EΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Download Report

Transcript EΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Μελέτη Τρωτότητας
Βασικές Αρχές - μεθοδολογία
H συμβολή της στον σχεδιασμό ασφαλείας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ
Security consultant & trainer
Hellenic Police (ex.) Brigadier General
Η έννοια της τρωτότητας
Κάθε αξιόπιστο Σχέδιο Ασφάλειας
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Μελέτη
Τρωτότητας
 Δείκτης ποιοτικού και ποσοτικού
προσδιορισμού των «αδύναμων» σημείων
 Δυνατότητά αποτελεσματικής
λειτουργίας, όταν αντιμετωπίζει
οποιασδήποτε μορφής κίνδυνο

Η έννοια της τρωτότητας
ΔΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΕΚΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

μαθηματικές καμπύλες τρωτότητας
Η τρωτότητα εκφράζεται με μαθηματικές
καμπύλες τρωτότητας
 Βρίσκεται ή έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο
επίπεδο βλάβης κάτω από την επίδραση μιας,
συγκεκριμένης απειλής
 Αναγνώριση κίνδυνων ή απειλών, σε
συνάρτηση με τις πιθανότητες εκδήλωσής τους

Οι καμπύλες αυτές δίνουν μία σαφή απεικόνιση της σχέσης απειλής-κινδύνου και βλάβης.
μαθηματικές καμπύλες τρωτότητας
Οι καμπύλες δίνουν την πιθανότητα το υπό εξέταση στοιχείο να βρίσκεται ή να έχει
υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο βλάβης κάτω από την επίδραση μιας, συγκεκριμένης απειλής
.
μελέτη τρωτότητας
η αναγνώριση
 ο εντοπισμός
 η καταγραφή
σημείων ή περιοχών τα οποία εμφανίζουν
αδυναμίες
Αδυναμίες+τρόπος δράσης =βασικά στοιχεία
αναγνώρισης σημείων, μέσω των οποίων
κίνδυνοι και απειλές μπορεί να εκδηλωθούν.

Στόχος της αποτίμησης τρωτότητας
να αποκατασταθούν οι αιτίες που προκαλούν
την τρωτότητα
 να βρεθεί ο βαθμός βλάβης για ένα
συγκεκριμένο επίπεδο απειλής
 να αναπροσαρμοστεί ο σχεδιασμός ασφαλείας
για να μην προκαλεί διακινδύνευση του
συνολικού σχεδιασμού της ασφάλειας

Η διακινδύνευση (Risk)
εκφράζει τις απώλειες που οφείλονται
στις άμεσες και έμμεσες συνέπειες
 Υπολογισμός διακινδύνευσης (Risk)=
εκτίμηση τρωτότητας (Vulnerability) +
επικινδυνότητα(Hazard) +
σημαντικότητα (Importance) του
στοιχείου που μελετάται

μελέτη τρωτότητας-Τι περιλαμβάνει
η αυτοψία-«απογραφή πληροφοριών»
 πληροφοριακά στοιχεία – δεδομένα
 τοπογραφικά – γεωγραφικά –
οικονομοτεχνικά
 δομή – αποστολή
 σχέδια κατασκευής
 καταγραφή των σημείων που εμφανίζουν
αδυναμίες

μελέτη τρωτότητας-Τι περιλαμβάνει
αναγνωρισθέντες κινδύνους, τη
διαβάθμιση των απειλών
 πιθανά σενάρια εκδήλωσης και τις
επιπτώσεις
 προτάσεις αντίδρασης –
αντιμετώπισης
 προσδιορισμός ζωνών
Εγκατάστασης-επιμέρους τομέων
 προσδιορισμό των κρίσιμων
σημείων ανά ζώνη

Ζώνες πρόσβασης
Ζώνη Περιβάλλοντος Χώρου
Εγκατάστασης
 Ζώνη Εγγύς Περιοχής Εγκατάστασης
 Ζώνη πρόσβασης εγκατάστασης
 Ζώνη λειτουργικών υποδομών
 Κτιριακοί χώροι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ)
ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΑΣΤΙΚΗ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ (ΠΙΘΑΝΑ
ΣΕΝΑΡΙΑ), ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΩΣ
ΠΙΘΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΕΙΛΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ /ΑΠΕΙΛΕΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΘΑΝΑ
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΕΙΛΩΝ
ΖΩΝΗ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ,
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΥΛΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ –ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ- ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)
ΖΩΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μεθοδολογία – Εκπόνηση
Αναγκαιότητα για πολλαπλά επίπεδα
ακρίβειας και λεπτομέρειας
 HAZUS 2004
 κατάρτιση σχεδίων έκτακτων αναγκών
σε εθνικό επίπεδο

Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας
HAZUS2004
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πληθυσμός, χρήσεις γης, κοινονικοοικονομική δραστηριότητα, δόμηση
κλπ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σενάρια επικινδυνότητας
εκτίμηση απειλών
Ανάλυση ολικής αξίας των υπό
μελέτη τρωτότητας πραγμάτων
Τυπολογία των στοιχείων των
εγκαταστάσεων
Μικροζωνική μελέτη (τοπικές
συνθήκες, ιδιαιτερότητες)
Ανάλυση αξιοπιστίας της
υφιστάμενης ασφάλειας
Ανάλυση αξιοπιστίας των υπό
μελέτη πραγμάτων, μετά την
βλάβη από κάποια ενέργεια
Τρωτότητα-εκτίμηση τρωτότηταςκαμπύλες τρωτότητας
ΑΛΕΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αποτίμηση τρωτότητας –
κατανομή βλαβών
Απώλειες (ανθρώπινες, υλικές,
άυλες) Οικονομικές επιπτώσεις
(άμεσες, έμμεσες)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ταξινόμηση τμημάτων σε κατηγορίες
τρωτότητας

η ταξινόμηση των τμημάτων σε
κατηγορίες τρωτότητας (πολύ υψηλή,
υψηλή, μέτρια, χαμηλή και πολύ χαμηλή)
Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS)
Πίνακας
Κατάταξης της περιοχής μελέτης σε κάθε μια από τις κατηγορίες τρωτότητας και για κάθε εξεταζόμενη
παράμετρο
Συντελεστές βαρύτητας (0-10) ανά κατηγορία τρωτότητας
Παράμετροι
Πολύ χαμηλή
Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Πολύ
Υψηλή
Συγκέντρωση ροής κυκλοφορίας
(μποτιλιάρισμα)
-
1
3
4
8
Μορφολογία εδάφους (απότομες
στροφές, κλίσεις εδάφους –ανηφόρες,
κατηφόρες)
Ταχύτητα ροής κυκλοφορίας
4
3
2
1
-
-
4
2
1
-
Διελεύσεις πεζών
-
1
3
5,1
2
Πάρκα, παιδότοποι και σημεία
δυνατότητας διέλευσης δικύκλου εκτός
δρόμου
2
4
7
3
1,5
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ – ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ
Σύνοψη
εκτίμηση τρωτότητας προκειμένου να
προκύψουν οι περιοχές που παρουσιάζουν
σημαντικό πρόβλημα
 κατάλληλα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης
του κινδύνου που προκύπτει από την
τρωτότητα αυτή
 Αν δεν καλύπτει το απαιτούμενο επίπεδο
ασφάλειας και εξακολουθούν να ανακύπτουν
τρωτότητες επιπλέον μέτρα ασφάλειας και
προσαρμόζονται οι δυνάμεις ασφάλειας και τα
μέσα σύμφωνα με τις τρωτότητες που υπάρχουν και δεν έχουν αποκατασταθεί...

Ευχαριστώ…
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Μελέτη Τρωτότητας
Βασικές Αρχές - μεθοδολογία
H συμβολής στον σχεδιασμό ασφαλείας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ
Security consultant & trainer
Hellenic Police (Ex.) Brigadier General
[email protected]