Buddhismen III

Download Report

Transcript Buddhismen III

Buddhismen III
Buddhismens spridning ut ur
Indien
Sri Lanka
• Enligt singhalesiska traditioner besökte Buddha Śri
Lanka, men det finns inga bevis för detta. Det som är
bättre känt är att Kejsar Ashokas son Mahinda och
kungen av Sri Lanka upprättade den singhalesiska
sanghan på senare delen av 200-talet f.v.t.
• Buddhismen på Sri Lanka är alltså den äldsta traditionen
utanför Indien.
• Där utvecklades traditionen med en skarp åtskillnad
mellan munkar och lekmän. Den högre läran om ickejaget etc var känd endast av munkarna. Lekmännens
buddhism var inriktad på att få bra karma, återfödelse
och religiös belöning.
Sydöstasien
• Ashoka lär ha sänt missionärer till Burma först från Sri
Lanka. Senare fick Mahayanabuddhismen insteg och
fick en stark ställning. Slutligen kom även tantriska
inslag.
• Under kung Anawrata av Pagan på 1000-t. e.v.t.
främjades theravadabuddhismen och har sedan dess en
dominerande ställning.
• I Kambodja fanns först både hinduism och
Mahayanabuddhism vid 100-talet e.v.t. Sedan 1100-t.
spreds theravadabuddhismen i landet och ett par hundra
år senare var Kambodja helt dominerat av
Theravadabuddhismen.
Vietnam, Indonesien
• Till Vietnam kom buddhismen från Kina 189 e.v.t. med
en munk som sedan följdes av andra
munkmissionärer.Till slut blev Mahayana och
zenbuddhismen den dominerande formen av
buddhismen i Vietnam.
• Till Indonesien kom buddhismen på 400-talet när en
kung kom från Kashmir och införde
mahayanabuddhismen på Java och Sumatra. På 700-t
påbörjades den enorma stupan Borobudur och
buddhismen blomstrade. Därefter blev en blandning av
hinduism och buddhism populär. 1478 störtades det
hinduisk-buddhistiska kungadömet och de som inte ville
omvända sig till Islam flydde till Bali där de finns än idag.
Centralasien
• I oasstäderna Kashgar, Khotan etc i nuvarande
Sinkiang spreds buddhismen, både Hinayana
och Mahayana. Denna civilisation förstördes
dock av muslimska invasioner på 900-talet.
• Man har hittat en mängd buddhistiska och andra
texter från området i grottorna vid Touen Huang
vid öknens rand. Där finns även många
buddhistiska väggmålningar.
Kina
• Buddhismen kom till Kina omkring år 0. Kina var då
dominerat av Konfucius lära och av Taoismen.
Konfucianismens familjevänliga lära passade dåligt med
buddhismen men buddhismen fick ändå en stark
ställning i Kina. Det var fr a Mahayanabuddhismen som
blomstrade under Tangdynastin med dyrkan av Amitabha
och Tientai och Huayen-skolorna.
• Tomheten, shunyatā, blev viktigt som begrepp men i
motsats till Nagarjuna kritik av begrepp och språk så
blev tomheten betraktad som den empiriska
verklighetens sanna vara-art.
• Annars var Chan-buddhismen viktig och fördes till Kina
av indiern Bodhidharma som grundade den nya
traditionen c:a 500 e.v.t.
Japan
• Buddhismen kom till Japan år 538 e.v.t. från Korea och
det var den kinesiska buddhismen som blev populär.
800-1200-talen var blomstringstiden för buddhismen i
Japan.
• De olika riktningarna var Tendai, Shingon och
Jodoriktningen som införde Amida-dyrkan (Amitabha).
• Zenbuddhismen infördes c:a 1200 och blev mycket viktig
för den japanska kulturen. Läran om buddhanaturen, att
den finns i alla och det gällde i zen att inse att man har
denna natur i sig. Zen < Chan (Kina) < Dhyāna (sanskrit)
och betyder ”meditation”. Hela livet är för en zenmunk
meditation och dess meditativa praxis har använts i
kampkonster för att kunna behärska kroppen.
Nepal och Tibet
• Buddhismen infördes tidigt till Nepal och är levande idag
hos Newarerna i Kathmandu-dalen. Det är blandning av
Mahayana och tantrisk buddhism.
• Tibet började bli buddhistiskt under 600-talet då det
tibetanska kungariket blomstrade och man behärskade
Centralasien. Särskilt infördes mahayanabuddhismens
klosterkultur på 700-talet från det stora Nalanda-klostret i
norra Indien. Dessa läror var också tillhörande
Vajrayanatraditionen med Mahayana som filosofisk bas.
• Tibet har sedan dess två buddhistiska huvudpraxis, dels
den oberoende tantriska lärda som vandrade omkring
och utförde riter och undervisade, dels den stora
klostertraditionen där tudentals munkar befolkade
klostren.
Tibet forts
• Tibet har fyra större skolbildningar, Nyingma som var
den äldsta, från kungatiden, Sakya som bildades då
Tibet efter en förfallsperiod åter blomstrade på 1000talet, Kargyud som också grundades då och Gelugpa
som grundades av reformatorn Tsong-kha-pa på 1400talet. Den lärde indiern Atisha kom till Tibet på 1000-talet
och grundade en skolbildning Ka-dam-pa som låg till
grund för Gelugpa. Gelugpa stod för en reformering av
buddhismen och var de som byggde de stora klostren
runt Lhasa. Drepung hade före 1950 c:a 10 000 munkar
och klostret ser ut som en liten stad.
Tibet, forts.
• Den femte Dalai Lama grundade 1642 det system där
Dalai Lama styrde Tibet, både religiöst och politiskt, som
varade fram till år 1951. Dalai Lama är sedd som
bodhisattvan Avalokiteshvara som står för kärlek och
medlidande. Omkring år 1500/1600 hade den tibetanska
buddhismen fått den form som den fortfarande har idag.
Systemet med inkarnerade lamor (sprul sku eller skt.
Nirmanakaya) gjorde att det fanns i det gamla Tibet c:a
3.000 sådana lamor vars nya återfödelse skulle kännas
igen i varje liv. Ungefär 300 finns nu kvar, huvudsakligen
i exilen.
• De första inkarnerade lamorna utsågs i Karma-pa-skolan
på senare 1200-talet.
Tibet forts.
• Tibet har fungerat, och fortfarande fungerar som
en depå för den mahayanalära som är borta från
Indien. I den tibetanska kanon finns mängder av
mahayana-texter som inte finns kvar i sina
sanskritoriginal utan endast i tibetansk
översättning.
• Kanon, Kanjur (Buddhas ord) och Tanjur
(kommentarer) består av 325 band (blocktryck).
• Den tibetanska buddhismen har spridits på ett
oväntat sätt till västvärlden genom den
tibetanska diasporan i Indien och andra länder.
Religiös praxis och den levande
buddhismen.
• För de flesta buddhister har religionens känslomässiga och rituella
aspekter (karmanivån) alltid varit de viktigaste. Den avancerade
buddhistiska filosofin (nirvananivån) mer reserverad för munkar och
nunnor.
• Atropeisk buddhism är upptagen av världslig välfärd och skydd mot
faror och olyckor. På Sri Lanka finns parittas eller texter ur
paliskrifterna med magisk kraft. De ger skydd för folket genom att
reciteras och läsas.
• Detta är ett uttryck för tron på kraften i Buddhas ord, de heliga
ordens kraft.
• I Japan används Amidas mantra namu Amida butsu för att skydda
sig. I Tibet är det framförallt Avalokiteshvaras mantra Om Mani
Peme Hung som skyddar.
Olika former av tillbedjansritualer.
• Det är framförallt Buddha som ett uttryck för buddhismens mål och
ideal som tillbeds i pujan. Tillbedjan riktar sig inte till någon yttersta
allsmäktig makt eftersom ett sådant väsen inte finns. Buddha
Shakyamuni hade dock många övernaturliga drag i sin existens, bl a
hans egen födelse. Detta är vanligast i Östasien med de kosmiska
buddhorna som Amitabha.
• Bland munkar på Sri Lanka dyrkas inte Buddha och inte heller i Zen
där man har buddhanaturen.
• Redan under sin livstid förberedde Buddha att hans kropp skulle
placeras i olika stupas och dyrkas och vara föremål för
pilgrimsfärder.
• I sydbuddhismen kan man göra tillbedjan till Buddha men egentligen
är det Buddhas kraft som på något sätt finns kvar i stupor och
statyer. En invigningsritual ger kraft år Buddhastatyn.
Tillbedjan i Mahayanabuddhismen
• De olika himmelska buddhorna tillbeds, speciellt Amitabha/Amida
som har ett eget paradis (västra). Dessa fem Jinas tillbeds mer eller
mindre. Det finns en jina i varje väderstreck och en i mitten. De har
gått ed på att hjälpa alla som har tillit till dem till pardiset.
• Bodhisattvorna finns både i en himmelsk tillvaro och på jorden och
kan hjälpa andra med sitt överskott av karma.
• Maitreya: Är den framtida Buddha som ska komma till jorden. Han
finns nu i en himmel.
• Avalokiteshvara är den mest populära bodhisattvan och
personifikationen av omsorg och medlidande. Han tillbeds mycket i
Tibet.
• I Kina och i Japan har han förvandlats till en kvinnlig gud Guanyin i
Kina och Kannon i Japan.
Forts.
• Tārā är den kvinnliga bodhisattvan för omsorg och medlidande och
föddes traditionellt ur en tår fälld av Avalokiteshvara. Hon är mycket
populär och dyrkad i Tibet.
• Amitābha: Det är den viktigaste kulten av en himmelsk buddha.
Hans paradis kallas för Sukhāvāti, eller Det västra paradiset. För att
återfödas i hans himmelska rena land behöver man bara recitera
hans mantra: namu amida butsu, och tro på honom. Det närmar sig
en gudsdyrkan liknande kristendom etc.
• Akshobhya: Han har också en buddhasfär, Abhirati, men den är
knappast tillämpad alls idag. Han kan dock ibland stå i centrum av
en mandala som Ādibuddha i t ex Kalachakras mandala.
• Han bildar tillsammans med Ratnasambhava, Amoghasiddhi,
Amitabha och Vairocana de fem jinas som står för bl a kosmos
ordning och ursprung.
• Bhaishajyaguru är medicinbuddhan som man ber till för god hälsa.
Visualisering, pilgrimsfärder, högtider
• Visualisering är mycket viktig i alla ritualer i tantrisk buddhism. Man
får en visualiseringsgudom, yi-dam när man invigs i den tantriska
buddhismen. Den finns i en mandala som man också initieras i.
Vidare får man ett mantra som hör till gudomen.
• Med hjälp av visualiseringen så ser man gudomen framför sig och
bygger upp en bild av gudomen genom att recitera en text som hör
till. Texten beskriver mandalan och de enskilda gudomligheter som
finns där. Mandalan beskriver verkligheten som en plan yta.
• Sedan ska man identifiera sig med gudomen och på så sätt få del av
gudomens egenskaper och krafter.
• Pilgrimsfärden är en mycket viktig händelse som är knuten till de
fyra ställen där Buddha föddes (Lumbini), blev upplyst (Bodh Gaya),
gav sin första predikan (Sarnath) och där han avled (Kushinagara).
Högtider i sydbuddhismen
• Alla buddhistiska traditioner firar Buddhas födelse, hans
uppvaknande och hans parinirvana. Det är Vesak,som firas på
fullmånedagen i april/maj.
• Man firar också Buddhas första predikan som firas av munkarna,
den markerar början på regnperioden. Man firar också när Buddha
gav de 227 levnadsreglerna för munkar
• Templet (vihara) är centrum i tempelkomplexet som även inrymmer
utrymmen för munkarna. Det har också en hall som används
tillsammans med lekmännen. Den kan också fungera som skola.
• Det kan också finnas en avdelning för kvinnliga asketer, som inte får
kallas nunnor i theravada.
• Lekmännen kommer till templet för att tillbedja Buddha statyerna.
• Lekmän kan även tillfälligt leva som munkar vid uposatharitualen
Buddhismen och den moderna världen.
• Modernistisk buddhism på Sri Lanka har också kallats protestantisk
buddhism. Reaktion mot kristen mission efter den brittiska
ockupationen 1815.
• Den buddhistiske engelsmannen Anagarika Dharmapala försökte
stärka buddhismen genom att minska skillnaden mellan munkar och
lekmän
• Socialt engagerad buddhism har förekommit i bl a Sri Lanka där
man utvecklade en modell Sarvodayas fyra ädla sanningar för att
strukturera en bys utveckling.
• I Vietnam ledde den socialt engagerade buddhismen till
själmordsbränningar under Vietnamkriget.
• I Tibet har Dalai Lama drivit en icke-våldspolitik i samband med det
buddhistiska budskapet.
Forts.
• Buddhistiska ledare har använt buddhismen som argument för
miljöpolitiken som bygger på en kombination av meditation, etik och
vishet.
• Buddhismen återuppblomstring i Indien bygger på B.R. Ambedkars
tolkning av buddhismen. Han omvände sig till buddhismen strax före
sin död 1956. Han betraktade buddhismen som en sociopolitisk
rörelse. Han var själv kastlös och verkade för deras sak och ansåg
till slut att den enda vägen ut från kastsystemet var omvändelse till
buddhismen. Flera miljoner gjorde det tillsammans med honom och
de finns kvar i Indien idag. Det har ibland kommit till konflikter mellan
dem och de tibetanska buddhisterna.
• Buddhismen har spridits till västvärlden fr a under de senaste
årtiondena, kanske främst med tibetanska lamors resor och
grundande av buddhistcentra.