άβια - biolab

Download Report

Transcript άβια - biolab

Ερευνώ
& ανακαλύπτω

στ δημοτικου
ΕΜΒΙΑ – ΑΒΙΑ
ΕΚΦΕ Μαγνησίας
http://ekfe.mag.sch.gr/
[email protected]
Εργαστήριο Βιολογίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΒΑΤΣΙΟΣ Ξ.
[email protected]
Η ζωή τον πλανήτη μας…


Η πιο σημαντική αιτία
για την ύπαρξη ζωής στη
Γη είναι το νερό.
Περίπου τα τρία τέταρτα
της επιφάνειας της Γης
καλύπτονται από νερό με
τη μορφή παγετώνων,
ωκεανών, λιμνών και
ποταμών.


Η ύπαρξη άφθονου
οξυγόνου στην
ατμόσφαιρα της Γης
είναι ο δεύτερος
παράγοντας που ευνοεί
καθοριστικά την ύπαρξη
ζωής στον πλανήτη μας.
Όλοι σχεδόν οι ζωντανοί
οργανισμοί χρειάζονται
οξυγόνο για τις
λειτουργίες τους.
Έμβια - άβια
Για τους ζωντανούς οργανισμούς
χρησιμοποιούμε την ονομασία
έμβια = βίος = ζωή.
 Τα υπόλοιπα αντικείμενα ονομάζονται
άβια = α –βίος = όχι ζωή.

Χαρακτηριστικά της ζωής…
Οτιδήποτε κινείται ή αντιδρά σε
ερεθίσματα δεν είναι ζωντανό…


Κάποιες από τις χαρακτηριστικές λειτουργίες της
ζωής τις συναντάμε και στις μηχανές, άρα …
Για να χαρακτηρίσουμε κάτι σαν ζωντανό
οργανισμό θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
λειτουργίες των έμβιων όντων.
Το κύτταρο


Η μικρότερη μονάδα
ζωής είναι το
κύτταρο.
Όλοι οι ζωντανοί
οργανισμοί
αποτελούνται από
ένα ή περισσότερα
κύτταρα.
Μονοκύτταροι οργανισμοί…

Όταν ο οργανισμός
αποτελείται από ένα
μόνο κύτταρο,
ονομάζεται
μονοκύτταρος,
Πολυκύτταροι οργανισμοί…


όταν αποτελείται από
πληθώρα κυττάρων,
πολυκύτταρος…
πχ ο άνθρωπος και τα
φυτά.
Παρατήρηση στο
μικροσκόπιο…


Ζωικά κύτταρα
 Φυτικά κύτταρα
Παίρνουμε κύτταρα από
 Παίρνουμε μια λεπτή
το εσωτερικό μέρος του
φλούδα από το βολβό
μάγουλου, με την
ενός κρεμμυδιού, με την
βοήθεια μιας
βοήθεια μιας λαβίδας
οδοντογλυφίδας, τα Παρατηρούμε
και την
βάζουμε σε μια
τα δείγματα…
απλώνουμε σε μια
σταγόνα χρωστική που
σταγόνα χρωστική που
ρίξαμε πάνω στην
ρίξαμε πάνω στην
αντικειμενοφόρο πλάκα
αντικειμενοφόρο πλάκα
και καλύπτουμε με
και καλύπτουμε με
καλυπτρίδα…
καλυπτρίδα…
Τι παρατηρήσαμε…
Ζωικό κύτταρο
πυρήνας
Κυτταρική
μεμβράνη
κυτταρόπλασμα
Φυτικό κύτταρο
Κυτταρική
μεμβράνη
πυρήνας
Κυτταρικό
τοίχωμα
κυτταρόπλασμα
Βρίσκεται πάνω από την κυτταρική μεμβράνη των φυτικών κυττάρων.
το κάνει
κύτταρο
από
περιβάλλον
τουφυτά
και ελέγχει
ποιαβρίσκονται
ΕίναιτοΔιαχωρίζει
συμπαγές
και
το κύτταρο
άκαμπτο. Τα
δε διαθέτουν
Αποτελεί
«κέντρο
ελέγχου»
όλων
τωντολειτουργιών
κυττάρου.
Εδώ
Ο χώρος
δραστηριοτήτων
του
κυττάρου.
Υπάρχειτου
πλήθος
μικροσκοπικών
υλικά
περνάνε
ώστεχάρη
τα
χρήσιμα
υλικά
να
εισέρχονται
στο
σκελετό
και
στηρίζονται
στην ακαμψία
που
προσδίδει
στακύτταρο
κύτταρά
αποθηκευμένες
οι
γενετικές
πληροφορίες
του
κυττάρου.
οργανιδίων με διάφορες λειτουργίες.
και
να αποβάλλονται.
τουςτατοάχρηστα
κυτταρικό
τοίχωμα.
Επιπλέον…



Τα φυτικά κύτταρα
έχουν :
Χυμοτόπια : Ο
«αποθηκευτικός χώρος»
του φυτικού κυττάρου.
Χλωροπλάστες :
Περιέχουν μια πράσινη
χρωστική, τη
χλωροφύλλη. Στους
χλωροπλάστες γίνεται η
σημαντικότερη
λειτουργία για τη ζωή
στη Γη, η φωτοσύνθεση.
Έχουν και τα ζωικά κύτταρα
αλλά πολύ μικρότερα
Εξειδικευμένα κύτταρα

Στους
πολυκύτταρους
οργανισμούς τα
κύτταρα
συνεργάζονται και
εξειδικεύονται,
καθώς κάθε ομάδα
κυττάρων επιτελεί
ξεχωριστές
λειτουργίες.
Ένα για όλα..

Στους
μονοκύτταρους
οργανισμούς όμως το
ένα μοναδικό
κύτταρο πρέπει να
εκτελεί όλες τις
λειτουργίες του
οργανισμού. Πχ η
αμοιβάδα
Βακτήρια…

Τα βακτήρια, τα
οποία είναι
μονοκύτταροι
οργανισμοί, έχουν
ακόμη πιο απλή
οργάνωση και πολύ
μικρότερο μέγεθος.
Παράσιτα…

Κάποιοι
μονοκύτταροι
μικροοργανισμοί
είναι επιβλαβείς για
τον άνθρωπο
Χρήσιμοι μικροοργανισμοί…






πολλοί άλλοι όμως είναι
ιδιαίτερα χρήσιμοι
για την παρασκευή
εμβολίων
αλλά και τροφίμων.
Το γιαούρτι
το κρασί
παράγονται χάρη στη
ζύμωση που προκαλείται
από μικροοργανισμούς.
Γενετικό υλικό…



Μέσα στον πυρήνα
καθενός από τα κύτταρά
μας υπάρχει μία χημική
ένωση, το DNA.
Το DNA είναι ίδιο σε
όλα τα κύτταρα ενός
ζωντανού οργανισμού.
Εδώ «φυλάσσονται» οι
γενετικές πληροφορίες,
για την αναπαραγωγή
και τη διαιώνιση του
είδους.