Organisasjons kart Hedalm Byggtech AS

Download Report

Transcript Organisasjons kart Hedalm Byggtech AS

Industriell produksjon av modul i tre
AGENDA
• Hvilke utviklingsplaner har Hedalm
ByggTech AS på Hjellum ?
• Hvordan kan Hedalm ByggTech AS
samvirke med lokalsamfunnet ?
EIERSTRUKTUR
Organisering Hedalm AS 2011
H e d alm AS
H e da lm A n eb yh us AS
1 0 0%
A n eb yh us AS
1 0 0%
H e d alm An e byh us
U K L td.
1 0 0%
H e d alm B yg g tech AS
1 0 0%
S ca np o le A S *
6 4%
B e ise service AS
5 2%
S ca np o le S ve rige AB
1 0 0%
Aksjonærer i Hedalm AS:
Løiten Almenning
Romedal Almenning
Vang Almenning
Stange Almenning
43,5%
43,0%
7,5%
6,0%
* Selskapets virksomhet er solgt ut av konsernet
T re im p reg n e rin g en
E ie nd o m AS
4 3%
O p lan d ske
B io en e rgi AS
7%
Organisasjons kart Hedalm Byggtech AS
Daglig Leder
Salgs sjef
Økonomisjef
Salgsansvarlig
Regnskaps
medarbeider
Teknisk sjef
Konstruktører
Innkjøp
Kalkulatør
Lager
Truck
Produksjons
formann
Gruppe ledere
Produksjon
Tilrettelegger
Kappanlegg
SEGMENTER
•
•
•
•
•
•
•
Entreprenør/ anleggsmoduler
Kontorer
Skoler
Barnehager
Studenthybler
Leiligheter
Boliger
Hedalm ByggTech AS mot 2015
Vekstplan 2015 fordelt på segmenter og antall.
2012
Ant
2013
Ant
2014
Ant
2015
Ant
kr 100 000 000
767
kr 190 000 000
1350
kr 250 000 000
1560
kr 300 000 000
1800
Entreprenør moduler
Leiligheter/boligrigger
Skoler
Barnehager
Kontorer
Studenthybler
Apparatkiosker
Boliger
Total oms.
VEKSTPLAN MOT 2015 MED HENBLIKK PÅ ADMINISTRASJON, FABRIKK OG OMSETNING
2011
2012
2013
2014
2015
Øko. Sjef.
Ny salg
Ny salg
Ny salg
Tekn.sjef
Tekn.Tegn.
Tekn.Tegn.
Tekn.Tegn.
Innkjøper
Prod formann
Kalkulatør
34 pers. i produksjon
36 pers. i produksjon
51 pers. i produksjon
59 pers. i produksjon
68 pers. i produksjon
637 moduler
730 moduler
1350 moduler
1560 moduler
1800 moduler
89 mill
100 mill
190 mill
250 mill
300 mill
NY FABRIKK





97 mål tomt
10.000 m2 produksjonslokaler
3500 m2 produksjonslokaler BS.
1000 m2 kontor lokaler
Produksjonskapasitet 1800 moduler pr. år
Ny fabrikk
HVORDAN KAN HEDALM BYGGTECH AS SAMVIRKE
MED LOKALSAMFUNNET ?
- Vi må først og fremst bli bedre kjent på Hjellum.
- Vi er selvfølgelig opptatt av å ha et godt forhold til nærmiljøet.
- Vi kan tilføre flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet.
- Vi kan være med på å markedsføre og sette Hjellum på kartet.
- Vi kan leie ut kontorfasiliteter til andre bedrifter.
- Kan være muligheter å la andre bedrifter få etablere seg på bedriftens område.
- Vi kan være en underleverandør til andre lokale aktører i markedet.
- Kan vi utnytte sidesporet til jernbanen som ender inne på eiendommen ?
- Hvordan har samarbeidet med tidligere eier fortonet seg ?
- Hvilke forventninger har lokalmiljøet overfor Hedalm ByggTech AS ?
HEDALM BYGGTECH AS KOMMER TIL Å HA SOM MÅL Å BLI EN
HJØRNESTENSBEDRIFT PÅ HJELLUM SOM LOKALSAMFUNNET KAN VÆRE STOLTE
AV.
• TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN