Značaj reforme inspekcija za unapređenje poslovnog ambijenta Srbije

Download Report

Transcript Značaj reforme inspekcija za unapređenje poslovnog ambijenta Srbije

Značaj reforme inspekcija za
unapređenje poslovnog
ambijenta Srbije
Slavica Penev
Andreja Marušić
27.09.2011.
Uloga i svrha inspekcija
• Inspekcije su ključni mehanizam za sprovođenje
zakona u okviru regulatorne reforme
• Svrha inspekcija je da obezbedi postupanje u
skladu sa propisima
• Inspekcije su značajne za sprovođenje propisa
kojima se štite javna dobra kao što su zdravlje,
bezbednost, životna sredina, kao i sprovođenje
jednog broja ekonomskih funkcija (naplata
poreza...)
Inspekcije i konkurentnost
• U širem kontekstu efikasne inspekcije su
značajne za podizanje nivoa konkurentnosti
• Mnoge inspekcije stvaraju velika opterećenja
za privredu
• Povećanje konkurentnosti privatnog sektora
može se postići smanjenjem administrativnih
barijera sa kojima se privreda suočava
Minimalni kriterijumi dobro
organizovane inspekcije
• Jasna pravila i propisi i jasno utvrđena nadležnost;
• Smanjenje regulatornog rizika za privredu;
• U inspekciji su uspostavljeni instrumenti za borbu
protiv korupcije;
• Sistem ne stvara nepotrebne terete i troškove za
privredu
• Transparentnost – privrednici mogu lako da pristupe
svim relevantnim informacijama o inspekciji
• Ekonomičnost – limitirani budžet se maksimizira
kroz inspekcijske kontrole uz procenu rizika
Gradacija inspekcijskih mera
zatvaranje objekta
privremena zabrana obavljanja
delatnosti
kazna ako nepravilnost nije uklonjena
upozorenje, davanje vremena za ispravku i ponovna
provera
Modeli reforme inspekcija
Institucionalni okvir
Pravni okvir
IT rešenja
Reforma pojedinačnih ad
hoc
reforma Uspostavljanje ad hoc
inspekcija – ad hoc propisa koji se tiču IT rešenja u pojedinoj
pristup
pojedine inspekcije
inspekciji
Uspostavljanje
koordinacionog tela
Stvaranje
centralizovanog
inspektorata
koji
objedinjuje
više
inspekcija
Zajednički pravni
okvir
Zajednički
pravni
okvir
+
strateški
pristup u reformi svih
propisa koji se tiču
inspekcija
IT
komunikacija
između inspekcija
Zajednički softver za
sve inspekcije
Primeri sveobuhvatnih reformi inspekcija
Sprovo
đenje
Jedan Instit.
zakon Reform
e
Oblast
reforme
Osnovni
pristup
Nova
institucija
IT
Bosna i
Herc.
(Rep.
Srpska)
20062007
Da
Da
Sve inspekcije
osim poreske
Centralizovani
inspektorat
Generalni
inspektorat
Da
Hrvatska
19992008
Da
Da
Većina
inspekcija
Centralizovani
inspektorat
Generalni
inspektorat
Da
Litvanija
1999
Da
Da
Većina
inspekcija
Koordinacija
Koordinacioni
savet
inspekcija
Da
Poljska
20002009
Da
Da
Pojedine
inspekcije
Koordinacija
Da
Slovenija
2002
Da
Da
Većina
inspekcija
Koordinacija
Generalni
Tržišni
Inspektorat
Savet
inspekcija
-
Reforme inspekcija u Srbiji do sada
• Regulatorna reforma u Srbiji je bila jedan od
prioriteta u poslednjoj deceniji
• Jedina oblast u regulatornoj reformi koja je
zapostavljena su inspekcije
• Poslednja sveobuhvatna dijagnostička studija je
vršena 2003 – Studija o adminnistrativnim
barijerama Svetske banke
Reforme inspekcija u Srbiji do sada
• Inspekcije u Srbiji su brojne i decentralizovane31 inspekcija u nadležnosti 10 ministarstava
• Reforme inspekcija su ad hoc reforme
pojedinih inspekcija
• Nema krovnog zakona za inspekcije
• Nema koordinacionog tela za reforme
inspekcija
• Nema formalne komunikacije i koordinacije
između inspekcija
Institucionalni okvir – gde je Srbija?
Reforma
pojedinih
U toku
inspekcija – ad hoc Sveobuhvatna reforma u zaštiti životne
pristup
sredine, vođena EU agendom
Uspostavljanje
koordinacionog tela
U toku
Vlada je usvojila preporuke SRP
uspostavljanje koordinacionog tela
reformu inspekcija
Uspostavljanje
centralizovanog
inspektorata
Razmatra se
Koordinaciono telo treba
mogućnost
spajanja
ili
inspekcija
za
za
da analizira
centralizacije
Pravni okvir – gde je Srbija?
Ad hoc reforma propisa
U toku
koji regulišu pojedinu -Paket “zelenih zakona” usvojen 2009
inspekciju
-Nacrt Zakona o tržišnom nadzoru
Zajednički pravni okvir
Zajednički pravni okvir +
strateški pristup u reformi
svih propisa koji se tiču
inspekcija
U toku
Ministarstvo za državnu upravu formiralo radnu grupu
za izradu zakona o inspekcijama
Nema
-oko 1000 zakona i podzakonskih akata u kojima je u naslovu ili u
sadržaju reč inspektor ili inspekcija u dostupnim bazama propisa
- oko 90 zakona i podzakonskih akata za koje su regulatorna tela u
inventuri propisa u okviru SRP-a navela da regulišu inspekcijske
postupke
IT rešenja- gde je Srbija?
Ad hoc IT rešenja za
Ograničena primena
pojedine inspekcije
Adekvatan softver je preduslov za
transparentnost i odgovornost u radu
inspekcija
IT
komunikacija
između inspekcija
Potreba je prepoznata ali i dalje nije
sprovedena
Zajednički softver za
Nema
sve inspekcije
Zajednički softver ili komunikacija između
pojedinih softvera bi omogućila saradnju
između inspekcija i ukidanje preklapanja
inspekcija
Primer reforme inspekcije vođene EU
harmonizacijom- Inspekcija zaštite životne sredine
• Reforma inicirana paralelno sa procesom pristupanja
Srbije EU (rane 2000-te)
• Inspekcija pokriva jednu od oblasti koja je prioritet u EU
harmonizaciji
• Značajna i intenzivna saradnja sa međunarodnom
zajednicom (EU, OEBS, EAR, SIDA, BERCEN, IMPEL)
• Intenzivna zakonodavna aktivnost – usvajanje “zelenog
paketa” zakona (17) i vezanih podzakonskih akata (207)
• Procedure se baziraju na ček listama u skladu sa propisima
EU
• Kontinuirana obuka i izgradnja kapaciteta uz podršku
međunarodne zajednice
Povećanje odgovornosti u radu tržišne inspekcije
– Reforme inicirane “iznutra”
• Softver za unapređenje evidencije rada
tržišnih inspektora omogućava nadzor nad
radom inspektora
• Uspostavljene su interne procedure za
pojedinačne inspekcije postupke
• Pored državnog ispita tržišni inspektori polažu
i poseban stručni ispit
• Uspostavljen kol centar za pritužbe na rad
inspektora
Dostupnost informacija o inspekcijama
• Godišnji izveštaji inspekcije za zaštitu životne
sredine, urbanističke, građevinske i tržišne
inspekcije su sveobuhvatni i dostupni na internetu;
• Propisi vezani za ove inspekcije su dostupni na
internetu;
• Procedure i ček liste se koriste interno i nisu
dostupne na internetu;
• Dostupnost jasnih i sveobuhvatnih procedura i ček
lista bi pomoglo privrednim subjektima da
postupaju u skladu sa propisima;
Oblasti reforme o kojima postoji saglasnost
• Okvirni zakon za inspekcije
• Potreba razmene podataka i koordinacije
između inspekcija
• Uspostavljanje koordinacionog tela za reforme
inspekcija
• Intenzivnija podrška međunarodne zajednice u
izgradnji
kapaciteta
i
procesa
EU
harmonizacije
Oblasti reforme u kojima postoji
protivljenje
• Nespremnost da se analizira mogućnost
spajanja inspekcija i smanjenja njihovog broja
(31 inspekcija u nadležnosti 10 ministarstava)
• Protivljenje među inspektorima uvođenju
novih procedura koje povećavaju odgovornost
• Otpor reformama koje ograničavaju ovlašćenja
inspektora
• Nespremnost za uspostavljanje
transparetnosti rada i pružanja svih potrebnih
informacija privrednim subjektima
Kako privrednici vide inspekcije
• Česte promene u propisima: „ni dobre knjigovođe ne mogu
da se snađu u šumi propisa“
• Propisi su nejasni i zahtevaju tumačenja. Ta tumačenja su
neobavezujuća, neusklađena, a često i suprotstavljena.
• Inspekcijska kontrola se vrši uz pozivanje na propise ili
interna uputstva koja nisu objavljena
• Dolazak inspektora po pravilu nije najavljen
• Inspekcije nisu koordinisane i dugo traju a često traže
identične podatke i dokumentaciju
• Siva ekonomija se praktično ne kontroliše, a kontroliše se
samo onaj deo privrede koji posluje u legalnim tokovima i
koji ima mogućnost za plaćanje kazni – dakle potencijalno
najvitalniji deo privrede
• Naglasak u inspekcijskom nadzoru je na kažnjavanju, a ne na
prevenciji
Zaključci?
to je naš zajednički posao danas
u diskusiji koja sledi