Analiza testu gimnazjalnego - Gimnazjum im Jana Pawła II w

download report

Transcript Analiza testu gimnazjalnego - Gimnazjum im Jana Pawła II w

Analiza wyników testu gimnazjalnego kwiecień 2014

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014r.

GA-P WYNIKI W % SZKOŁA KLASA A KLASA B KLASA C WOJEW.

KRAJ GH-P 61,4 /4

54–66

67,7 /5

67–72

61,3 /4

54–66

55,9 /4

54–66

64,3 /4

54–66

68 /5

67–72

GH-H GM-M 55,5 /5

53–61

58,6 /5

53–61

55,6 /5

53–61

52,9 /4

46–52,9

57,6 /5

53–61

59 /5

53–61

34,1 /4

26–36

35,0 /4

26–36

38,7 /5

37–50

28,4 /4

26–36

44,4 /5

37–50

47 /5

37–50

GM-P 47,4 /5

44-54

47,7 /5

44-54

47,3 /5

44-54

47,4 /5

44-54

50,1 /5

44-54

52 /5

44-54

50,4 /4

41-58

59,6 /5

59-78

48,1 /4

41-58

45,4 /4

41-58

62,3 /5

59-78

67 /5

59-78

GA-R 27,1 37,6 24,4 21,8 4 3 46 Ogólna średnia 51% 46% 42%

1.

Najniższy 2. Bardzo niski 3. Niski

4. Niżej średni 5. Średni

6. Wyżej średni 7. Wysoki 8. Bardzo wysoki 9. Najwyższy

Dla naszej szkoły wyniki nie są zadawalające w żadnej części egzaminu. Test okazał się umiarkowanie trudny w całej części humanistycznej oraz z języka angielskiego w części podstawowej. W pozostałych częściach egzaminu test był dla naszych uczniów trudny Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 4 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany niżej średniej oraz, że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 17%. Zatem szkoła ma wynik egzaminu porównywalny z wynikami 23% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest na pewno lepszy niż wynik 11% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 60% szkół mających średni wynik większy.

Potencjał edukacyjny rocznika

Średnie wyniki z przedziałami ufności

Wykresy rozrzutu z krzywą przewidywanego wyniku

Rozkład wyników

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA

  Jednym z łatwiejszych dla uczniów okazało się zadanie 3.

dotyczące interpretacji tekstu popularnonaukowego. W zadaniu tym sprawdzano, czy uczeń potrafi właściwie zinterpretować tekst źródłowy. Opisane zjawiska należało umieścić w odpowiednim kręgu cywilizacyjnym – wskazać właściwe państwo starożytne spośród wymienionych, którego dotyczył przedstawiony zwyczaj. Zadanie poprawnie rozwiązało 89% uczniów.

Trudność sprawiło uczniom zadania 12 oraz 13. dotyczące chronologii historycznej. Wykonując polecenie, zdający miał wykazać się umiejętnością sytuowania w czasie wydarzeń historycznych. Należało wybrać szereg, w którym wydarzenia te były uporządkowane chronologicznie. Aby dokonać prawidłowego wyboru, uczeń powinien połączyć podane fakty w ciąg przyczynowo-skutkowy. Tylko po 19% piszących wykonało to zadania poprawnie.

 

WOS

Spośród zadań z wiedzy o społeczeństwie najłatwiejsze okazało się zadanie 24 sprawdzało znajomość zasad i procedur demokracji.

96% uczniów rozwiązało je prawidłowo.

Łatwe było zadanie 21. dotyczące znajomości procedur funkcjonujących w demokracji.

W zadaniu sprawdzano, czy gimnazjaliści potrafią wybrać właściwy przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej regulujący możliwość umieszczania na tablicy nazwy miejscowości w dwóch językach. Zadanie poprawnie rozwiązało 70% zdających.

 Umiarkowanie trudne okazało się zadanie 22. sprawdzające znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. W zadaniu sprawdzano, czy uczeń potrafi przedstawione w tabeli akty prawne przyporządkować odpowiednim organom władzy w Polsce, które je tworzą. Zadanie poprawnie rozwiązało 46% zdających.

JĘZYK POLSKI

     Uczniowie bez problemu wyszukiwali w tekście publicystycznym lub literackim informacje podane wprost lub pośrednio. Jeśli jednak odpowiedź wymagała dokładniejszej analizy tekstu i samodzielnego sformułowania odpowiedzi zawierającej krytyczną ocenę faktów, zadanie okazywało się zdecydowanie trudniejsze. Bardzo łatwe okazało się zadanie 12. oraz 13. Poprawnie rozwiązało je po 95% uczniów. Zadania sprawdzały, czy uczeń potrafi na podstawie tekstu autobiograficznego zweryfikować prawdziwość podanych faktów z życia pisarza.

Uczniowie mają problemy z określeniem funkcji środków stylistycznych i językowych użytych w tekście. Zadania badające funkcjonalne, świadome posługiwanie się językiem okazały się najtrudniejsze. Na przykład zadanie 22. poprawnie rozwiązało 35% uczniów a zadanie 5. poprawnie rozwiązało 39% zdających. Zdającym duży problem sprawiła ortografia, uczniowie mieli problem z pisownią łączną i rozłączną wyrazów oraz pisownią wyrażeń przyimkowych. Często pomijali samogłoski nosowe na końcu wyrazu. Najwięcej kłopotów sprawiła gimnazjalistom umiejętność poprawnego stosowania zasad interpunkcyjnych. Najczęściej piszący nie rozdzielali przecinkiem zdań składowych w obrębie zdania złożonego, nie wydzielali imiesłowowego równoważnika zdania, imiesłowów przysłówkowych współczesnych.

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

 Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 47,4% punktów.

BIOLOGIA

Najłatwiejsze dla uczniów było zadanie 6. sprawdzające umiejętność analizy informacji z odwołaniem do wiedzy dotyczącej dziedziczenia cech. Powyższe zadanie sprawdzało, czy uczeń potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad dziedziczenia grup krwi u człowieka.

Informacje niezbędne do jego rozwiązania zostały podane w tabeli.

Zadanie poprawnie rozwiązało 67% uczniów.

 Najtrudniejsze z biologii było zadanie 5 i 4., które sprawdzało ogólną wiedzę na temat różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Współdziałanie insuliny i glukagonu to przykład regulacji hormonalnej u człowieka.

wyjaśnia na odpowiednich przykładach. Na czym polega dobór naturalny i sztuczny, oraz podaje różnice między nimi. Zadanie okazało się dla uczniów trudne – rozwiązało je poprawnie 38% uczniów.

CHEMIA

 Umiarkowanie trudne dla uczniów okazało się zadanie 7., które dotyczyło doświadczenia. Zadanie sprawdzało, czy uczeń na podstawie informacji podanych w tabeli potrafi wybrać rysunek ilustrujący właściwy sposób zbierania wodoru i uzasadnić swój wybór. Z zadaniem poradziło sobie 63% uczniów.

 Trudne dla gimnazjalistów okazało się zadanie 10 i 9.

dotyczące pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

W zadaniu sprawdzano umiejętność analizy jednego z podstawowych źródeł informacji chemicznej, jakim jest tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli w wodzie. W celu ułatwienia jego rozwiązania zamieszczono fragment zawierający tylko te jony, które występują w podanych roztworach. Z zadaniem poradziło sobie 35% uczniów.

 

FIZYKA

Umiarkowanie trudne z fizyki było dla uczniów zadanie 17.

Zadanie sprawdzało umiejętność posługiwania się pojęciem ciśnienia. Uczeń powinien stwierdzić, że podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą ciężar człowieka nie zmienia się, ale zmniejsza się pole powierzchni, na którą człowiek wywiera nacisk. Z zadaniem poradziło sobie 47% gimnazjalistów.

Trudne które dla uczniów sprawdzało rozwiązało 46% zdających.

okazało umiejętność się zadanie 16., przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników. Zadanie dotyczyło prostego doświadczenia – elektryzowania ciał przez pocieranie.. Zadanie poprawnie

GEOGRAFIA

Łatwe było dla uczniów zadanie 24., które sprawdzało ważną umiejętność praktyczną – korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej. W zadaniu sprawdzano wiadomości dotyczące państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Poprawne wykonanie zadania wymagało oszacowania powierzchni państw nadbałtyckich oraz zlokalizowania tych, które są położone na południe i wschód od Bałtyku. Z zadaniem poradziło sobie 74% gimnazjalistów.

 Trudne było dla uczniów zadanie 23. sprawdzające stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. W zadaniu sprawdzano wiadomości dotyczące walorów turystycznych charakterystycznych dla dwóch regionów geograficznych Polski. Z zadaniem poradziło sobie 37% uczniów.

MATEMATYKA

 Zadania 11 i 21, których treści nawiązują do sytuacji praktycznych, sprawdzało umiejętność odczytywania i interpretowana informacji przedstawionych w formie opisu i rysunku. Uzyskany przez uczniów wyniki 65% i 67% punktów świadczą o tym, że gimnazjaliści dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem podanych informacji.

  Bardzo słabo na poziomie 14% poprawnych odpowiedzi okazały się Zadania; 2 obliczanie procentu liczby w liczbie oraz 12 słownego.

polegające na doborze wykresu funkcji do opisu Najwięcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania 23., w którym musieli wykazać się umiejętnością przeprowadzenia prostego rozumowania matematycznego i użycia właściwej strategii Zadanie można było rozwiązać różnymi sposobami, ale każdy z nich wymagał od uczniów znajomości własności sześcianu oraz wyobraźni przestrzennej.

za jego rozwiązanie gimnazjaliści uzyskali średnio 8% punktów możliwych do zdobycia.

JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

   Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio 50,4% punktów. Uczniowie umiarkowanie poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu.

W zadaniu 1., składało się z pięciu jednostek sprawdzających różnorodne umiejętności podstawy programowej w zakresie rozumienia ze słuch uzyskali 46% punktów.

które Uczniowie radzili sobie z określaniem głównej myśli tekstu. W zadaniu, które sprawdzało umiejętność określenia kontekstu sytuacyjnego. (1.) - spis dań polecanych przez szefa kuchni, jako tekst, który można zobaczyć na tablicy przed restauracją. (2.)- na opakowaniu produktu żywnościowego. Tekst drugi okazało się dużo trudniejszy. Łącznie prawnej odpowiedzi udzieliło 48% zdających.

Umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście sprawdzana była także w zadaniu 9. Większość zdających 57% dość dobrze poradziła sobie z tym zadaniem. Oprócz rozumienia tekstów, w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzana była także znajomość funkcji językowych oraz środków językowych.

Najtrudniejsze spośród zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych okazało się zadanie 4., które wymagało wybrania właściwej reakcji na wypowiedzi wysłuchane z płyty CD (34%), znacznie łatwiejsze było wybranie poprawnej odpowiedzi w zadaniach, które oparte były na tekstach pisanych (większość uczniów uzyskała wyższe wyniki w zadaniu 6., Reagując na prośbę o wskazanie drogi, poprawnej odpowiedzi udzieliło 64%. W arkuszu egzaminacyjnym były dwa zadania sprawdzające znajomość środków językowych, pierwsze z nich (zadanie 10.) sprawdzało przede wszystkim znajomość leksyki – 58% poprawnych odpowiedzi, a drugie (zadanie 11.) znajomość struktur gramatycznych. Trudne okazało się uzupełnienie zadania wymagającego użycia czasu Past Simple w powiązaniu z okolicznikiem a few weeks ago – 43% poprawnych odpowiedzi.

JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

    Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali średnio 27,1% punktów.

Uczniowie lepiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi niż z tworzeniem wypowiedzi. Najsłabiej opanowaną umiejętnością było stosowanie środków językowych.

Zad.1.

sprawdzało umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście oraz umiejętność określania kontekstu sytuacyjnego- 40% poprawnych odpowiedzi.

W obszarze rozumienia tekstów pisanych i określania głównej myśli poszczególnych części tekstu (umiejętność sprawdzana w zadaniu 3. - 42%) oraz rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (umiejętność sprawdzana w zadaniu 4. - 35%). Zad. 4. i 5. były najtrudniejsze w części sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Uczniowie, uzyskali zbliżone wyniki za obydwa te zadania po 35%.

Zadania otwarte sprawdzały umiejętność stosowania środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Większość uczniów nie potrafiła poprawnie uzupełnić tekstu w zad. 6. (14%) oraz zad 7. (13%). Dodatkowo w temacie dotyczącym wystawy fotograficznej sprawdzana była umiejętność wyrażania i uzasadniania swoich poglądów i uczuć, a w temacie dotyczącym przyjazdu kolegi umiejętność przedstawiania opinii innych osób. Uzyskany przez zdających wynik w zakresie treści 22%.

 

PODSUMOWANIE

Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wyszukania informacji w różnych tekstach kultury występujących w arkuszu z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.

Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z przedmiotów przyrodniczych – umiejętnością interpretowania danych przedstawionych na wykresie.

Nasi gimnazjaliści z języka angielskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Na poziomie rozszerzonym uczniowie w miarę dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Trudność sprawiły uczniom zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej i teorii literatury oraz zadania dotyczące chronologii historycznej.

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego, a z chemii – wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie zamieszczonych informacji. W części językowej największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych, a także tworzenie wypowiedzi pisemnej.

WNIOSKI CEL - PODNIESIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

     W ramach zastępstw rozwiązywać z uczniami testy przygotowujące do egzaminu zewnętrznego. Zachęcać rodziców i uczniów do zakupu zbioru z testami zarekomendowanymi przez nauczycieli, które będą rozwiązywane w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku umysłowego nawet w przypadku, kiedy wydaje się im, że nie podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania. Uświadomić rodzicom konsekwencje słabego wyniku na egzaminie kończącym szkołę. Zaangażować wszystkich nauczycieli do analizowania wyników, formułowania wniosków i rekomendacji oraz ich wdrażania.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 zwrócić uwagę na odczytywanie tekstów literackich, popularnonaukowych przez uczniów oraz wnioskowanie na ich podstawie;            położyć nacisk na czytanie ze zrozumieniem nie tylko tekstu, ale także poleceń; należy doskonalić umiejętność pisania na temat, uzasadniania swojej wypowiedzi oraz przestrzegania norm językowych; bardzo ważne jest także wyrabianie wśród uczniów stosowania bogatego słownictwa w redagowanych przez nich różnorodnych formach wypowiedzi; wymagać udzielania pełnych odpowiedzi pisemnych (podczas wszystkich zajęć); zwracać uwagę na celowe stosowanie środków językowych również podczas wszystkich zajęć; zwracać uwagę na poprawność językową wypowiedzi ustnych i pisemnych; kształtować umiejętność pisemnego streszczania tekstu różnymi metodami i dokonywania innych celowych operacji na tekście; zwracać uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas wszystkich zajęć; zwracać uwagę na estetykę i układ graficzny wypowiedzi pisemnej, organizację tekstu i jego kompozycję; w pracy z tekstem źródłowym, źródłem ikonograficznym, z drzewem genealogicznym i materiałem statystycznym uważnie odczytywać zawarte w nich informacje. Następnie rozpoznawać zmiany polityczne, czy wydarzenia historyczne, których one dotyczą, w kontekście wydarzeń w Polsce i na świecie w pracy z mapą historyczną, uważnie odczytywać informacje umieszczone na mapie i w legendzie, a następnie sytuować zmiany polityczne czy wydarzenia, których dotyczy mapa w kontekście wydarzeń w Polsce i na świecie prezentując wydarzenia historyczne zwracać baczną uwagę na znajomość dat, na przyczyny i skutki wydarzeń, wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami.

        

DZIAŁANIA N-LI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH:

zwiększyć liczbę zadań doskonalących wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych polegających na operowaniu procentami; ćwiczyć umiejętności związane z posługiwaniem się własnościami figur, dostrzeganiem kształtów figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości i obliczaniu ich miar i wykorzystywaniu własności; poświęcić więcej uwagi na ćwiczenia kształtujące wyobraźnię przestrzenną uczniów, np.

poprzez wykonywanie różnorodnych modeli brył, układanie z klocków figur przestrzennych zgodnie z podanym schematem, rysowanie brył w oparciu o przedstawiony model, identyfikowanie kształtu brył na podstawie ich siatek lub rysunków wykonanych w różnej perspektywie.

zwiększyć liczbę rozwiązywanych zadań polegających na wskazywaniu prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów (opisywaniu przebiegu zjawisk w czasie i przestrzeni oraz wykorzystywaniu zasad i praw do objaśniania zjawisk); ćwiczyć umiejętność posługiwania się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych (zapisywanie związków i procesów w postaci równań i nierówności); doskonalić umiejętność posługiwania się funkcjami, tzn. wskazywania zależności funkcyjnych, analizowania funkcji przedstawionych w różnej postaci i wyciągania wniosków; zwiększyć ilość zadań wymagających stosowania technik twórczego rozwiązywania problemów polegających na kojarzeniu różnorodnych faktów, obserwacji, wyników doświadczeń i wyciąganiu wniosków; uświadomić uczniom potrzebę uważnego czytania, tworzenia planu rozwiązania zadania i jego wykonania, a także krytycznej oceny rozwiązania; doskonalić umiejętność oceny i interpretacji wyników.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

  zwracanie uwagi uczniów na kontekst, w jakim poszczególne słowa są użyte, i ich powiązanie z opcjami w zadaniu. Wymaganie od uczniów, aby potrafili uzasadnić zarówno wybór opcji właściwej, jak i powody odrzucenia opcji, które są dystraktorami w zadaniu; zwracanie uwagi uczniów na odmienność sposobu funkcjonowania struktur charakterystycznych dla danego języka, ograniczenie stosowanie dosłownych tłumaczeń (tzw. kalek językowych);   przyzwyczajanie uczniów do wnikliwej analizy polecenia i planowania swojej wypowiedzi; ćwiczenie doboru odpowiednich środków językowych do wykonania poszczególnych elementów polecenia i wskazywanie różnorodnych sposobów realizacji zadania, aby uniknąć niejednoznaczności w pracy.

          

DZIAŁANIA PEDAGOGA

zdiagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie formy kontaktów ze szkołą i tematyki spotkań warsztatowych, rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga ono wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich jak: PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez prowadzenie zajęć z rodzicami pokazujących pracę z dzieckiem w domu (nadrabianie zaległości za dni nieobecne, umiejętność korzystania z podręcznika, wskazanie istotnej roli systematycznego odrabiania prac domowych); organizacja warsztatów szkoleniowych: NP. „Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu napięć, stresów?’, „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu na egzaminie?” przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce, organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

DZIAŁANIA RODZICÓW

zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem i ewentualną pomoc; dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego; systematyczne kontrolowanie osiągnięć dziecka, sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu; uczestniczenie w warsztatach przygotowywanych przez szkołę; częste kontakty ze szkołą – nie tylko z wychowawcą klasy, ale i z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; korzystanie z pomocy psychologa i/lub pedagoga w przypadku problemów z dzieckiem; uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych;

            

DZIAŁANIA UCZNIÓW

organizowanie pomocy koleżeńskiej; wdrażanie do samooceny, punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia; nadrabianie zaległości wywołanych nieobecnością w szkole; uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, systematycznej pracy; zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów pracy w szkole; uczestniczenie w życiu szkoły, wspomaganie organizowania konkursów i imprez motywujących do pracy.

MONITORING PODEJMOWANYCH DZIAŁA Ń POPRZEZ:

hospitacje lekcji, zajęć dodatkowych; analizę przeprowadzanych testów i sprawdzianów:   w kl.I na początku i końcu roku szkolnego – wszystkie przedmioty objęte egzaminami; w kl. II na początku i końcu roku szkolnego – język polski, matematyka, język obcy; testy międzyprzedmiotowe z przedmiotów humanistycznych i matematyczno przyrodniczych;  w kl. III - próbne egzaminy gimnazjalne.

przegląd dokumentacji nauczycielskiej, dokumentacji zespołów przedmiotowych; kontrolę zeszytów uczniowskich; sprawozdania nauczycieli; ankiety dla rodziców i nauczycieli i ich analiza.

Podsumowanie

Wynik egzaminu zewnętrznego to informacja o końcowym poziomie osiągnięć uczniów w zakresie sprawdzanym testem egzaminacyjnym, a nie informacja o efektywności nauczania w szkole.