Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce, PNE 330000

Download Report

Transcript Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce, PNE 330000

PNE 33 0000-1; 5. vydání
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v
distribučních soustavách a přenosové soustavě
Seminář ČENES 8. dubna 2011
Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.
Obsah 1. části vystoupení
• Vztah PNE 33 0000-1 k zákonům, vyhláškám a Pravidlům
provozování distribučních soustav
• Vymezení pojmů živé a neživé části,
• Zásadní požadavky na základní ochranu a ochranu při
poruše
• Prostředky základní ochrany
Sytém (energetické) legislativy
_____________________________________________________
zákony
vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)
(PPPS + PPDS)
technické normy
Členění technických norem
A) Mezinárodní
- ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě
elektrotechniky
- IEC normy pro elektrotechniku
B) Regionální - evropské (EN, HD):
- CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě
elektrotechniky
-CENELEC pro elektrotechniku
- ETSI pro telekomunikace
C) Národní - ČSN, DIN, BS, NF, GOST
D) Organizací (podnikové) – PN, PNE, TNŽ apod.
Energetický zákon
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon)
§ 11 odstavec 1 písmeno c): „zajistit, aby k výkonu
licencované činnosti byla používána technická zařízení,
která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti
stanovené právními předpisy a technickými normami …“
Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb.
o stanovení vybraných elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Účinnost od 1. června 2010
Zařazení elektrických zařízení do tříd a skupin
Doklady o podmínkách bezpečnosti zařízení ve smyslu
přílohy č. 2
Pravidla provozování distribučních soustav
čl. 4.6.3 – povinnost uvádět do provozu jen taková
zařízení distribuční soustavy, která odpovídají
příslušným platným normám a předpisům, ….
Úraz elektrickým proudem (electric shock)
fyziologický účinek elektrického proudu
procházejícího tělem člověka nebo
zvířete
Základní členění prostor
a) Prostory normální - prostory, ve kterých je provozování elektrického
zařízení považováno za bezpečné (protože působením vnějších vlivů
nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud
elektrická zařízení odpovídají ustanovením, která se jich týkají a jsou
provozována obvyklým stanoveným způsobem);
b) Prostory nebezpečné - prostory, kde působením vnějších vlivů je buď
přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
c) Prostory zvlášť nebezpečné - prostory, ve kterých působením zvláštních
okolností vnějších vlivů (případně jejich kombinací) dochází ke zvýšení
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Rozdělení napětí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
Napětí se z těchto důvodů člení:
- napětí nebezpečná;
- napětí bezpečná (napětí, která v daném prostoru neohrožují bezpečnost
osob, hospodářských zvířat a volně žijící zvěř).
Meze bezpečných napětí dle prostor :
Prostory
při dotyku částí
(při obsluze)
Bezpečn
á
napětí
(V)
Normální
Živých
25
Neživých
50
Živých
25
Neživých
50
Živých
-
Neživých
12
Nebezpečné
Zvlášť
nebezpečné
Vymezení pojmů živých a neživých částí
• Živé části
Za živou část, kterou je nutné chránit proti přímému dotyku, je
považován vodič, včetně vodiče středního, nebo vodivá část určená k
tomu, aby byla při obvyklém užívání pod napětím; podle dohody
však nezahrnuje vodič PEN
• Neživé části
Za neživou část, kterou je třeba chránit proti nepřímému dotyku, je
považována vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout
a která není při obvyklém užívání živá, ale může se stát živou v
případě poruchy. S ohledem na čl. 3.1.1 je za neživou část v
distribuční síti dodavatele elektřiny považován i vodič PEN
Neživé části zařízení do 1000 V
• vodivé kostry točivých i netočivých strojů
• vodivé kostry a kryty elektrických přístrojů a prvků
rozvodného elektrického zařízení
• kovové nosné konstrukce a kovový upevňovací materiál
nesoucí elektrické předměty (stožáry, konzoly, háky,
kotvy a vzpěry)
• kovové trubky
• kovové obaly
• vodivé odnímatelné zábrany
Neživé části zařízení nad 1000 V
Stejné jako u zařízení do 1000 V a navíc:
• kovové části budov umístěné ve zdivu, betonu, dřevu
atd., kterých se mohou dotknout osoby vně el.
provozovny a které mohou přijít pod napětí
• podpěrné body a jiné konstrukce ze železobetonu,
nesoucí elektrické vedení, přístroje nebo výzbroj
• rámy s průchodkami a kotvy ve zdivu k upevnění
izolátorových závěsů, pokud se nepoužijí neprůrazné
izolátory
Základní principy ochrany
• trvale zamezit přístup k živým i neživým částem při provozu
elektrického zařízení s napětím vyšším než je mezní hodnota
bezpečného napětí
• omezit proud protékající lidským tělem při dotyku s neživými
částmi elektrických zařízení na úroveň, která není nebezpečná
• omezit dobu, po kterou při dotyku s neživými částmi elektrických
zařízení protéká proud lidským tělem tak, aby nenastaly nebezpečné
patofyziologické účinky u zasažených osob
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
sestává z:
• vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany
a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše,
nebo
• zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak
ochranu při poruše
Rozdělení ochran
• Základní ochrana – ochrana za normálních podmínek;
ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí)
• Ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem (před
dotykem neživých částí)
Způsoby základní ochrany
•
•
•
•
Polohou
Zábranou
Přepážkami nebo kryty
Izolací živých částí
Ochrana polohou (umístění mimo dosah)
Ochrana polohou
přístup osob
různé kvalifikace
laici a pracovníci
s§3
pracovníci min.
s§4
a (m)
5
kóta (vzdálenost)
b (m)
3
c (m)
-
2,5 (2,6) uvnitř
2,7 (2,8) venku
1.25 do 1000 V
1,5 nad 1000 V
0,75 do 1000 V
0,9 nad 1000 V
Ochrana zábranou
Princip
zábrany jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však
úmyslnému dotyku záměrným obejitím nebo překonáním zábrany
Provedení ochrany zábranou:
a) v prostorech přístupných laikům a osobám bez požadované odborné
způsobilosti v elektrotechnice (na veřejně přístupných místech) - uzamčením nebo
neodnímatelným ohrazením (např. mříží nebo oplocením) dostatečně pevným, vysokým
a vzdáleným od živých částí;
b) v prostorech nepřístupných laikům a osobám bez požadované odborné způsobilosti v
elektrotechnice (uvnitř elektrických stanic) - uzavřením, ohrazením (např. provazem,
tyčí, zábradlím, mříží, plotem apod.), které může být i odnímatelné
Doporučení
odnímatelné zábrany z izolačního materiálu; podmínky při použití poddajného materiálu
Ochrana přepážkami nebo kryty
Princip
přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí; stupeň ochrany
alespoň IPXXB nebo IP2X
Požadavek na kabelové skříně
přístupné laikům a pracovníkům seznámeným - krytí alespoň IP4X nebo IPXXD.
Demontovatelnost přepážek nebo krytů:
- s použitím klíče nebo nástroje, nebo;
- po samočinném odpojení napájení živých částí před jejichž nebezpečným dotykem přepážky
nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napájení může být obnoveno pouze po obnoveném
umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů, nebo
- jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku
živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze použitím klíče nebo
nástroje.
Elektrická zařízení určená k zabudování
V průvodní dokumentaci výrobku se doporučí popř. předepíše způsob zabudování k docílení
předepsané ochrany. Splnění požadavků na ochranu se posuzuje na takto zabudovaném
zařízení.
Elektrické náboje
(kondenzátory atd.) - jsou požadovány výstražné tabulky
Neúmyslný dotyk se nepovažuje za nebezpečný, jestliže stejnosměrné napětí vyskytující se
jako projev elektrostatického náboje klesne za méně než 5 s od odpojení pod 120 V .
Ochrana živých částí izolací
Způsob provedení
dvojitá nebo zesílená izolace
Toto ochranné opatření je určeno k tomu, aby zabránilo výskytu
nebezpečného napětí na přístupných částech elektrických zařízení
v důsledku poruchy základní izolace.
Požadavky na izolaci pro základní ochranu a ochranu při poruše
Elektrické zařízení
Elektrické zařízení musí být následujících typů, typově zkoušené a označené podle příslušných norem:
elektrické zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci (zařízení třídy ochrany II);
elektrické zařízení uvedené v příslušné předmětové normě jako ekvivalentní k zařízení třídy ochrany II, jako jsou
sestavy elektrických zařízení označovaná jako izolačně krytá (viz IEC 60439-1).
Kryty
Elektrické zařízení připravené k provozu, jehož vodivé části jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, musí
být uzavřena v izolačním krytu zajišťujícím stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X.
Dále platí následující požadavky:
- izolačním krytem nesmějí procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí a
- izolační kryt nesmí obsahovat žádné šrouby nebo jiné upevňovací prostředky, které by mohly být odstraněny nebo u
nichž je pravděpodobné, že by mohly být odstraněny během instalování a údržby a jejichž nahrazení kovovými šrouby
nebo jinými upevňovacími prostředky by mohlo narušit izolaci krytu.
Instalace
Instalace zařízení (upevnění, připojení vodičů atd.) se musí provést tak, aby tím nebyla narušena ochrana poskytovaná
podle dokumentace zařízení.
Vedení
O vedeních se předpokládá, že splňují požadavky, jestliže:
- jejich jmenovité napětí není menší než jmenovité napětí sítě a přitom není menší než 300/500 V a
- mají odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou některým nebo některými z následujících způsobů:
- nekovový plášť kabelu nebo
- nekovové lišty nebo kanály odpovídající IEC 61084 nebo nekovové instalační trubky odpovídající buď souboru
IEC 60614 nebo IEC 61386.
Ochrana doplňkovou izolací
Spočívá ve vybavení elektrického zařízení izolačním stanovištěm nebo v použití
ochranných pomůcek.
Ochranu doplňkovou izolací lze použít v případě, že k zařízení mají přístup jen pracovníci
s elektrotechnickou kvalifikací * kromě laiků a pracovníků seznámených.
Pokud jsou poblíž stanoviště živé nebo neživé části, jejichž potenciál se liší od potenciálu
částí, u nichž se dotyk předpokládá, musí být také u těchto částí dotyk znemožněn.
* Viz vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.