a system płatności bezpośrednich - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa

Download Report

Transcript a system płatności bezpośrednich - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dopłaty bezpośrednie
a Zasada Wzajemnej Zgodności
w gospodarstwach rolnych województwa
dolnośląskiego
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
a system płatności bezpośrednich
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku wprowadziła
fundamentalne zmiany w dotowaniu sektora rolnego krajów UE.
2
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
Wprowadziła m.in.
• system jednolitej płatności niezależnej od prowadzonej
produkcji rolnej (SPS),
• zasadę wzajemnej zgodności (z ang. „cross compliance”)
powiązanej z otrzymywaniem płatności,
płatność = przestrzeganie zasad cross compliance
3
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
• przeznaczyła
większą
ilość
pieniędzy
na
nowe
działania
promujące ochronę środowiska, jakość żywności, dobrostan
zwierząt,
4
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
• ograniczyła płatności bezpośrednie (modulacja) dla gospodarstw
wielkoobszarowych, aby sfinansować nową politykę rozwoju wsi,
• wprowadziła mechanizm dyscypliny finansowej zapewniający,
że poziom wydatków na rolnictwo z budżetu UE ustalony
do roku 2013 nie zostanie przekroczony.
5
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
Wyodrębniono 4 obszary wymagań cross-compliance:
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
II. Obszar A
III. Obszar B
IV. Obszar C
6
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
1. Erozja gleby
2. Substancja organiczna gleby
3. Struktura gleby
4. Minimalny poziom utrzymania
5. Ochrona zasobów wodnych
i gospodarka wodna
7
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
1. Erozja gleby
- Minimalna pokrywa glebowa.
- Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki
danego miejsca.
- Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności.
2. Substancja organiczna gleby
- Zmianowanie upraw.
- Gospodarowanie rżyskiem (ścierniskiem).
8
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska cd.
3. Struktura gleby
4. Minimalny poziom utrzymania
- Zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu.
- Tworzenie i /lub utrzymywanie siedlisk.
5. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna
6. Ochrona trwałych użytków zielonych (TUZ)
9
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
II. Obszar A
1. Ochrona środowiska naturalnego
– Ochrona dzikiego ptactwa.
– Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
– Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.
– Ochrona środowiska w szczególności gleby w przypadku
stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.
– Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi
przez azotany pochodzenia rolniczego.
2. Identyfikacja i rejestracja zwierząt
- Identyfikacja i rejestracja zwierząt.
10
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
III. Obszar B
1. Zdrowie publiczne
– Bezpieczeństwo pasz.
– Bezpieczeństwo żywności.
2. Zdrowie zwierząt oraz zgłaszanie niektórych chorób
– Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym
lub tyreostatycznym oraz β-agonistycznym.
– Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych
gąbczastych encefalopatii (TSE).
– Choroby zakaźne zwierząt.
– Choroby zakaźne w wymogach wzajemnej zgodności.
3. Zdrowotność roślin.
11
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
III. Obszar C
1. Dobrostan zwierząt.
- Minimalne normy ochrony cieląt.
- Minimalne normy ochrony świń.
- Ochrona zwierząt gospodarskich.
12
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
Nieprzestrzeganie przez rolników norm i wymagań w ramach zasady
wzajemnej zgodności skutkuje sankcjami w postaci obniżenia stawek
płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia.
13
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
„Stare” państwa Unii Europejskiej rozpoczęły wprowadzanie wymogów
wzajemnej zgodności od 2005 r.
Polska zaczęła stopniowe wdrażanie wymogów cross-compliance:
od 2004 roku - Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska,
od 1 stycznia 2009 roku - wymogi z obszaru A
(za wyjątkiem wymogów dot. środków ochrony roślin, które wejdą
w życie od 1 stycznia 2011 roku),
od 1 stycznia 2011 roku - wymogi z obszaru B,
od 1 stycznia 2013 roku - wymogi z obszaru C.
14
Reforma WPR
a system płatności bezpośrednich
Informacje na temat zasady wzajemnej zgodności można uzyskać
na stronach internetowych:
• www.minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• www.cdr.gov.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
• www.arimr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• www.dodr.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
15
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dziękuję za uwagę!
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
16