dosyayı indir

Download Report

Transcript dosyayı indir

Kazanımlar:
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki
doğal varlıklar ile tarihi mekanları, nesneleri ve
yapıtları tanır.
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere
örnekler verir.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin
kültürel özelliklerini benzerlik ve farklılıklar
açısından karşılaştırır.
4. Kültürel öğelerin insanların bir arada
yaşamasındaki önemini açıklar.
Konular
•Güzel Ülkem
•Zengin Kültürümüz
•Atatürk’ü Anlamak
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
Atatürk’ü Anlamak:
• Atatürk 1905 yılında Harp Akademisi’ni bitirerek askerlik görevine
başladı.
• İlk görev yeri Şam’dır.
• Atatürk, öğrencilik yıllarından itibaren ülkenin içinde bulunduğu
kötü duruma çözümler düşünmüştür.
• Atatürk, her zaman çevresindeki siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel
gelişmeleri yakından takip etmiştir.
• Atatürk, kitap okumayı çok sever ve kitapları altını çizerek eleştirel
biçimde okurdu.
• Atatürk, Türk milletini ekonomide, bilimde, sanatta, siyasi ve sosyal
alanda dünyadaki en ileri milletlerden biri haline getirmek istiyordu.
• Atatürk’ün bu alanlardaki hedefleri «Atatürkçü Düşünce Sistemini»
oluşturdu.
• Atatürkçü Düşünce Sisteminin diğer adı; Atatürkçülüktür.
•
•
•
•
•
Atatürkçülük(Atatürkçü Düşünce Sistemi)
Amacı; Türk milletinin bugün ve gelecekte, her alanda geleceğe
güvenle bakmasıdır.
Gerçekçi fikirlere dayanır.
Milletin ihtiyaç ve gerçeklerinde doğmuştur.
Türk milletine ve çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal
kurumları hedefler.
İlerlemenin temelinde eğitim ve bilim olduğunu savunur.
Atatürkçülüğün temelini altı ilke oluşturur. Bunlar;
> Cumhuriyetçilik
> Milliyetçilik
> Halkçılık
> Devletçilik
> Laiklik
> İnkılapçılık
• İlkelerin hepsinin ortak amacı, Türk milletini en kısa zamanda
çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır.
Atatürk İlkeleri
Cumhuriyetçilik:
Cumhuriyet; millet egemenliğine dayanan ve yöneticilerin belirli
süreler için halk tarafından seçildiği yönetim şeklidir.
Kişinin hak ve özgürlükleri cumhuriyet yönetimi ile güvence altına
alınmıştır.
Ülke, halkın seçtiği vekiller tarafından yönetilir.
Devlet işleyişi anayasa ve yasalara göre yapılır.
Bu ilke ile ilgili kavramlar; yönetim, siyaset, seçim, halk egemenliği…
 TBMM’nin açılışı (23 Nisan 1920)
 Saltanatın(padişahlık sistemi) kaldırılması (1 Kasım 1922)
 Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Milliyetçilik:
Milliyetçilik ilkesi; milletini çok sevmek, milletini yüceltmek ve bu
yolda çalışmak anlamına gelir.
Milliyetçilik ilkesinin birleştirici, bütünleştirici bir özelliği vardır.
Amacı; milletimizi iç ve dış tehditlere karşı birlik içinde tutmaktır.
Kendisini Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder.
Irkçılık esasına dayanmaz.
Milli birlik ve beraberlik düşüncesini kendine esas alır.
Bu ilke ile ilgili kavramlar: birlik, beraberlik, birleştiricilik,
bütünleştiricilik ….
 Türk Tarih Kurumu’nun
kurulması ( 15 Nisan 1931 )
 Türk Dil Kurumu’nun kurulması
( 12 Temmuz 1932 )
Harf İnkılabı
( 1 Kasım 1928 )
Tevhid – i Tedrisat Kanunu
( Eğitimin Birleştirilmesi)
(3 Mart 1924)
 Milli kültürün gelişmesi için
çalışmalar
 Kabotaj Kanunu’nun
çıkartılması ( 1 Temmuz 1926 )
Halkçılık:
 Bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen, ülkenin geleceğini kendi
geleceği sayan insan topluluğuna halk denir.
 Halkçılık ilkesinin amacı; halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu
sağlamaktır.
 Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmaz.
 Kanun önünde herkes eşittir.
 Toplumda sınıflaşma yoktur.
 Herkes devletin hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma hakkına
sahiptir.
 Halk devlet yönetimine doğrudan katılır.
 Bu ilke ile ilgili kavramlar; eşitlik, hak, adalet …
 Medeni Kanunun çıkarılarak
kadın-erkek eşitliğinin
sağlanması(1926)
 Kadınlara seçme ve seçilme
hakkı verilmesi(1934)
 Soyadı Kanunun çıkarılması
 Şapka Kanunu(1925)
Devletçilik:
 Devletçilik; devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani
gerektiğinde fabrika ve şirket kurup işletmesi, gerektiğinde ise özel
girişimleri desteklemesidir.
 Bu ilkenin amacı; güçlü bir ekonomi oluşturmaktır.
 Bu ilkeye göre; devlet gerekli gördüğü alanlarda fabrika açar ve
işletir. Vatandaşların özel iş yerleri kurmalarını destekler ve örnek
olur.
 Bu ilke ile ilgili kavramlar; ekonomi ile ilgili her şey
 Karabük demir-çelik fabrikasının
kurulması
 İzmir İktisat(ekonomi)
Kongresi’nin yapılması
 Sümerbank ve Etibank’ın
kurulması
 Maden Tetkik Arama
Enstitüsü’nün açılması
 Tarımda modern yöntemlerin
uygulanması
 Demir yollarının
devletleştirilmesi
Laiklik:
 Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına denir.
Bu ilkeye göre;
 Devlet, vatandaşlar asında dini inançlarından dolayı kanun önünde
ayrım yapmaz.
 Herkesin, birbirinin inancına saygı ve hoşgörü göstermesini öngörür.
 Kimse inancı yüzünden suçlanamaz ve cezalandırılamaz.
 Herkes inancını istediği gibi yaşama hakkına sahiptir.(din ve vicdan
özgürlüğü)
 Bu ilke ile ilgili kavramlar; din, mezhep, vicdan özgürlüğü….
 Halifeliğin kaldırılması
 Medreselerin kapatılması
 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
İnkılapçılık:
İnkılapçılık; eski anlayışları kaldırıp yeniyi, iyi ve güzeli koymaktır.
Amacı; her yönü ile çağdaş bir toplum meydana getirmektir.
Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının tümünü kapsar.
Atatürk İnkılapları
 Osmanlı Devleti’nden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni
geliştirmek, çağdaş medeniyetler seciyesine çıkarmak için
Atatürk’ün önderliğinde;
> devlet yönetimi
> hukuk
> eğitim
> adalet
> toplumsal yaşam gibi birçok alanda inkılaplar yapıldı.
 Kısa sürede hayata geçirilen bu inkılaplar, toplum hayatının çeşitli
alanlarını da etkiledi ve yenilikler getirdi.
Ekonomi Alanındaki İnkılaplar









İzmir İktisat Kongresi yapıldı.
Aşar Vergisi kaldırıldı.
Tarımda makine kullanılmaya başlandı.
Örnek çiftlikler kuruldu.
Ziraat okulları açıldı.
Sümerbank, Etibank kuruldu.
Fabrikalar açıldı.
Saniyiyi Teşvik Kanunu çıkartıldı.
5 yıllık kalkınma planları hazırlandı.
Hukuk(Adalet) Alanındaki İnkılaplar
 Yeni bir anayasa yapıldı.
 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
 Kadınlara seçme ve seçilme, miras gibi haklar verildi.
Yönetim Alanındaki İnkılaplar






Saltanat(padişahlık) kaldırıldı.
Cumhuriyet ilan edildi.
Halifelik kaldırıldı.
TBMM açıldı.
Halk, seçme ve seçilme hakkına sahip oldu.
Farklı siyasi partiler kuruldu.
Eğitim Alanındaki İnkılaplar
 Tevhid – i Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Kanunu ile bütün eğitim
kurumları MEB’e bağlandı.
 Okullarda kız – erkek ayrımı kalktı, karma sınıflara geçildi.
 Medreseler, mahalle mektepleri kapatıldı.
 Harf inkılabı ile Arapça ve Osmanlıca harfler yerine Türk Alfabesi
kabul edildi.
Toplumsal Alanındaki İnkılaplar






Soyadı Kanunu ile her aile kendi soyadı ile tanınmaya başladı.
Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun (1925) çıkarıldı.
Fes ve sarık yasaklandı.
Hicri ve rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı.
Alaturka saat yerine milletler arası saat kabul edildi.
Ağırlık ölçüsü olarak okka, batman gibi birimler yerine gram
kullanılmaya başlandı.
 Uzunluk ölçüsü olarak endaze, arşın gibi birimler yerine metre
kullanılmaya başlandı.
NOT: Toplumsal alandaki yenilikler, özellikle batı ülkeleri ile uyum
sağlanması için yapılmıştır.
 Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Atatürk’ün ilkelerine dayanır. Bu
nedenle Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere
aktarmak hepimizin görevidir.
 Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığın sağlamak için kendimizi
iyi yetiştirmeli, birlik ve beraberlik içinde Atatürk’ün koyduğu
hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız.
 Atatürk 1937 yılından itibaren kötüleşmeye başladı.
 8 Kasım günü komaya girdi. 10 Kasım 1938 saat 9.05’te hayata
gözlerini yumdu.
 Naaşı önce Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine kondu.
 1953 yılında Anıtkabir’e nakledildi.
TBMM NİN AÇILMASI
SİYASAL(YÖNETİM)
ALANDA
SALTANATIN KALDIRILMASI
CUMHURİYET’İN İLAN EDİLMESİ
HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
SİYASİ PARTİLERİN KURULMASI
ANAYASALARIN YAPILMASI
HUKUK(ADALET)
ALANINDA
TÜRK MEDENİ KANUNUN KABUL EDİLMESİ
KADINLARA SİYASAL HAKLARIN
VERİLMESİ
TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU
HARF İNKILABI
EĞİTİM ALANINDA
İNKILAPLAR
TÜRK DİL VE TARİH KURUMUNUN KURULMASI
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SANAT ANLAYIŞININ
GELİŞTİRİLMESİ
KILIK KIYAFET DÜZENLEMESİ
DİN KURUMLARININ DÜZENLENMESİ
TOPLUMSAL ALANDA
TAKVİM, SAAT-ÖLÇÜ VE TARTIDA DEĞİŞİM
SOYADI KANUNUN ÇIKARILASI
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
MİLLİ EKONOMİ POLİTİKASININ
BENİMSENMESİ
TARIM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER
EKONOMİ ALANINDA
SANAYİ ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER
KABOTAJ KANUNU
BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ
13.04.2015
CUMHURİYETÇİLİK
Saltanatın Kaldırılması
MİLLİYETÇİLİK
Eğitim Birliğinin Sağlanması
HALKÇILIK
Türk Medeni Kanunun Kabulü
DEVLETÇİLİK
Ekonomik Alanda Yapılan İnk.
LAİKLİK
Din ve Devlet İşlerinin Ayrılması
İNKILAPÇILIK
Bütün İnkılaplar