4. Strefa Schengen Mateusz Janica

download report

Transcript 4. Strefa Schengen Mateusz Janica

STREFA SCHENGEN
Układ Schengen jest umową międzynarodową, zawartą między
niektórymi krajami członkowskimi UE, mającą na celu
zapewnienie swobody przepływu osób na obszarze
składającym się z terytoriów państw sygnatariuszy. Układ jest
otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej.
Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw.
Strefy Schengen (Schengen area) dotyczy nie tylko obywateli
państw sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej
narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają
granice wewnętrzne na terenie objętym układem.
Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w
Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku.
Pomnik upamiętniający Układ z Schengen
Historia
13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły porozumienie w
Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania
obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy.
Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach
granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje
Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii
paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z
Saarbrücken i zawarto nową umowę. W 1985 w miejscowości
Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu
kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między
krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta
została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.
Od 1986 wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy
dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze
zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie
zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 na mocy układu z 1990
również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi
członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów
nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia)
uzyskały wówczas status obserwatorów. Rzeczpospolita Polska
weszła do Układu z Schengen 21 grudnia 2007 roku.
Uroczyste podniesienie szlabanu na przejściu granicznym w Porajowie
(Zittau). W uroczystości udział wzięli m.in.: premier Donald Tusk, kanclerz
Angela Merkel i Jose Manuel Barroso
OPIS
Układ jest otwarty dla wszystkich członków
Unii Europejskiej. Wynikająca z niego
swoboda przepływu osób wewnątrz tzw.
strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli
państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób
wszelkiej narodowości i o dowolnym
obywatelstwie, które przekraczają granice
wewnętrzne na terenie objętym
porozumieniem.
Do układu z Schengen należą obecnie 22
państwa Unii Europejskiej oraz Islandia i
Norwegia, wchodzące w skład Związku
Paszportowego Krajów Nordyckich oraz
Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z
grupą z Schengen stowarzyszony.
Przyjęcie przepisów wynikających z Układu
z Schengen jest jednym z wymogów
uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej
przez kraje kandydujące, tak więc w
przyszłości strefa swobodnego,
niekontrolowanego przepływu osób może
znacznie się powiększyć i być może obejmie
prawie całą Europę.
Państwa należące do strefy Schengen
Daty Przystąpienia Państw Członkowskich Do Strefy Schengen
Rok 1995
Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia
Rok 1997
Austria, Włochy
Rok 2000
Grecja
Rok 2001
Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja
Rok 2007
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia
Rok 2008
Szwajcaria
Państwa, które chcą przystąpić do strefy Schengen
Bułgaria, Rumunia
Październik 2011
Zainteresowani członkostwem
Watykan
Prace Przygotował
MATEUSZ JANICA IIIB