gibanje_9r_pog1_del2

Download Report

Transcript gibanje_9r_pog1_del2

Sile in gibanje
Iz prejšnjega leta ti je poznan I. Newtonov zakon. Poglej primera in
obudi svoj spomin.
ENAKOMERNO GIBAJOČE SE TELO
Fg +Fupora=0
Fg = - Fupora
MIRUJOČE TELO
Fg hlodov+Fžerjav=0
Fg hlodov= - Fžerjav
II. NEWTONOV ZAKON (kadar rezultanta ni 0, pa je
gibanje POSPEŠENO – enakomerno pospešeno)
a) Spreminjamo Fv = 0,1 N, 0,2 N ali 0,3 N; masa na mizi naj bo 200 g
Ali velja a F ?
b) Spreminjamo maso na mizi m = 100g, 200g ali 300 g ; Fv = 0,2 N
Ali velja a 1/m ?
1m
Masa posamezne uteži
m1 = 10 g
Fg1 = Fv1 = 0,1 N
MERIŠ SAMO ČAS in meritve
zapisuješ v spodnjo tabelo.
*Kako bi rešil problem trenja?
** Kaj sestavlja opazovani sistem?
100 g
100 g
100 g
Povprečna hitrost = 1 m / čas ; Končna hitrost = povprečna hitrost · 2
Pospešek = (Končna hitrost – 0) / čas
Ugotovitve : Vse pospeške primerjaj s prvim izračunanim
M ASA (kg)
Vlečna sila (N)
0,2 kg
0,1 N
0,2 kg
(0,1 + 0,1) =
=0,2 N
0,2 kg
(0,1 + 0,1 +
0,1) = 0,3 N
0,1 kg
0,2 N
(0,1 + 0,1) =
=0,2 kg
0,2 N
(0,1 + 0,1 +
0,1) = 0,3kg
0,2 N
Čas
(s)
Povprečna
hitrost
(m/s)
Končna
hitrost
(m/s)
Pospešek
(m/s2)
Ugotovi
tve
NEWTONOVI ZAKONI
I. NEWTONOV ZAKON ali zakon o ravnovesju:
Telo miruje ali se giblje premo in enakomerno, če je vsota zunanjih sil enaka 0.
II. NEWTONOV ZAKON (zapisan v različnih oblikah):
a) Pospešek telesa je premosorazmeren z vsoto zunanjih sil in obratnosorazmeren z maso
telesa.
a
F
m
b) Najpogosteje ga slišimo v obliki: Sila je enaka produktu mase in pospeška.
F=m·a
Pomni:
• Na tej osnovi je 1 N določen kot sila, ki povzroči, da se 1 kg giblje s pospeškom 1 m/s2.
• Sila teže je torej produkt mase in gravitacijskega pospeška F = m ·g (če m = 1kg, potem velja
Fg = 1 kg · 9,81 m/s2 = 9,81 N ali približno 10 N, kar smo uporabljali v 8. razredu) .
III. NEWTONOV ZAKON ali zakon o vzajemnem učinku:
Sile vedno nastopajo v parih. Če prvo telo deluje na drugo z neko silo,
potem tudi drugo telo deluje na prvo z nasprotno enako silo.
F12 = - F21
* Newtonov gravitacijski zakon pa pri astronomiji
Vaja – Newtonovi zakoni
1. Padalec z maso 80 kg enakomerno pada proti Zemlji. Nariši vse sile, ki delujejo na padalca in povej
koliko N merijo? Kolikšna je rezultanta vseh sil?
2. Avto se giblje s pospeškom 2,8 m/s2. Vlečna sila motorja je 3700N, sila upora pa 200N.
Kolikšna je rezultanta vseh sil? Kolikšna je masa avtomobila?
3. Avto z maso 1100 kg spelje in v 15 sekundah doseže 81 km/h.
a) Kolikšen je pospešek?
b) Kolikšna sila ga pospešuje?
c) Kolikšno silo mora proizvajati motor, če gibanju nasprotuje trenje s silo 100N in upor s silo 400N?
Nariši skico!
Kroženje
Kroženje je poseben primer krivega gibanja pri katerem se telo giblje po krožnici. Pravimo
tudi, da je tir telesa krožnica.
Enakomerno kroženje: Kroženje pri katerem se velikost hitrosti ne spreminja.
Pozor: Kroženje ni enakomerno gibanje, ker se spreminja smer gibanja.
Podatki za opis:
v
Obhodni čas: Čas enega obhoda (1 leto je čas obhoda Zemlje okrog Sonca).
·
r
Frekvenca: Število obhodov na časovno enoto. Če govorimo o številu obhodov na sekundo,
potem enoto imenujemo HERTZ ali krajše Hz. ;  = 1/to
(motor se vrti s 50 Hz, kar pomeni 50 obratov na sekundo).
Obodna hitrost: Hitrost, točke na krožnici (vse točke na zgoščenki se vrtijo z enako
frekvenco, a imajo različno hitrost) ; v = 2πr ali v = 2πr /to
Centripetalna sila: Sila proti središču kroženje – poskrbi za spremembo smeri. (npr.
Centripetalna sila Zemlje na satelit je njena gravitacijska sila).