Pobierz prezentację

Download Report

Transcript Pobierz prezentację

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49
IP-HERMES.pl
Przedstawienie narzędzi internetowych
służących do:
- samodzielnej oceny czynników zagrożenia
utratą własności przemysłowej
- planowania strategii rozwojowej
w oparciu o posiadane prawa własności
przemysłowej
IP-HERMES.pl
www.ip-hermes.pl
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Do czego można wykorzystać system IP-HERMES?
•
•
•
•
•
•
Do poznania ryzyka piractwa i podróbek kraju, do którego zamierzamy
eksportować
Do poznania ryzyka fazy przerobu lub łańcucha wartości, w której
specjalizuje się firma na rynku zagranicznym
Do poznania ryzyka polityczno-prawnego związanego z danym rynkiem
Do poznania zakresu otwartości danego rynku i kraju
Do poznania głównych kosztów ochrony własności intelektualnej na danym
rynku
Do poznania ryzyka produktu, który zamierzamy eksportować
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Do czego można wykorzystać system IP-HERMES?
•
•
•
•
•
Do poznania siły i słabości firmy w zakresie ochrony własności
intelektualnej
Do poznania ryzyka krzyżowego firmy i kraju w zakresie zagrożeń
własności intelektualnej przy wchodzeniu na nowe rynki
Do symulowania wpływu zmian różnych elementów strategii
przedsiębiorstwa na poziom ryzyka
Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji
strategicznych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje
firma na własną odpowiedzialność)
Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji o
ochronie własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
(decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność)
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Dostęp do systemu IP-HERMES
•
•
•
•
Aby wejść do systemu trzeba się zalogować przy pomocy loginu i hasła.
Login i hasło dla Państwa, jako uczestników warsztatu zostaną przesłane
na adres e-mail podany przy rejestracji.
Rejestracja kolejnych użytkowników odbywa się za pomocą strony
internetowej www.ip-hermes.pl
System wymaga podania danych przedsiębiorstwa i osoby korzystającej z
systemu.
Brak pełnego wpisu do formularza rejestracyjnego uniemożliwia
skorzystanie z systemu.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System IP-Hermes jest systemem automatycznym i działa według
przyjętego algorytmu.
Algorytm zawiera system napędowy oparty o ryzyko firmy oraz ryzyko kraju.
Ryzyko firmy jest to ryzyko związane z wchodzeniem na obce rynki
związane z potencjałem przedsiębiorstwa. Im większy potencjał
przedsiębiorstwa tym ryzyko mniejsze.
Ryzyko kraju jest to ryzyko związane z danym krajem, który jest
przedmiotem wejścia. System analizuje ryzyko kraju dla 36 krajów. Z
ryzykiem kraju ściśle związane jest również ryzyko produktu, czyli ryzyko
związane z piractwem i podróbkami, które są charakterystyczne dla 98
analizowanych różnych grup produktów.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
Końcowe ryzyko wejścia na dany rynek jest wypadkową ryzyka kraju oraz
ryzyka firmy.
System pokazuje poziom zagrożenia wejściem na dany rynek w zakresie
naruszenia własności intelektualnej w zależności od kombinowanego ryzyka
kraju i firmy.
Dla danego poziomu zagrożenia przyporządkowane są informacje o
możliwych metodach ograniczania ryzyka oraz możliwe wzorcowe polityki
firmy.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System umożliwia symulację danych związanych z produktem, krajem i
parametrami firmy, co umożliwia porównanie różnych sytuacji, zależnych od
firmy.
System umożliwia również porównanie do trzech sytuacji decyzyjnych
(Raportu podstawowego i dwóch symulacji)
System pozwala dowolnie edytować oraz wprowadzać zmiany do wcześniej
wprowadzonych danych.
System nie ogranicza liczby raportów podstawowych, jedynie możliwych
symulacji w stosunku do raportu podstawowego.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System IP-Hermes generuje raport, który można wydrukować i który może
być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji.
System generuje gotowy raport w formacie PDF.
Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane.
Twórcy raportu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z
prawem wykorzystanie materiałów w nim zawartych oraz za wszelkiego
rodzaju szkody wyrządzone przy użyciu zawartych w nim wskazówek.
Raport ten powstał wyłącznie w celach informacyjnych.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Narzędzie wspomagające międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną
własności intelektualnej
Do czego służy generator?
•
•
•
•
•
Ogólnym celem generatora jest stworzenie narzędzia ułatwiającego
międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności
intelektualnej.
System wspomaga planowanie opracowywane przez firmę i nie ma na celu
jego zastąpienia.
System oferuje znaczne ograniczenie czasu na planowanie i zwiększa
możliwości wyboru strategicznego firmy.
Generator znacznie upraszcza i koncentruje działania planistyczne na
najważniejszych odcinkach.
Generator działa technicznie poprzez dokonywanie wyboru z
przedstawionych możliwości i wbudowywanie ich do gotowego formularza
konstruowania planu.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
Co to jest planowanie strategiczne z IP?
Planowanie strategiczne z IP jest to tworzenie planu strategicznego rozwoju
przedsiębiorstwa przy traktowaniu własności intelektualnych jako jednego z
kluczowych aktywów tworzących przewagi konkurencyjne oraz
stwarzających zasadnicze szanse ekspansji na rynkach krajowych i
międzynarodowych.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
Jakie są zadania planowania strategicznego z IP?
Planowanie strategiczne z IP ma za zadanie zbudowanie wiarygodnego
planu rozwoju przy wykorzystaniu własności intelektualnych tworzonych
przez przedsiębiorstwo oraz podmioty zewnętrzne przy zapewnieniu
wszystkim interesariuszom własności intelektualnej przestrzegania ich praw
(zasada fair play). Planowanie strategiczne z IP w szczególności
uwzględnia te elementy, które związane są z kreowaniem nowych
rozwiązań, maksymalizujących wykorzystanie potencjałów intelektualnych
oraz w mniejszym stopniu koncentruje się na tak zwanych twardych
aktywach materialnych i finansowych. Ponieważ aktywa intelektualne mają
charakter „miękki”, łatwo podlegają podrabianiu, niedozwolonemu
naśladownictwu czy nielegalnym próbom zawłaszczenia w planowaniu
strategicznych z IP szczególnego znaczenia nabiera ochrona własności
intelektualnej.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
•
•
•
•
•
•
Jakie problemy można rozwiązać za pomocą generatora?
Uporządkowanie i zaplanowanie rozwoju.
Generator może pomóc sformułować plan strategiczny na rynkach
międzynarodowych i uporządkować spontaniczny proces ekspansji.
Lepsze decyzje menedżerskie.
Generator może pokazać więcej różnych alternatyw podejmowania decyzji
menedżerskich w zakresie rozwoju strategicznego firmy co umożliwia
podejmowanie lepszych decyzji.
Lepsza ochrona własności intelektualnych.
Każda ekspansja to w pewnym stopniu proces odkrywania siebie wobec
świata. Odkrywanie siebie jest niezbędne, aby nasi kontrahenci i klienci
mogli nas lepiej poznać i nabrać do nas zaufania. Jednak ten proces
odkrywania swoich aktywów powinien być bezpieczny dla nas w tym sensie,
że powinniśmy chronić należące do nas własności intelektualne. Generator
pomaga nam chronić nasze IP.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
• Z jakich części składa się GENERATOR?
Generator składa się z 5 części:
– Mechanizm decyzyjny
– Strategie zarządzania IP
– Strategie zarządzania międzynarodowego
– Kurs zarządzania i planowania strategicznego
– Kreator planu strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Jak działa Generator Planowani Strategicznego z IP?
•
•
•
•
Generator tworzy raport, który można wydrukować i który może być
pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji.
System generuje gotowy raport w formacie PDF.
Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane.
Twórcy raportu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z
prawem wykorzystanie materiałów w nim zawartych oraz za wszelkiego
rodzaju szkody wyrządzone przy użyciu zawartych w nim wskazówek.
Raport ten powstał wyłącznie w celach informacyjnych.
IP-HERMES.pl
Dziękuję za uwagę
Więcej informacji uzyskacie Państwo na
stronie projektu: http://ip-hermes.pl/
IP-HERMES.pl