Studiju kurss Pieaugušo izglītība

Download Report

Transcript Studiju kurss Pieaugušo izglītība

Studiju kurss
Pieaugušo izglītība
Prof. R.Jansone
Asoc.prof. A.Fernāte
Prof. U.Švinks
3.Tēma Pieaugušo izglītošanas un izglītošanās teorētiskie un praktiskie aspekti
Pieaugušo izglītošanas un izglītošanās teorētiskie un praktiskie
aspekti. Pieaugušo izglītošanās likumības. Mācīšanās
pamatprincipi [VĒRTĪBAS] Gārdnera daudzveidīgo spēju
izvērtējums. Mācīšanās stili saistībā ar daudzveidīgajām spējām.
Nodarbību veidošanās atslēgas vārdi:
Ko mācīt?
Kā izvirzīt mērķus un uzdevumus.
Kā izvēlēties nodarbību saturu.
Kādā veidā mācīt, kādas metodes lietot?
Kā iekļaut jaunās tehnoloģijas nodarbībās?
Kā veidot pozitīvu attieksmi un atbildību pret sevi un
izglītojamiem
KOLBA teorija?
Izglītība nevar atrisināt sabiedrības
problēmas, taču tā var palīdzēt:
- izprast realitāti;
- veidot zināšanu kopumu, prasmi un pieredzi.
Pārmaiņas izglītībā
Katrs izglītības solis pabeigts
Katrs nākamais posms- iepriekšējā
turpinājums
Pedagoga virzīta un centrēta
Studējošā virzīta un centrēta
Mācīšana
Mācīšanās
Vispārējā izglītība
Profesionālās un sociālās kvalifikācijas
paaugstināšana
Teorijas
Praktiskā darbība
Viena priekšmeta apguve
Integrēta dažādu kursu apguve
Tiešs kontakts
Tālmācība
Zināšanas kā vienīgā patiesība
Zināšanas ir relatīvas
Vērtējums uz doto brīdi
Vērtējums mācīšanās rezultātu
pielietojamības kontekstā
Pieaugušo izglītošanās likumības mācīšanās un mācīšanas stili
Analizēt no personīgajām pozīcijām...
Apmācāmo pašrealizācija
Jādod iespēja pašam izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus.
Kritiskā refleksija
Pedagogs atsakās no viennozīmīgiem spriedumiem, kļūstot
radošāks un grūtāk manipulējams.
Pašpieredze (cilvēks iegūst ar tiešās uztveres palīdzību)
cilvēka iepriekšējās zināšanas, jo uz tām veidojās jaunas
zināšanas un prasmes.
Pašpieredzes pilnveidošana ir pieaugušo
izglītības mērķis.
Studiju procesā pieredze ir nepārtraukti
jānovērtē.
Cilvēkam jāmāca būt atbildīgam - par gala
produktu - savas darbības rezultātu.
Pašpieredzes pilnveidošanās avots ir cilvēka
iekšējais konflikts starp esošo pieredzi un
jaunām vajadzībām.
29.Uzrakstiet!!!
Kurā jomā Jums ir nepietiekama pieredze, kāpēc
Jums vajadzētu to pilnveidot un tālākizglītoties?
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām[pēcH.Gardnera]
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Mācās
Lingvistiskās
Lasīt, rakstīt, stāstīt
Atcerēties vārdus,
nosaukumus.
Artikulējot,
klausoties,
skatoties.
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Matemātiski
loģiskās
Eksperimentēt,
Rēķināšana,
operēt ar skaitļiem, spriešana
uzlabot jautājumus,
analizēt piemērus
Mācās
Dalot kategorijās,
klasificējot,
apstrahējot.
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Mācās
Telpiskās
Zīmēt, būvēt,
skatīties attēlus,
filmas
Iztēle, intuīcija,
pužļu salikšana,
kartes lasīšana
Iztēlojoties,
sapņojot, strādājot
ar krāsām
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Mācās
Muzikālās
Dziedāt, klausīties
mūziku, spēlēt
instrumentu
Uztvert skaņas,
atcerēties
melodijas, ievērot
ritmu un laiku
Balstoties uz ritmu,
melodiju
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Ķermeniski
kinētiskās
Taustīt, runāt,
Fiziskās aktivitātes
izmantojot ķermeņa
valodu
Mācās
Taustoties,
kustoties, apgūstot
zināšanas ar
ķermenisku izjūtu
palīdzību.
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Starppersonu
Iegūt daudz draugu, Saprasties, vadīt
iekļaujoties grupā
citus, risināt
konfliktus
Mācās
Daloties pieredzē,
salīdzinot,
sadarbojoties
Mācīšanās stili saistībā ar daudzpusīgajām spējām
Spējas
Patīk
Izdodas
Mācās
Intrapersonu
Būt vienpatim
Pārzinot sevi,
koncentrēties uz
savām izjūtām
Strādājot
individuāli,
nepieciešama
personīgā telpa
Mācīšanās stili [pēc Mosston, M. Ashworth, S., 1986]
Daudzveidīgās spējas un sports
30. Kuros sporta veidos prevalē šīs spējas?
Cilvēku spēju veidi
31. Sākam darbu grupās!
Sagatavot grupās (grupā divi studenti) mācīšanās stila demonstrējumu, izvēloties praktiskajai
nodarbībai konkrētu tematu (darbam ar pieaugušo auditoriju) piem.,: zīmēšana, papīra locīšana u.c.
Komandējošais stils
Praktiskais stils
Savstarpējais stils
Paškontroles stils
Ietveršanas stils
Vadītās atklāsmes stils
Diverģences stils
Individuālās programmas stils
Studenta ierosmju stils
Gatavojot tematu un demonstrējot vienu no mācīšanas stiliem, ievērojot secību:
1)Ko mācīt?
2)Kā izvirzīt mērķus un uzdevumus.
3)Kā izvēlēties nodarbību saturu.
4)Kādā veidā mācīt, kādas metodes lietot?
5)Kā iekļaut jaunās tehnoloģijas nodarbībās?
6)Kā veidot pozitīvu attieksmi un atbildību pret sevi un izglītojamiem
7)KOLBA teorija?
Paldies par uzmanību!