Ochrana lesa

Download Report

Transcript Ochrana lesa

Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Učení o odolnostním
potenciálu lesních porostů
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Podněty ke vzniku koncepce integrované ochrany lesů:
Drastické účinky pesticidů na ŽP
Zvýšené používání pesticidů
(zejména poznatky o účincích DDT na zdraví)
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
3 zásady integrované ochrany rostlin:
1. Škůdce nesmí být posuzován izolovaně, protože
spolu s ostatními organismy žijícími ve stejném
prostoru tvoří vztahový komplex.
2. Obranná opatření musí být uskutečněna v takovém
rozsahu, aby populační hustota škůdců byla snížena
pod práh hospodářské škodlivosti (upouští se
od snahy úplně vyhubit škůdce).
3. Obranná opatření nesmí podstatně zasáhnout
do komplexu vazeb v ochraňovaném ekosystému.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Integrované zvládání škůdců je systém jejich regulace,
který zohledňuje prostředí, v němž se vyvíjejí a jejich
populační dynamiku.
K udržení populací škůdců pod hladinou škodlivosti
využívá co nejúčinnější kombinaci všech vhodných
metod a technik.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Postup v LH:
1. Určit, zda se jedná o škůdce (zda ohrožuje LH).
2. Shromáždit údaje o škůdci (vazby v ekosystému,
gradační vlastnosti, způsob poškozování dřevin, zdravotní
stav škůdce, …), údaje o postižených porostech (dřeviny,
vývojový a zdravotní stav, …) a údaje o stanovišti.
3. Vypracovat způsob zvládání škůdce.
4. Uskutečnit přijatá opatření.
5. Vyhodnotit účinek opatření.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Práh hospodářské škodlivosti
= nejnižší populační hustota škůdce, při níž může dojít
k hospodářským škodám (překročen je tehdy, když škody
škůdcem jsou vyšší než náklady na hubení škůdce).
Integrovaná ochrana lesů vypracovává a používá postupy,
které především nedovolí škůdcům překročit práh
hosp. škodlivosti. Překročí-li jej, tak se používají radikální
způsoby omezení škůdce.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Při stanovení prahu hosp. škodlivosti se hodnotí:
Přímé ztráty na porostech úhynem stromů, kdy se zmenšuje
redukovaná plocha a narůstá holina.
Ztráty na přírůstu působené odlistěním (defoliací) nebo jiným
poškozením narušujícím normální fyziolog. stav.
Vliv na půdu (ztráta humusu, rozrůstání buřeně, …).
Vliv na mimoprod. funkce lesa, zvláště ochrannou a rekreační.
Vliv chemického zásahu na ekosystém, zkrácení doby mezi
gradacemi škůdců, genetická selekce škůdců, negativní
působení na komplex přirozených nepřátel škůdců.
Náklady na hubení škůdců.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Protože lesní ekosystémy, v nichž hodnocený škůdce graduje
a škodí, jsou velmi členité a stále se vyvíjejí, tak prahy
hosp. škodlivosti se mění a musí být stanovovány případ
od případu, analýzou konkrétní situace.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
1.
2.
3.
4.
5.
Příklad zásad při použití insekticidů:
Insekticidy použít jen v nezbytných případech.
Volit takové přípravky, které by byly nejméně škodlivé pro
ekosystém i lidi.
Použít nejmenší nutné dávky a volit nejvhodnější způsob
aplikace.
Přesně vymezit plochu pro ošetření porostů.
Termín ošetření volit s ohledem na citlivost škůdce, jeho
časový výskyt i časový výskyt jeho přirozených nepřátel.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Příklady opatření:
Šetrnější přípravky (hormonální, virové, bakteriální, …).
Kombinace chemicko-biologická (subletální dávka insekticidu
oslabí škůdce, který se tak stane vnímavější vůči virové infekci).
Zebrovité ošetření ploch (střídat pruhy ošetřené a neošetřené).
Zakládání odolnějších porostů (vhodné ekotypy, kultivary, …).
Zakládání a péče o porosty podle typologického průzkumu (vztah
mezi lesními typy a výskytem škůdců).
Hnojení porostů zvyšující obranyschopnost porostů.
Šetrná těžba bez poškozování stromů a bez ponechávání pro
škůdce atraktivního odpadu.
Podpora mravenišť a hmyzožravých ptáků (doupné stromy,
budky).
Zvýšení počtu parazitoidů a hmyzích predátorů škůdců.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Odolnostní potenciál lesních porostů = souhrn vlastností
vyjadřující přirozenou schopnost porostů neumožňovat,
resp. tlumit (inhibovat) aktivizaci škůdců lesa a odolávat
účinkům škodlivých činitelů.
Ochrana lesa
Integrovaná ochrana lesů
Odolnostní potenciál lesních porostů
1. Stupeň stanovištní vhodnosti dřevinné skladby.
2. Výstavba porostu, druh a stupeň zápoje.
3. Sanitární kvocient porostu = poměr mezi poškozenými
stromy a nepoškozenými stromy.