheidszorg
 Regionale ziekenhuis hubs
 Samenwerking met gemeenschappen voor extramurale zorg
 ICT niet gebruiken om organisatorische veranderingen af te dwingen
Extramurale actoren
Centrale opslag d.m.v. regionale
projecten Vitalink en InterMed
Wie?
Zorgverstrekkers met “zorgrelatie”
en rol-gebaseerd
NIET verzekerings-, bedrijfs-, controle en
gerechtelijke geneeskunde
Wat?
 Ontsluiting gegevens tussen informatiesystemen
zorg/welzijnsinstellingen via hub-metahubsysteem
 Ontsluiting gegevens tussen informatiesystemen van
extramurale zorgverleners onderling (24/7)
F. Robben, eHealth uitdagingen en een stand van zake, 22/11/2013
- vaccinaties
- SUMHR
- medicatieschema
- parameters
- journaal
F. Robben, eHealth uitdagingen en een stand van zake, 22/11/2013
Voorbeelden
centraal
opgeslagen
gegevens:
Daarnaast eHealthBox
voor het gericht verzenden van berichten naar actoren in de
gezondheidszorg
 beveiligde emaildienst
 inlogprocedure voor zorgverstrekker met
elektronische identiteitskaart
 communicatie tussen zorgverstrekkers onderling
en zorgorganisaties
 mogelijkheid tot vercijferde verzending
 via web-toepassing of geïntegreerd in het medisch
dossier
Gemiddeld 1,6 miljoen berichten verzonden en 2,4 miljoen gedownload per maand.
eHealth heeft in alle gevallen een ondersteunende rol
 Basisarchitectuur
 Basisdiensten
hoe werkt het platform?
Basisdiensten
Basisarchitectuur
Diensten met
toegevoegde
waarde
Authentieke
bronnen
Basisdienst
een dienst ontwikkeld en ter beschikking
gesteld door het eHealth-platform, die
door de aanbieder van een dienst met
toegevoegde waarde kan worden gebruikt
bij het ontwikkelen en aanbieden van een
dienst met toegevoegde waarde
Dienst met
toegevoegde
waarde
Authentieke
bron
een dienst die ter beschikking wordt
gesteld van de patiënten en/of van
de zorgverleners en aangeboden
door een instantie andere dan het
eHealth platform
een gegevensbank met informatie waarop het
eHealth-platform een beroep doet
de beheerder van de gegevensbank is
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de
(organisatie van de) kwaliteit van de ter
beschikking gestelde informatie
Diensten met toegevoegde
waarde
… uiteraard ruimer dan EMD
vandaag 63 diensten in productie
meer dan 40 in onderzoek
Invoer en
raadpleging van
registers
 kanker,
 hartimplantaten
 knie en
heupprotesen
10 Basisdiensten
F. Robben, eHealth uitdagingen en een stand van zake, 22/11/2013
Toekomst?
20 actiepunten rond 5 pijlers uitgewerkt door
Rondetafelconferentie eind 2012
 Kennis van de patiënt over e-gezondheid verhogen
 Gemeenschappelijke architectuur voor verdere
uitwisseling gezondheidsgegevens tussen zorgactoren
 Uitwerken referentieterminologie
 Verdere administratieve vereenvoudiging en verhogen
administratieve efficiëntie
 Flexibele en transparante governance structuur
door/voor alle overheden en stakeholders
Actiepunten mbt EMD tegen 2018
1. Elk ziekenhuis beschikt over gestructureerd
elektronisch patiëntendossier
2. Per zorgberoep wordt de minimale inhouden van
een EPD vastgelegd (intra en extramuraal)
3. Ziekenhuisdocumenten worden veralgemeend
gedeeld via HUB-METAHUBsysteem
4. Uitbreiding van het HUB-METAHUBsysteem tot
psychiatrische ziekenhuizen en rustoorden
Actiepunten mbt EMD tegen 2018
5. Intramurale en extramurale labo-uitslagen en
medische beelden worden gedeeld via HUBMETAHUB of Vitalink / Inter-med
6. Het gedeeld farmaceutisch dossier geldt als
authentieke bron voor afgeleverde medicatie
7. Elke GMD houder beheert een EPD en deelt de
SUMR via Vitalink / Inter-med
8. Organisatie van toegang voor de patiënt tot zijn
gegevens
Bronnen
 J. Dumortier and G. Verhenneman (2012) "Legal Regulation of





Electronic Health Records: A Comparative Analysis of Europe and
the US" in Carlisle George, Diane Whitehouse and Penny Duquenoy,
eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Springer-Verlag,
398.
G. Verhenneman, F. Robben en J. Dumortier (2011) Het Belgisch
eHealth-platform en haar praktische en juridische uitdagingen,
Computerrecht, 2011/6, pp.300-310, nr 154.
F. Robben, “eHealth: uitdagingen en stand van zaken”, Leuven 22
november 2013,
http://www.slideshare.net/Alumni_Lovanienses/presentatie-frankrobben-over-het-ehealthplatform
Ronde tafel eHealth, www.rtreh.be
Vitalink, www.vitalink.be
Medisch samenwerkingsverband Nexus Health, www.nexushealth.be