Sprawdzian 1 kwietnia 2015

download report

Transcript Sprawdzian 1 kwietnia 2015

Slide 1

Sprawdzian
szóstoklasisty


Slide 2

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły
podstawowej obejmuje wiadomości
i umiejętności określone w wymaganiach
ogólnych i szczegółowych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do trzech kluczowych
przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych
etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego.


Slide 3

Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego
i matematyki będą stanowiły teksty
lub informacje z zakresu historii
lub przyrody.


Slide 4

Sprawdzian składa się z dwóch części:
• część pierwsza – obejmuje zadania
z języka polskiego i z matematyki,
• część druga – obejmuje zadania
z języka obcego nowożytnego.


Slide 5

Sprawdzian ma formę pisemną.
Przystąpienie do niego jest warunkiem
ukończenia szkoły podstawowej,
ale nie określa się minimalnego wyniku,
jaki uczeń powinien uzyskać,
toteż sprawdzianu nie można nie zdać.


Slide 6

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.
Uczeń, który z przyczyn losowych
lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu
w tym terminie, przystępuje do niego
w czerwcu.


Slide 7

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane
jednego dnia.
Część pierwsza trwa 80 minut
(lub 120 minut), a część druga – 45 minut
(lub 70 minut).
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone
są przerwą.


Slide 8

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą
wyłącznie przybory do pisania: pióro lub
długopis z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku części pierwszej również
przybory do rysowania: ołówek, gumkę,
linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.


Slide 9

Na sprawdzianie nie można korzystać
z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić i używać
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Slide 10

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę
zamkniętą i otwartą.
Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się
dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę
zamkniętą.
Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera
odpowiedź spośród podanych.
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje
odpowiedź.


Slide 11

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą
jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast zadania
z języka obcego nowożytnego – drugi.
Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę
odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi
do zadań zamkniętych.


Slide 12

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach –
cztery wyniki:
• wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe
wyniki z języka polskiego i matematyki)
• wynik z części drugiej (z obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające
wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.
Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie
18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik
równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone
na drodze sądowej.


Slide 13

Bardzo ważne
informacje


Slide 14

Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym
przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
1 kwietnia (środa) 2015 roku
I część – język polski, matematyka – 9.00
(80 minut lub 120 minut)
II część – język angielski – 11.45
(45 minut lub 70 minut)


Slide 15

Dodatkowy termin
sprawdzianu
1 czerwca 2015 roku
(poniedziałek)


Slide 16

W naszej szkole
do sprawdzianu przystąpi
28 uczniów.
Uczniowie zostali
podzieleni na 2 grupy.


Slide 17

Grupa

Klasa

Liczba
uczniów

Sala

Czas trwania
sprawdzianu
– część I

Czas trwania
sprawdzianu
– część II

1

6

20

42

80 minut

45 minut

2

6

8

41

120 minut

70 minut


Slide 18

27 marca 2015 r. (piątek)
uczniowie otrzymają informację:
do której grupy zostali przydzieleni,
 w której sali piszą sprawdzian,
 pod opieką których nauczycieliSlide 19

Sprawdzian (I część sprawdzianu)
rozpoczyna się punktualnie
o godzinie 9.00.


Slide 20

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej
o godzinie 8.25. Spotykają się przed
wyznaczonymi salami!!!
O godzinie 8.30 wchodząc do sal
i losują numery stolików, przy których
będą pisali I i II część sprawdzianu.


Slide 21

Uczeń nie może się spóźnić
na egzamin - nie będzie
wpuszczony do sali!


Slide 22

Uczeń powinien zabrać ze sobą na sprawdzian
wyłącznie:
 legitymację szkolną (ważną!),
 przybory do pisania i rysowania – pióro lub długopis
z czarnym tuszem (pamiętamy o długopisie
zapasowym), ołówek (przeznaczony jedynie
do rysowania),
 gumkę,
 linijkę,
 ekierkę,
 cyrkiel,
 kątomierz.


Slide 23


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27

Szczegółowe informacje o harmonogramie
sprawdzianu, zasadach jego organizowania
i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze
są dostępne na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl