SIII 2 B Jovanovi_ Laparoskopska varikocelektomija

download report

Transcript SIII 2 B Jovanovi_ Laparoskopska varikocelektomija

Dani Univerzitetske Dečje Klinike
Branislav Jovanović i saradnici

Abnormalna dilatacija pampiniformnog pleksusa
spermatičnih vena
Prvi put prepoznata kao klinički entitet u 16. veku
(Ambroïse Paré)
 Počinje da se javlja u pubertetu, retko pre 9. i posle
40. godine
 Javlja se u oko 20% opšte muške populacije
 Uočena kod 40% muškaraca koji imaju smanjen
fertilitet



Uzročnik smanjenog fertiliteta (povišeni pritisak,
temperatura, smanjena oksigenacija...)
Češće se javlja sa leve strane (80-90%)
Leva testikularna vena se uliva u levu
renalnu venu pod uglom od oko 90° dok se
desna pod oštrim uglom uliva u donju
šuplju venu
Nedostatak efikasnog antirefluks
mehanizma na ušću leve testikularne u
levu renalnu venu
Veći pritisak u levoj veni zbog kompresije
gornje mezenterične arterije i aorte
(“nutcracker”)


Novija istraživanja pokazuju da čak 80%
muškaraca sa klinički manifestnom
varikocelom sa leve strane ima i klinički
nemanifestnu varikocelu sa desne strane koja
se može dokazati doppler EHO pregledom
Izolovana desnostrana varikocela zahteva
isključenje retroperitonealne ili
intraabdominalne tumorske mase kao
eventualnog uzročnika

Bol, otok i/ili deformitet u skrotumu
Osećaj težine u skrotumu
Atrofija testisa
U kasnijem uzrastu infertilitet

Palpatorno kao „vreća crva”




Gradus 0 – klinički nemanifestne ali se mogu dokazati
venografijom i EHO pregledom (sitni krvni sudovi
pampiniformnog pleksusa >2mm)

Gradus 1 – pozitivne pri Valsalvinom manevru (<1cm)

Gradus 2 – primetne i bez Valsalvinog manevra (1-2cm)

Gradus 3 – vidljive iz daljine (>2cm)

Ne zahteva svaka lečenje ali...
... ukoliko je razlika u veličini testisa >20%
... prisutan bol i osećaj težine u skrotumu
... abnormalan spermogram
potrebno je aktivno lečenje!

Nehirurška
 sklerozacija
 embolizacija
(balon, spirala)

Hirurška
 ingvinalna
 retroperitonealna
 subingvinalna

Mikrohirurška
LAPAROSKOPSKA
METODA
RETROPERITONEALNA
(Palomo)
SAČUVANA A. HIDROCELA
TESTICULARIS
(%)
RECIDIV
(%)
NE
7
15-25
KLAS. INGVINALNA
(Ivanissevich)
DA/NE
3-30
5-15
LAPAROSKOPSKA
DA/NE
12
3-12
DA
0
7-25
SKLEROZACIJA
1991.-2011., uzrast 10 – 19 godina
LEVA VARIKOCELA
DESNA
OBOSTRANA
245
1
6
UKUPNO PACIJENATA
252
Dužina trajanja:
 operacije
 hospitalizacije
15 min. (12-28 min.)
6 - 24 h
Kolateralne vene nađene kod
23 pacijenta
Recidiv oper. varikocele (klasično): 14 pacijenta
Recidiv sklerozacije varikocele:
1 pacijent
Hidrocela
Recidiv
18
(7,3%)
1
(0,4%)
Postoperativne komplikacije
0
Tehnički problemi
0
Postoperativna atrofija testisa
0
Sekundarne hidrocele
(uvoditi “lymphatic sparing” LV)
 Opšta anestezija
 Transperitonealni pristup
 Skupa oprema i instrumentarijum
 Iskustvo (vreme trajanja intervencije)







Uveličanje slike, anatomski odnosi
Visoka ligacija – rad “in situ”, očuvanje d.
deferensa i a. deferentialis
Dobra vizualizacija i dostupnost kolaterala
Mali broj recidiva
Bilateralnost
Pogodna kod rezistentnih i rekurentnih
varikocela operisanih klasično