Albert Einstein

Download Report

Transcript Albert Einstein

Albert Einstein
Teoria względności
Życiorys
•
Albert Einstein urodził się w Ulm w rodzinie żydowskiego handlarza i drobnego przedsiębiorcy.
•
W 1896 zdaje maturę i rozpoczyna studia na Politechnice w Zurychu z zamiarem otrzymania dyplomu nauczyciela
matematyki i fizyki, jednocześnie rezygnuje z obywatelstwa niemieckiego.
•
W roku 1905 określanym jako „Annus Mirabilis” (cudowny rok) publikuje w „Annalen der Physik” przełomowe prace.
Pierwsza z nich, „O wytwarzaniu i transformacji światła”, wyjaśnia zjawisko fotoelektryczne, potwierdzając jednocześnie
kwantową naturę światła i istnienie cząstek nazwanych później fotonami. Druga praca, „O molekularno-kinetycznej teorii
ciepła zastosowanej do ruchu cząstek zawieszonych w stacjonarnej cieczy”, za którą otrzymał później stopień doktora na
Uniwersytecie w Zurychu, wyjaśniała zjawisko ruchów Browna przy pomocy wzoru opracowanego przez polskiego fizyka
Mariana Smoluchowskiego[1]. Kolejna, „O elektrodynamice ciał w ruchu”, stała się podstawą szczególnej teorii względności.
Ostatnia z wielkich prac wydanych w tym roku, „Czy bezwładność ciał zależy od ich energii”, podaje słynny wzór na
równoważność masy i energii (E=mc²).
•
W latach 1909-1914 Albert Einstein był profesorem fizyki na kilku uniwersytetach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, aby
ostatecznie zostać dyrektorem prestiżowego Instytutu Cesarza Wilhelma Wielkiego.
•
W 1915 r. Einstein opublikował swoją najważniejszą teorię – ogólną teorię względności, a w 1921 r. otrzymał Nagrodę
Nobla, ale nie za teorię względności, lecz za „wkład w rozwój fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie praw rządzących
efektem fotoelektrycznym”
•
Mimo że przez całe życie Albert Einstein był zadeklarowanym pacyfistą, w 1939 roku, tuż przed napaścią Niemiec na
Polskę, za namową Szilárda wysłał do prezydenta USA – Franklina Delano Roosevelta - list, zredagowany głównie przez
Szilárda, ostrzegający prezydenta przed potencjalnymi możliwościami budowy bomby atomowej przez Niemcy. List ten
zapoczątkował Projekt Manhattan i budowę pierwszej bomby atomowej na świecie.
Teoria Względności
Nazwa ta obejmuje właściwie dwie teorie. Pierwsza to szczególna teoria
względności, sformułowana w 1905 r., druga zaś to ogólna teoria
względności, sformułowana w 1915 r.
Szczególna Teoria Względności odnosi się do całej fizyki, ale pod pewnymi
względami stoi w poważnej sprzeczności z intuicyjnym rozumowaniem czasu i
przestrzeni. Einstein, rozważając ruch w przestrzeni, sformułował postulat, że
prędkość światła ma stałą wartość we wszystkich układach odniesienia niezależnie od ruchu źródła światła lub jego detektora. Teoria Einsteina
wyjaśniała również pewne wyniki doświadczalne, jak na przykład przyrost
masy obiektów poruszających się z dużą prędkością.
Ogólna Teoria Względności jest rozwinięciem szczególnej teorii na przypadek
pól grawitacyjnych i przyspieszonych układów odniesienia. Ogólna teoria
względności stanowi podstawę całej dwudziestowiecznej kosmologii - między
innymi wyjaśnia przesunięcie ku czerwieni widma galaktyk, które dowodzi, iż
wszechświat się rozszerza, oraz tłumaczy powstanie czarnych dziur.
2
E=mc
Ten wzór znamy wszyscy i kojarzymy
go z Einsteinem jako kwintesencję
teorii względności. Ale co on tak
naprawdę oznacza? Otóż Einstein
wykazał, że dwie – wydawałoby się
zupełnie odmienne wielkości – masa i
energia są w gruncie rzeczy tym
samym. Połączył je równaniem, które
pozwala określić ile energii gromadzi
obiekt o określonej masie.
Co dał nam Einstein?
• Dzięki pracom Einsteina powstały
urządzenia takie jak tranzystory, komórki,
czujniki fotoelektryczne, a także dziesiątki
innych odpowiedzialnych za ogromny skok
technologiczny, którego ludzkość
doświadczyła.