A Római Köztársaság

Download Report

Transcript A Római Köztársaság

A Római Köztársaság
A köztársaság államszervezete
• Népgyűlés: döntés bel- és külpolitikai kérdésekben, a
hivatalnokok választása (csak az illetékes hivatalnok
hívhatta össze, az elfogadott javaslatok lexszé váltak –
kihirdették, érctáblába vésték)
• Fajtái:
– Comitia curiata (leginkább csak családjogi kérdések)
– Comitia centuriata (katonai jellegű, csökkenő jelentőségű – végül
csak háború és béke kérdése)
– Comitia tributa
• Senatus: döntés a legfontosabb kérdésekben, kezdetben
a comitiák döntéseit is ez hagyja jóvá, a Curia
épületében ülésezett.
A Curia
A magistratusok – hivatali
tisztségek
• Korlátozott időtaram, collegialitas (egy tisztséget
minimálisan ketten töltenek be)
• Hivatali idejük alatt nem vonhatók felelőségre
• A hagyományos hivatalnokok mellett ide tartoznak a papi
testületek tagjai is.
• A római polgárjogok a Popolus Romanus tagjait illették
meg:
- Közéleti jogok (szavazati jog, hivatalviselési jog, az
ítéletek elleni fellebbezés joga)
- magánéleti jogok (törvényes házasság joga,
vagyonszerzés és a vagyonnal való szabad rendelkezés
joga)
dictator
Senatus választja
tejhatalom
consul
Comitia curiata
Legfelső hadvezetés,
bíráskodás, döntés
béke és háború
ügyében
praetor
bíráskodás
a polgárok vagyon
szerinti besorolása, a
senatusi névjegyzék
összeállítása
censor
aedilis
Comitia centuriata
qestor
néptribunus
Rend,
élelmiszerellátás,
nyilvános játékok
Az államkincstár
felügyelete
Comitia tributa
A plebejusok
érdekeinek
képviselete
A plebejusok politikai harca
katonakötelesek, de nincs politikai joguk, az adósrabszolgaság réme. A
háborúk felértékelik jelentőségüket. Az egyenlőségük
megteremtésének lépései:
• Első secessio (kivonulás, tkp. zsarolás) – kr. e. 494
• A néptribunusi hivatal létrehozása – Kr. e. 494
• A törvények írásba foglalása – XII táblás törvények – Kr. e. 451 –
450
• A patríciusok és plebejusok közötti házasságkötés engedélyezése –
Kr. e. 445
• A Licinius – Sextius-féle törvények elfogadása – Kr. e. 367 (adósok
terheinek enyhítése, a közföldek maximalizálása, a konzuli méltóság
megnyitása a plebejusok előtt)
• Az adósrabszolgaság eltörlése – Kr. e. 326
• A papi tisztségek megnyitása a plebejusok előtt – kr. e. 300
Forum Romanum