Държавно устройство и АТД

Download Report

Transcript Държавно устройство и АТД

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И
АДМИНИСТРАТИВНОТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА
БЪЛГАРИЯ
1. ФОРМА НА ДЪРЖАВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
• Съгласно Конституцията на страната от
1991 г. България е република с
парламентарно управление.
• Въпросът за формата на управление е
решен чрез референдум през 1946 г.
Тогава монархията е заменена с
републиканска форма на управление.
2. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА
БЪЛГАРИЯ
По форма на държавно устройство България е
унитарна (единна) държава. Според Конституцията
територията на България се дели на:
А)
общини
–
Общината
е
основна
административно-териториална единица, в която
се
осъществява
местното
самоуправление.
Общините в България са 264.
Б) области – Областта е административнотериториална единица за провеждане на
регионалната
политика
на
правителството.
Областите в България са 28.
Административно деление на
България
3. ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Демократичното управление се основава на
разделението на тритe вида власти:
А) законодателна – Народното събрание (НС –
парламентът) се състои от 240 депутати; съставът
му се променя на всеки 4 години. Избира
Министерския съвет (МС).
Б) изпълнителна:
- Централна – МС (правителството) осъществява
вътрешната и външната политика на държавата.
- Местна – областният управител; общинският
съвет и кмет.
В) Съдебна – върховен орган е Висшият
съдебен съвет, който се състои от 25
магистрати.
- Конституционният съд се състои от 12
съдии и състава му се променя частично на
всеки 3 години.
Г) Президент – държавен глава и върховен
главнокомандващ на армията. Подпомага
се от вицепрезидент. Избират се за 5
години, с възможност за еднократно
преизбиране.
4. ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ
• Многопартийната система е част от
демокрацията в едно общество.
• В България при парламентарни избори се
използва пропорционалната избирателна
система. При нея в НС влизат партиите и
коалициите получили не по-малко от 4% от
действителните гласове.
• В XLI НС водещи политически сили са ГЕРБ –
117 депутати, Коалиция за България (БСП) – 40
депутати, ДПС – 37 депутати и т.н.