Презентація

Download Report

Transcript Презентація

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Мета:

Ознайомити слухачів з основними
стратегічними напрямками
економічного і соціального розвитку
України у контексті європейської
інтеграції
Після вивчення теми слухач зможе:




Охарактеризувати цілі розвитку тисячоліття, адаптовані до України,
сутність Індексу людського розвитку;
Розуміти існуючі європейські інтеграційні механізми та можливості
їх використання Україною;
Визначати пріоритети розвитку економічних зв’язків та інтеграційних
рухів для національної економіки України;
Пояснити причини переходу на міжнародні статистичні класифікації,
потребу в гармонізації національного законодавства у звязку зі
вступом України до СОТ, важливість співпраці з міжнародними
податковими організаціями
Зміст теми:






Україна – цілі розвитку тисячоліття
Україна і ЄС: європейська політика сусідства
Європейські інтеграційні механізми поза ЄС.
Гармонізація національних та міжнародних класифікацій
Гармонізація національного законодавства у зв’язку зі
вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ)
Співробітництво України з міжнародними податковими
організаціями
Цілі розвитку тисячоліття

Згідно з даними останнього глобального Звіту
ПРООН з людського розвитку Україна за рівнем
розвитку посідає 69 місце і входить в групу держав з
високим рівнем розвитку людського потенціалу

За даними рейтингу, в Україні середня
тривалість життя становить 68 років, тривалість
освіти 11 років, ВВП - більше 6 тис. дол на душу
населення.
У цій групі Україну випереджають Білорусь (61 місце),
Росія (65 місце), Казахстан(66), Азербайджан(67)
Індекс людського розвитку України, 1990-2010 рр.
Кількість
країн у
рейтингу
ІЛР
Рік Звіту
ООН
Рік
моніторингу
ІЛР
України
Світовий
ІЛР
Рейтинг
України за
ІЛР
1993
1990
0,800
–
45
177
1998
1995
0,748
0,772
102
174
1999
1997
0,721
0,706
91
174
2000
1998
0,744
0,712
78
174
2001
1999
0,742
0,716
74
162
2002
2000
0,755
0,722
80
173
2003
2001
0,766
0,722
75
175
2004
2002
0,777
0,729
70
177
2005
2003
0,766
0,741
78
177
2006
2004
0,774
0,741
77
177
2007
2005
0,788
0,743
76
177
2009
2007
85
182
2010
2009
69
169
Цілі розвитку тисячоліття в Україні
на 2001-2015 роки






Подолання бідності;
Забезпечення якісної освіти впродовж життя ;
Сталий розвиток довкілля ;
Поліпшення здоров'я матерів та зменшення
дитячої смертності;
Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/ СНІДу та
туберкульозу і започаткування тенденції до
скорочення їх масштабів;
Забезпечення гендерної рівності.
Європейська політика сусідства (ЄПС)



ЄПС була розпочата у 2002 році з Україною,
Молдовою та Білоруссю, які мали незабаром стати
сусідами розширеного ЄС.
Основоположною ідеєю ЄПС було створення «кола
друзів», тобто зони стабільності, процвітання та
безпеки.
ЄПС засіб недопущення появи нових ліній розподілу у
Європі та надання сусідам ЄС можливості
поглиблення політичної, безпекової, економічної та
культурної співпраці.
Результати досягнення
Європейської політики сусідства





поліпшення врядування в країнах-сусідах ЄС;
сприяння мобільності громадян;
зростання обсягів торгівлі між ЄС та країнами
Європейської політики сусідства;
зміцнення співпраці в енергетичній сфері;
на реалізацію Європейської політики сусідства у
2007-2013 роках ЄС надав близько 12 мільярдів
євро.
Європейські інтеграційні механізми
поза Європейським Союзом



Рада Європи заснована у 1949 році для реалізації широкого спектру
цілей, зокрема зміцнення демократичної стабільності в Європі, захисту
прав людини, сприяння культурній самобутності та розмаїттю Європи.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі. ОБСЄ була
заснована у 1975 році (як Конференція з безпеки та співробітництва в
Європі) після прийняття Гельсінського заключного акту 1975 року. Її
головною метою було стати форумом для обговорення питань безпеки в
Європі, причому не лише у політичній, а й у економічній та гуманітарній
сферах.
Європейська асоціація вільної торгівлі. ЄАВТ була заснована у 1960
році для сприяння вільній торгівлі між країнами.
Гармонізація національних та
міжнародних класифікацій
Класифікація видів економічної діяльності в
Україні дозволила розпочати:


роботи з вивчення структури економіки країни та її
регіонів за видами економічної діяльності, що
відповідають міжнародним стандартам;
порівнювати структуру економіки України з аналогічними
даними інших країн світу, які теж користуються
міжнародними статистичними класифікаціями
Загальне кодове позначення об'єктів
КВЕД має таку структуру
YYY
XX.XX.X
Y – секція (літери латинської абетки від A до Q),
YY – підсекція (є тільки у секціях "C" та "D"),
XX – розділ,
XX.X – група,
XX.XX – клас,
XX.XX.X – підклас
Структура КВЕД за класифікаційними рівнями
Секція
Підсекцій
Розділів
(XX)
Груп
(XX.X)
Класів
(XX.XX)
Підкласів
(XX.XX.X)
A
2
6
14
15
B
1
1
2
2
C
2
5
13
16
20
D
14
23
103
242
278
E
2
4
7
7
F
1
5
17
26
G
3
19
79
104
H
1
5
8
9
I
5
14
21
30
J
3
5
12
12
K
5
23
39
45
L
1
3
10
17
M
1
4
6
8
N
1
3
7
10
O
4
12
30
33
P
3
3
3
3
Q
1
1
1
1
62
224
514
620
17
16
Вступ України до СОТ
Переваги членства в СОТ:



створення прозорого та передбачуваного ділового
середовища в Україні;
спрощення митних процедур та підвищення їх прозорості і
контрольованості;
здешевленню кредитних ресурсів для підприємств України.
Недоліки:

не всі галузі економіки зможуть мати позитивні наслідки від
вступу в СОТ, зокрема сільське господарство та
автомобілебудування, напевно, в короткотерміновій
перспективі зазнають втрат.
Гармонізація національного законодавства у
зв’язку зі вступом України до Світової
організації торгівлі (СОТ)
 Центральними органами виконавчої влади здійснено
аналіз законодавства у сферах, що регулюються угодами
СОТ;
 Підготовлено проекти законів з метою усунення
невідповідностей чинного законодавства України у
митній, податковій та інвестиційній сферах, у сферах
захисту прав інтелектуальної власності, нетарифного
регулювання, сільського господарства, санітарних та
фітосанітарних заходів, технічних бар‘єрів в торгівлі та у
сфері торгівлі послугами;
 Верховною Радою України з метою гармонізації
українського законодавства з питань оподаткування із
вимогами угод СОТ було прийнято ряд законів України .
Співробітництво України з міжнародними
податковими організаціями
Україна активно співпрацює у сфері
оподаткування з країнами СНД через:


Координаційну раду керівників податкових служб
держав-учасниць СНД;
Координаційну раду керівників органів податкових
(фінансових) розслідувань держав – учасниць СНД;
з країнами Європи через:

Внутрішньо-європейську
адміністрацій (ІОТА)
організацію
податкових
Координаційна рада керівників податкових служб
держав-учасниць СНД (КРКПС)

КРКПС створена рішенням голів урядів СНД
31 травня 2001 року у Мінську виходячи з
необхідності розширення співробітництва в
галузі податкової політики та податкового
адміністрування.
Основні напрями діяльності КРКПС(1)


вироблення пропозицій щодо вдосконалення та
гармонізації національних законодавств, що регулюють
податкову політику та адміністрування податків;
розвиток взаємовигідного співробітництва з іншими
органами галузевого співробітництва держав – учасників
Співдружності та національними структурами, які відають
питаннями податкової політики та адмініструванням
податків згідно з національними законодавствами та
нормами міжнародного права;
Основні напрями діяльності КРКПС(2)



сприяння реалізації прийнятих міждержавних та
міжурядових рішень в галузі податкової політики та
адміністрування податків;
здійснення обміну інформацією між податковими
службами з питань податкової політики та
адміністрування податків а також взаємне сприяння в
дотриманні податкового законодавства і недопущення
його порушень;
взаємодія в питаннях підготовки та підвищенні
кваліфікації кадрів, інших питаннях, що потребують
спільних дій.
Координаційна рада керівників органів
податкових (фінансових) розслідувань
держав-учасників СНД
КРОПР - міждержавний правоохоронний
інститут, що виконує завдання забезпечення
економічної безпеки на території
Співдружності незалежних держав.
Внутрішньо-європейська організація
податкових адміністрацій (ІОТА)
ІОТА – міжнародна організація, яка забезпечує
співробітництво та підтримку податкових
адміністрацій відповідно до їх індивідуальних
потреб.
З метою запозичення позитивного досвіду
європейських країн щодо ефективного
адміністрування податків і підвищення
інтелектуального рівня персоналу служби ДПС
України співпрацює з Організацією
економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) шляхом участі працівників
органів ДПС у навчальних курсах та семінарах з
питань оподаткування.