Comenius Regio - Švietimo mainų paramos fondas

Download Report

Transcript Comenius Regio - Švietimo mainų paramos fondas

Comenius Regio

partneryst ės projekto kūrimas ir parai škos pildymas

Žana Orlova Informacinis seminaras Vilnius 2013-01-17

Turinys

• • • • • Projekto idėja Partnerystės struktūra Kokybiškos paraiškos požymiai Parai škos pildymas Projekto biudžetas

Projekto idėja

• • • • • Aktuali problema Tęstinis projektas/problemos nagrinėjimas Partnerių pasiūlyta idėja • tačiau Visiems partneriams priimtina Siekianti apčiuopiamo rezultato Turinti pridėtinę vertę

Partnerystės struktūra

Comenius Regio

partnerystės projektas Biblioteka Jaunimo klubas

Savivaldybė

Mokykla Mokykla

Savivaldybė

Asociacija Sporto klubas

Nuorodos

Tinkamų teikti paraiškas institucijų tipų sąrašas dalyvaujančiose šalyse http://ec.europa.eu/education/comenius/d oc/listregio_en.pdf

Idėjos perkėlimas

Projekto ra šymas

Galimos veiklos projekte?

Galimos veiklos

• • • • • • • • • • Partneriniai susitikimai Darbuotojų mainai, pažintiniai vizitai Apklausos, tyrimai Patirties pasikeitimas ir geros praktikos diegimas Konferencijos, seminarai, mokymai Bendradarbiavimas su kitais tinklais ir projektais Įsivertinimas Projekto darbo kalbos mokymasis Patirties ir rezultatų sklaida ...

Projekto rezultatas/ai?

Galimi rezultatai

• • • • • • Tyrimai ir analizės Konferencija Metodinė medžiaga Rekomendacijos tėvams, mokytojams, mokiniams Mokymai ...

• • • • • • Formos: Leidinys Renginys El. laikmena Interneto tinklalapis Kita ...

Paraiškos struktūra A dalis. Dalyvaujanti institucija B dalis. Institucijos veikla Paraiškos deklaracija C dalis. Partnerystės aprašymas D dalis. Planuojama partnerystės veikla E dalis. Prašomas finansavimas Priedų lentelės

Kokybiška paraiška (1)

• • • • • Atsakyta į visus paraiškos klausimus Projekto tikslai yra konkretūs ir susiję tarpusavy Numatytas kiekvieno partnerio indėlis į siekiamus projekto rezultatus Apibūdintas bendradarbiavimo poveikis ir nauda Suplanuota veikla tinkama pasiekti numatytiems tikslams

Kokybiška paraiška (2)

• • • • • • Suplanuota projekto veikla apima 2 metų laikotarpį; Projekto rezultatų sklaida apima regioninį ir nacionalinį lygmenis; Projektas numato rezultatų panaudojimą; Suplanuotas minimalus mobilumų skaičius; Suplanuotos išlaidos atitinka projekto veiklas; Visos projekto išlaidos yra tinkamos.

Projekto biudžetas (1)

√ √ Planuojamas projekto biudžetas turi atitikti veiklos programą (paraiškos C ir D dalys) Planuojamos išlaidos turi atitikti numatomus rezultatus √ √ √ Dotacijos paskirstymas partneriams turi atitikti jų vaidmenį bei veiklas projekte Patirtos tik dalyvaujančių institucijų Netiesioginės išlaidos neleistinos

Projekto biudžetas (2)

Taip pat i šlaidos: √ Susijusios su projektu √ √ Būtinos projektui įgyvendinti Faktiškai patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu √ Patirtos vadovaujantis ekonominio naudingumo principu √ Lengvai atsekamos ir pamatuojamos

Projekto biudžetas (3)

√ Maksimalus finansuojamas projekto biudžetas – 20 000 (A) + 25 000 (B) =

45 000

eurų; √ Nuosavas indėlis ne mažesnis kaip 25% projekto įgyvendinimo (B) išlaidų;

Projekto biudžetas (4)

√ Mobilumo išlaidos (A) √ Projekto įgyvendinimo išlaidos (B): • • darbo užmokestis subranga (max 30%) • • įranga (max 10%) kitos išlaidos

Parama mobilumui (A)

1 pavyzdys. Paraiškos E.1 dalis

DISTANCE:

3000 km Partner Region 1 Partner Region 2 Partnership type [Table E – mobility action types] COM-24M-L (minimum 24 mobilities) – long distance COM-12M L Nr of planned mobilities 24 12 Grant amount requested (€) [Table G – National lump sum amounts] 20.000 8.000

Projekto įgyvendinimo išlaidos Darbo užmokestis

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ Tai yra faktinis atlyginimas, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos privalomos išlaidos, įtrauktos į atlygio sistemą; Gali būti mokamas tik partnerinių institucijų darbuotojams; Dienos įkainis skaičiuojamas pagal asmens įprastos veiklos užmokestį; Taikomos normos negali viršyti 5a lentelėje nurodytų dydžių pagal šalis (Lietuva); Reikia nurodyti personalo kategoriją, dienos įkainį ir dienų skaičių Partnerių darbuotojai negali teikti paslaugų.

Darbo užmokestis.

Darbuotojų kategorijos

♠ Vadovas (Manager 1): institucijos vadovas, padalinio vadovas, projekto vadovas ♠ švietimo srities specialistas ♠ ♠ Mokytojas (Researcher/Teacher/Trainer 2): Techninis darbuotojas (Technical 3): vertėjas, IT specialistas, finansininkas, mokytojo padėjėjas Administracinis darbuotojas (Administrative4): sekretorius.

Staff categories

according to the International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM))

2 pavyzdys. Paraiškos E.2 dalis

Staff costs

Partner region incurring the costs Partner Region 1 Partner Region 1 Partner Region 1 Staff category Manager Researcher Teacher trainer N° of working days 20 10 20 Cost per working day (in EUR) 40 30 30 Costs (in EUR) 800 300 600

Projekto įgyvendinimo išlaidos Subranga

♣ ♣ ♣ ♣ Tai suma, išmokėta išorinei organizacijai, atliekančiai konkrečią vienkartinę užduotį; Subrangos išlaidos negali viršyti daugiau 30% vi sų projekto išlaidų; Reikalingas paslaugos pirkimo pagrindimas paraiškos D dalyje; Tai vertimo, leidybos, dizaino, interneto svetainės kūrimo ar kt. išlaidos.

3 pavyzdys. Paraiškos E.2 dalis

Subcontracting

Partner region incurring the costs Partner Region 1 Partner Region 1 Service or task subcontracted Translation of seminar and conference activities and material (verbal 16 hours x 40,3 EUR, written 30 pages x 12,13 EUR) Print Book of project results (A5, 100 pages, 100 copiesx 15 EUR) Certificates for project participants (A4, 40 copiesx 3 EUR) Certificates for seminar and conference participants (A4, 100 copiesx 3 EUR) Diploma for sport day participants (A4, 50 copies x 3 EUR) Costs (in EUR) 1009 EUR 1500 EUR 120 EUR 300 EUR 150 EUR

Projekto įgyvendinimo išlaidos Įranga

♥ ♥ ♥ ♥ Šios išlaidos skaičiuojamos pagal įrangos naudojimo projekte laipsnį ir laiką; Įrangos išlaidos negali viršyti daugiau kaip 10% visų projekto išlaidų; Tai audiovizualinės įrangos, kompiuterių, kompiuterinių programų

pirkimas, nuoma, diegimas, palaikymas

ir kt. išlaidos; Įsigytai įrangai skaičiuojamas nusidėvėjimo pagal organizacijos taisykles.

4 pavyzdys. Paraiškos E.2 dalis

Equipment

Partner region incurring the costs Partner Region 1 Equipment Sport equipments for activities Costs (in EUR and after depreciation) 300 EUR total 300 EUR

Projekto organizavimo išlaidos Kitos išlaidos

♦ ♦ ♦ Netinkančios kitoms biudžeto eilutėms; Būtinos projektui įgyvendinti; Tai informacijos sklaidos, salių nuomos, konferencijų mokesčių, pranešėjų kelionės, seminarų organizavimo ir pan. išlaidos.

5 pavyzdys. Paraiškos E.2 dalis

Other costs on the basis of real costs

Partner region incurring the costs Type of costs Partner Region 1 Partner Region 1 Travel cost: For presenting sport venue of Kaunas region (400 km.x 0,6 EUR/1km; 16 hours x 3 EUR/1hour) Local travel cost (Klaipeda University, Lithuania Sport Department) Organising seminar and conference: Seminar (35 participants, 2 days, equipment rent, 2 coffee break, dinner) Conference (65 participants, 2 days, equipment rent, 1 coffee break, dinner) Preparation of material (files, copies, pens, bags, CD etc…)(100x6EUR) Costs (in EUR) 288 EUR 1000 EUR 671 EUR 1335 EUR 600 EUR

Projekto ko-finansavimas Organiza cijų indėlis

€ € Ne mažiau kaip 25% projekto organizavimo sumos; Kaip ko finansavimas gali būti deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos (reikia nurodyti darbo dienų skaičių ir vienos darbo dienos įkainį, neviršyti normų pateiktų “Guide for applicants 2013” 4.F dalyje).

6 pavyzdys. Paraiškos E.3 dalis

Net inkamos išlaidos, tos ...

≠ Netiesioginės projekto išlaidos ≠ Netinkamų išlaidų sąrašas pateiktas “Guide for applicants 2013” 4.F dalyje.

Finansavimo sąlygos

☺ Projektas finansuojamas dvejus metus; ☺ Pasirašius sutartį pervedama 80% skirtos dotacijos; ☺ Dotacija pervedama eurais; ☺ Iki 20 proc. pervedama po galutinės ataskaitos patvirtinimo.

Comenius Regio

žemėlapis

Partnerių paieška http://www.smpf.lt/lt/partners

Paraiškų pateikimas Paraiškų pateikimas – 2013 m. vasario 21d.

Švietimo mainų paramos fondas

Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel.: (8~5) 261 0592, 212 3364, 249 7134, 249 8189 Faksas.: (8~5) 249 7137 El. pa štas: [email protected]

www.smpf.lt