Transcript Slide 1

Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
START
SPRAWDŹ
i
napraw
Ustawienie
PRĘDKOŚCI
Ustawienie
WYDATEK
dysz
Obliczanie
DAWKI cieczy
Do
kalibracji
używaj tylko
wody
Regulacja dawki
Oprysk
Przygotowanie
mieszaniny
DOPASOWANIE
opryskiwacza
do uprawy
1
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Materiały do kalibracji
Taśma miernicza 20-50 m
Menzurki 2 L
Węże gumowe 30 cm
(tyle ile kalibrowanych dysz)
Estacas
Tyczki
Stoper
Notatnik
Taśma kolorowa
Szczotka do
dysz
Nóż
Miarka 2-3 m
Kalkulator
Papierki wodnoczółe
2
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Przed kalibracją…
Sprawdzenie opryskiwacza i naprawa uszkodzeń
mechanicznych
• Pojemność zbiornika
• Stan przewodów
• Dysze
Symetria prawej i lewej strony
Ten sam rozmiar
Ten sam typ
Czyste dysze i filtry
3
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Przed kalibracji
Napełnienie wodą (1/2 zbiornika czystej wody)
• Ustawienie obrotów na 540 ob./min (WOM). Włączenie pompy
• Otwarcie zaworów, włączenie rozpylaczy
• Wyczyszczenie rozpylaczy(filterki) podających
zniekształcony strumień
• Zamknięcie dysz, nie mogą kapać
• Wymiana uszkodzonych dysz
• Sprawdzenie i naprawienie
Wycieki
Sprawność zaworów
Mieszadłą
• Pomiar ciśnienia: bar (kg/cm2)
4
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Pomiar prędkości ciągnika
Tyczki
Notes
Stoper
Taśma miernicza 20-50 m
Kalkulator
1) Zaznaczyć odcinek100 m
2) Napełnić zbiornik ½ wodą
3) Ustawić prędkość (bieg, obroty np. 540
ob./min WOM) jak do oprysku
4) Osiągnąć prędkość i obroty przed dojazdem
do początku pomiaru. Jechać na stałych
parametrach wybrany odcinek, tu 100 m
5) Zmierzyć czas: _____ sek. (np.: 45 sek.)
6) Obliczyć prędkość: np. 5,0 km/h
Odległość
100 m
X
Współczynnik
3.6
=
5.0
km/h
Pomiar czasu
72 sek.
5
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Szacowanie wydatku dysz
Dwie metody szacowanie wydatku dysz:
• Precyzyjna: Pomiar indywidualnego wydatku każdej
dyszy w czasie 1 min.
• Ocena szacunkowa: Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku
po 5 min pracy.
6
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Pomiar wydatku pojedynczych dysz w czasie 1 min.
Notes
Menzurki 2 L
Przewody 30 cm Stoper
(tyle ile
kalibrowanych dysz)
W razie
potrzeby do
mocowania
przewodów
użyć taśmy
lub zacisków
1)
2)
3)
4)
5)
Nastaw obroty wałka tak jak podczas pomiaru prędkości
Otwórz zawory, rozpocząć pomiar
Zbierz do menzurek wodę z każdej dyszy: 1 minuta pracy.
Zapisz otrzymane wyniki z każdej dyszy
Oblicz średni wydatek dyszy(l/min)
Kalkulator
dysza
LEWA
PRAWA
1
2
Zmienność
pomiędzy
3
dyszami ni powinna być <
4
+/- 5% od średniej
pomiaru.
4
5
Dysze
o wydatku > +/- 5%
powinny
być
6
wyczyszczone lub
7
wymienione.
8
9
10
Total I
Total II
L/ min wszystkie
L/min
L/ min na dyszę
7
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku po 5 min pracy.
Punkty 1-3:
nie zmieniaj
położenia
opryskiwacza
1) Napełnić zbiornik do wyraźnego
poziomu, np. poziom górny (zalać
pompę.)
2) Włączyć opryskiwacz
3) Czas pracy: 5 min.; ciśnienie i
obroty jak podczas normalnego
zabiegu
4) Zmierzyć ubytek cieczy
5) Obliczyć wydatek pojedynczej
dyszy
Ubytek cieczy
80 L
=
Czas oprysku
5 min
X
Ilość dysz
10 szt
1.6 L/min
Wydatek
dyszy
8
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Wydatek cieczy (l/ha)
Dawka cieczy
na ha
Szerokość
rzędów
Wydatek
dyszy
1.6 l/min
X
Współczynnik
600
X
Ilość dysz
10 szt
=
Szerokość rzędów
4m
X
480 l/ha
Prędkość
5.0 km/h
9
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Dostosowanie ilości cieczy (l/ha)
Sprawdzenie informacji na
etykiecie śor.
Zwykle jest to przedział :
200-1,000 l/ha
Unikać spływania cieczy
Wykorzystuje się modele
uwzględniające wysokość i
szerokość korony drzew oraz
szerokość międzyrzędzi
Wysokość uprawy
Jeśli wyliczona uprzednio dawka cieczy mieści się w zalecanym
przedziale kontynuować punkt : dostosowanie opryskiwacza do
uprawy
Zalecana dawka cieczy
Szerokość
Szerokość rzędów
10
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Jak dopasować wydatek cieczy (l/ha) ?
Zmienić rozmiar dysz( gdy chcemy dokonać gruntownej zmiany):
 Dla istotnej zmiany wydatku cieczy zmieniamy dysze uwzględniając
tabelę wydatku dysz
 Wyliczenia na następnych slajdach
Zmienić prędkość ciągnika ( gdy dokonujemy istotnej ingerencji) :
 Wielkość wydatku można regulować istotnie, zmieniając prędkość
ciągnika
 Wyliczenia na następnych slajdach
Zmienić ciśnienie w opryskiwaczu (drobna ingerencja):
 Nieznaczną zmianę wydatku dokonujemy regulując ciśnienie cieczy
 Wyliczenia na następnych slajdach
11
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Zmiana dysz (gruntowna zmiana)
1) Dysze dobiera się na podstawie
wyliczeń opartych na zależności
prędkości i docelowego wydatku
cieczy
2) Wybieranie odpowiedniego
rozmiaru dysz / kolor, np.
SZARY do 2,0 l / min.
Prędkość np.
5.0 km/h
Zadany wydatek
cieczy
Pomiar
Pomiar
X
Szerokość
międzyrzędzi np. 4 m
X
Wymagany wydatek
Wydatek cieczy
600 l/ha
=
Współczynnik
600
km/h – l/min
X
Ilość dysz np.
10 szt
2.0
l/min
Policzenie
12
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Zmiana prędkości ciągnika (istotna zmiana dawki)
Mniejsza prędkość zwiększa , a szybsza zmniejsza wydatek
cieczy na hektar uprawy.
Warunek : takie same odległości między rzędami
Obecna prędkość
5.0 km/h
Obecny wydatek cieczy
480 L/ha
X
=
Docelowy wydatek cieczy
600 L/ha
Nowa prędkość
4.0 km/h
13
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Zmiana ciśnienia (drobna regulacja wydatku)
Zawsze pozostajemy w optymalnym zakresie ciśnienia dysz.
Zmiany ciśnienia zmienia wielkość kropli a to może powodować ich
znoszenie lub spływu.
Optymalny zakres ciśnienia:
• płaskostrumieniowe i stożkowe: 5-10 bar (kg/cm2)
• injectorowe (Anti-drift, ID nozzles: 10-14 bar (kg/cm2)
2
Docelowy wydatek
600 l/ha
Pierwotne
ciśnienie 5 bar
x
Pierwotny wydatek
480 Llha
=
Nowe ciśnienie
6.25 bar
14
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Regulacja wentylatora
Wydajność wentylatora (m3 / h), i prędkość ciągnika muszą być
dostosowane do sadu w taki sposób, że rozpylona ciecz w całości
pozostaje w koronie drzew
Wydatek wentylatora
zbyt duży: słabe
pokrycie liści/owoców,
znoszenie
Wydatek wentylatora
zbyt mały :
Niedopryskane wnętrza
koron
15
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Regulacja wydatku wentylatora
Szer. międzyrzędzi
4m
x
Wysokość ściany
liści 3 m
Współczynnik wydatku
wentylatora WWW 3
WWW
 silne korony: 2
 standardowe korony: 3
 wąskie korony: 4
x
Prędkość
5 km/h
x
Współczynnik
1,000
=
20,000 m3/h
Szer. międzyrzędzi
Wysokość ściany liści
Przykład
Podczas zabiegu powietrze z wentylatora musi
wypełnić wnętrza rzędów drzew
m3/h
16
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Regulacja kierunku powietrza
1) Dwie tyczki umieszczone co
najmniej 50 cm powyżej
wierzchołków drzew
2) Umieścić tyczki w rzędzie
drzew, zawiesić taśmę na 4
poziomach:
a)
b)
c)
d)
50 cm ponad wierzchołkiem
Na wierzchołku drzew
Na poziomie najniższych
gałęzi
50 cm poniżej poziomy
najniższych gałęzi
3) Umieścić taśmy na skrajach
szczeliny wentylatora
Miarka 2-3 m
Taśma
Tyczki
Ponad drzewem:
nie porusza się
Wierzchołek drzewa
Porusza się
Dolny poziom
drzewa: porusza się
4) Regulacja osłonami tak, by
taśmy na skrajach tyczek były
nieruchome. Taśmy
Poniżej dolnego poziomu:
wewnętrzne poruszają się z nie porusza się
kierunkiem powietrza z went.
17
Safe Use Initiative
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Test papierkami wodnoczułymi
Papierki wodnoczułe i
zszywacz
Papierki umieszczamy w koronie
drzew mocując je do pionowych
tyczek lub bezpośrednio do liści.
Sprawdzamy równomierność
pokrycia roślin
18
Safe Use Initiative
19