Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r. - EduNet

download report

Transcript Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r. - EduNet

Wyniki sprawdzianu
po klasie VI
Tarnów 2012 r.
Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r. - komentarz
• Poniżej publikujemy wyniki sprawdzianu po klasie szóstej tarnowskich szkół
• Wyniki te to średnie jakie szkoły uzyskały w 2012 r. oraz porównanie tych
średnich z rokiem poprzednim.
• Publikujemy również informację o miejscu jakie zajmuje szkoła w rankingu
szkół w 2012 r.
Przypominamy, informacje te nie dają pełnego obrazu efektów edukacyjnych
szkół. Jedynie wyliczona „edukacyjna wartość dodana” może być takim
miernikiem.
• Należy pamiętać o kontekście prezentowanych wyników m. in. o fakcie, że
szkoły różnią się między sobą, średnia nie uwzględnia np. wyników uczniów
z dysfunkcjami.
Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r. - komentarz
•
Od 2002 r. przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów
kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie
opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia
(w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu pozwalają na
pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i tym samym ułatwiają
opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji.
•
Sprawdzian informuje w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności:
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania
wiedzy w praktyce.
•
Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów: czytanie
10 pkt, pisanie 10 pkt, rozumowanie 8 pkt, korzystanie z informacji 4 pkt,
wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 pkt.
Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r. - komentarz
•
W rejonie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Krakowie do
sprawdzianu w 2012 roku przystąpiło 77 703 uczniów z klas szóstych
w 3294 szkołach podstawowych trzech województw: lubelskiego,
małopolskiego i podkarpackiego.
•
Decyzją dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zwolnionych ze
sprawdzianu zostało 291 szóstoklasistów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami 347 laureatów konkursów organizowanych przez Kuratorów
Oświaty, przypisano wynik najwyższy, bez konieczności uczestniczenia
w sprawdzianie.
•
Statystyczny uczeń klasy szóstej w rejonie działania OKE w Krakowie
(województwa: lubelskie, małopolskie i podkarpackie) rozwiązujący arkusz
standardowy uzyskał na sprawdzianie 23,23 punktu, co stanowi 58,07%
punktów możliwych do uzyskania.
Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r.
w województwie
23,66
23,8
23,6
23,23
23,4
22,97
23,2
23
22,8
22,8
22,6
22,4
22,2
lubelskie
małopolskie
podkarpackie OKE Kraków
Średni wynik sprawdzianu po klasie VI gminy m. Tarnów w 2012 r. – 23,87 pkt
Średnie wyniki sprawdzianu o klasie VI
tarnowskich szkół podstawowych w 2012 r.,
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
NAZWA SZKOŁY
STANIN
SZKOŁY
ZSMuz
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
SP11
SP2
SP17 w ZSO1
9
9
9
8
7
7
ŚREDNI
WYNIK
(punkty)
31,0
29,9
28,5
26,8
25,8
25,5
Niepubliczna Niepłatna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia "Siódemka"
7
24,6
7
24,5
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
24,4
24,3
24,2
24,0
23,6
23,6
22,9
22,6
22,3
22,1
22,0
21,6
Niepubliczna Niepłatna Szkoła
Podstawowa, ul. Błotna 2
SP10
SP18
SP1 w ZSO5
SP15
SP14
SP8
SP3
SP9
SP20 w ZSS
SP19
SP5
SP23
Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI
tarnowskich szkół podstawowych
w 2012 r.
35,0
31,0
30,0
29,9
28,5
Średnia punktowa
26,8
25,8
25,0
25,5
24,6
24,5
24,4
24,3
24,2
24,0
23,6
23,6
22,9
22,6
22,3
22,1
22,0
21,6
20,0
15,0
średnia
województwa 23,66
10,0
5,0
SP
5
SP
23
SP
SP
9
20
w
ZS
S
SP
19
SP
3
SP
8
SP
SP
17
2
w
SP
ZS
"S
O
NN
ió
1
d
SP
em
,u
ka
l.
"
Bł
ot
na
2
SP
10
SP SP
18
1
w
ZS
O5
SP
15
SP
14
NN
ZS
M
uz
SS
Pn
r1
SS
Pn
r2
SP
11
0,0
Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI
tarnowskich szkół podstawowych
porównanie 2012 do 2011
Lp.
NAZWA SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SP11
ZSMuz
SP10
SP2
SP15
SP1 w ZSO5
ŚREDNI WYNIK
2011
18,81
28,79
23,29
26,45
25,95
26,1
ŚREDNI WYNIK PORÓWNANIE 2012
2012
do 2011
26,8
8,0
31,0
2,2
24,4
1,1
25,8
-0,7
24,0
-1,9
24,2
-1,9
7.
SP14
25,62
23,6
-2,0
8.
SP8
26,1
23,6
-2,5
9.
10.
11.
SP23
SP19
SP3
24,31
24,92
25,93
21,6
22,1
22,9
-2,8
-2,8
-3,0
12.
Niepubliczna Niepłatna Szkoła
Podstawowa, ul. Błotna 2
27,8
24,5
-3,3
13.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
31,9
28,5
-3,4
14.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
33,4
29,9
-3,5
15.
16.
17.
18.
19.
SP5
SP9
SP18
SP20 w ZSS
SP17 w ZSO1
25,86
26,55
28,36
26,95
30,24
22,0
22,6
24,3
22,3
25,5
-3,8
-3,9
-4,1
-4,7
-4,8
20.
Niepubliczna Niepłatna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia
"Siódemka"
29,4
24,6
-4,8
Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2012 r.
ranking szkół podstawowych
NAZWA SZKOŁY
Ranking szkół
ŚREDNI WYNIK
(punkty)
ZSMuz
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
SP11
SP2
SP17 w ZSO1
1
2
3
4
5
6
31,0
29,9
28,5
26,8
25,8
25,5
7.
Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia "Siódemka"
7
24,6
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa, ul.
Błotna 2
SP10
SP18
SP1 w ZSO5
SP15
SP14
SP8
SP3
SP9
SP20 w ZSS
SP19
SP5
SP23
8
24,5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24,4
24,3
24,2
24,0
23,6
23,6
22,9
22,6
22,3
22,1
22,0
21,6
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pierwsze miejsce w rankingu w 2012 r. zajmuje Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w ZSM.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ