Prezentácia programu PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentácia programu PowerPoint

Zabezpečenie prenosného
počítača
Radoslav Bača
Úvod
Bezpečnosť je jedným z hlavných atribútov, na
ktoré treba myslieť pri práci s PC, či je to doma
alebo v práci.
Každý vieme čo všetko máme v notebooku
a môže sa ľahko stať, že k týmto údajom sa
hocikto a hocikde ľahko dostane a bude s nimi
manipulovať.
Preto dbajme na kvalitnú ochranu našich dát
uložených na disku prenosných počítačov
a všetkého ostatného čo v ňom máme uložené.
Hardvérová ochrana prenosného
počítača / notebooku /
Pod slovom hardvér /hardware – HW/ rozumieme
vec ktorú je možné chytiť do rúk.
Hardvérová ochrana notebooku spočíva
v zamknutí k stolu bezpečnostným zámkom alebo
uzamykacou stanicou.
Hardwerovú ochranu rozdeľujeme :
1. Bezpečnostný zámok
2. Uzamykaciu stanicu
Bezpečnostný zámok
Väčšina notebookov má na bočnej strane alebo
zo zadnej strany už pripravený otvor, ktorý slúži
na uzamknutie – HW ochranu bezpečnostným
zámkom. Zvyčajne je toto miesto označené
veľkým písmenom K.
Tento typ HW ochrany - uzamknutie prenosného
počítača je použiteľný v každom prípade.
Bezpečnostný zámok s lankom je uvedený na
obr. č.1
Obrázok č.1 Bezpečnostný zámok
Uzamykacia stanica
Princíp ochrany spočíva v tom, že uzamykacia
stanica uzamkne notebook v oblasti kde je
pripevnený monitor notebooku k telesu, to jest pri
jeho kĺboch a tým sa mechanicky zabezpečí to,
že sa notebook nedá ukradnúť.
Spôsoby prichytenia uzamykacej stanice k stolu
a) Pevne k stolu so skrutkami, ktoré sú často
dodávané v balení. Tento typ je najvhodnejší
použiť v kancelárií alebo doma.
b) Lankom ktoré je zložené z viacerých menších
stočených laniek. Tento typ sa dá použiť viackrát
ako ten prvý. Tento typ prichytenia sa mechanicky
pripojí napr. k nohám pracovného stola.
Softvérová ochrana prenosného
počítača / notebooku /
Pod slovom softvér /software - SW/ rozumieme
označenie pre programové vybavenie, alebo
súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú použiť
na výpočtovom zariadení. Má nemateriálnu
povahu.
Softvérovú ochranu by sme mohli rozdeliť do
dvoch základných kategórií :
1. ochrana dát pred neoprávnenými osobami
2. ochrana pred vírusmi alebo inými škodlivými
softvérmi
Ochrana dát pred neoprávnenými
osobami
Sú spôsoby ako ochrániť notebook a informácie
nachádzajúce sa v ňom a to prístupovým heslom
a šifrovaním. Spoločnosti Apple® a Microsoft® už
dlhodobo a štandardne ponúkajú túto formu
ochrany údajov uložených v prenosných (a nielen
prenosných) počítačoch.
Ak používame PC s pripojením na internet
nemôžeme zabudnúť na ochranu zo siete a to
zapnutou branou firewall.
Ochrana dát pred vírusmi a inými
škodlivými softvérmi
Počítačový vírus : je to program alebo kód, ktorý
sa dokáže bez dovolenia užívateľa šíriť v
počítači.
Existuje viacero možností ako sa môžu počítače
infikovať cez rôzne média ako sú napr. diskety,
CD, DVD, internet, vymeniteľné disky.
Vplyv vírusu je ľahko badateľný na spomalení
a nestabilite systému.
Rozdelenie PC vírusov
Podľa umiestnenia v pamäti : rezidentné,
nerezidentné
Podľa funkcie : deštruktívne, nedeštruktívne
Podľa správania : stealth, polymorfné, tunelujúce
Podľa spôsobu infekcie : predlžujúce,
prepisujúce, adresárové, BOOT, multiparitné,
súborové, HLL, mikrovírusi, retro vírusi, Rootkit
Vírusy z hľadiska nebezpečnosti
Z hľadiska nebezpečnosti by sme mohli rozdeliť
vírusy do 4 skupín :
• napádajú a ničia spustiteľné (systémové)
súbory
• sú schopné zničiť údaje ako napr. (databázy,
textové súbory) na disku jeho zablokovaním,
prekódovaním alebo naformátovaním
• modifikujú údaje bez iných vedľajších
príznakov
• ničia hardvér počítača
Funkcie vírusov
• Rozmnožovanie
• Škodenie
• Maskovanie
• Prežitie
Typy vírusov a ich popis
Trójsky kôň
• navonok pôsobí neškodne a navodzuje dojem
užitočnosti, na pozadí však vykonáva
nepozorovaný nejaký druh deštrukcie dát.
• nereprodukujú sa
• veľmi málo rozšírené
Backdoory
•
•
podobné trójskym koňom
tajne poskytujú informácie prostredníctvom
internetu
• ten môže váš počítač ovládať, prípadne dáta
kradnúť, alebo ich modifikovať
Email HOAX
•
•
nejde o program, ale iba o email
obsahuje poplašnú správu alebo inštrukcie ako
odstrániť fiktívny vír, pričom si užívateľ znemožní
opätovné spustenie počítača
• užívatelia ju sami rozosielajú v niekoľkých kópiách
všetkým svojím známym
• zahlcuje internet
Joke – žartovný program
•
pre zábavu pôsobí ako vírus a navodzuje
deštrukciu vašich dát
• je úplne neškodný a nijako sa nereprodukuje
Červy (Worms)
• sú momentálne najrozšírenejšie vírusy
• rozširujú sa väčšinou prostredníctvom internetu
ako príloha v emailovej správe
• emaily sú automaticky generované
• pod vaším menom sa rozošle na emailové adresy,
ktoré nájde vo vašom počítači
Adware
• program, ktorý sťahuje automaticky reklamy,
propagačné materiály v počítači užívateľa bez jeho
vedomia
• príznaky sú vyskakujúce pop – up okná
Spyware
• program, ktorý využíva internet na posielanie
rozličných údajov o používateľovi bez jeho
vedomia
• podobne ako pri adware, súhlas s inštaláciou
podmienkou licenčnej dohody môže byť súčasťou
voľne šíriteľného programu
Trpaslíci
• za posledné obdobie mohli užívatelia počítačov
získať dojem, že všetky infiltračné prostriedky
spôsobujú iba škodu. Nie je to pravda.
• slúžia na spríjemnenie alebo ponúknu dobrú radu
v práci
• nevtierajú sa tak, preto netreba na nich žiadne
prostriedky
Program proti vírusom
• Proti vírusom a iným škodlivým programom sa
môžeme chrániť antivírusovými programami,
spywerovimi a malwerovimi programami
• Antivírusový program je dobré ak je platený
• Používať antivírusový program aby sme boli
chránený od vonkajšieho sveta (hackermi,
vírusmi a inými škodlivými programami)
Hybridná ochrana prenosného
počítača (notebooku)
• Hybridná ochrana spočíva z hardvérovej
a softvérovej spolupráci
• Potrebujeme mať kompatibilný softvér z
hardvérom a opačne
• Kvalitný hardvér a softvér
Príkladom sú biometrické snímače, napr.
snímače odtlačkov prstov
• Najlepšia ochrana
• Nižšej triede notebookov sa to nevyužíva
Záver
Chcem ešte raz dôrazne upozorniť všetkých
používateľov prenosných počítačov aby sme
dbali na poriadnu ochranu nášho notebooku či to
je z hľadiska softvéru alebo hardvéru
Svedčí o tom aj to, aký dôraz na ochranu HW
a SW celosvetovo venujú firmy vyrábajúce HW
a ponúkajúce SW.
Ďakujem za pozornosť