Pobierz prezentację

Download Report

Transcript Pobierz prezentację

Przemysław Kulawczuk
Uniwersytet Gdański
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49
IP-HERMES.pl
Metodologia Systemu IP - Hermes
• Skład systemu: I i II część. I cześć mierzy
ryzyko wejścia MSP na rynek w
określonych warunkach ramowych przy
eksporcie opartym na własności
intelektualnej. Część II służy do wsparcia
procesu planowania strategicznego przy
wchodzeniu na rynku z eksportem
opartym na IP (własności intelektualnej).
IP-HERMES.pl
Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 1
• 1) Ryzyko według kraju i zakresu
przejęcia łańcucha wartości tworzenia
produktu lub usług
– Ryzyko według fazy przetwórstwa – zostaną zaproponowane
wskaźniki ryzyka w zależności od stopnia pogłębienia fazy
przetwórstwa. Im większy stopień przerobu tym ryzyko niższe.
– Ryzyko według krajów – zostanie wykorzystana koncepcja
indeksów OECD w zakresie ryzyka podróbek dla wskazania
poziomu ryzyka związanego z poszczególnym kraje; oba
elementy zostaną znormalizowane za pomocą proporcji aby
stworzyć jednolity wskaźnik
IP-HERMES.pl
Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2) Ryzyko według grup produktów i krajów
- uwzględnione wskaźniki ryzyka podróbek (OECD 2009) według krajów a następnie ryzyka
podróbek (OECD 2009) według grup produktów
- obliczony jednolity wskaźnik, który określa poziom ryzyka w zależności od kraju i grupy
produktowej, eksportowanej do tego kraju
3) Ryzyko polityczno-prawne
- ryzyko policzone przy wykorzystaniu składowych rankingów rankingów Doing Business oraz
Index of Economic Freedom (Heritage Foundation), przy przyjęciu systemu wag ustalonych przez
ekspertów instytutu
Elementy, które będą brane pod uwagę:
1) Rozpoczynanie działaności – dni (Doing Business 2010)
2) Czas sądowego dochodzenia roszczeń – dni (Doing Business 2010) (enforcing contracts)
3) Ochrona inwestorów – wartość indeksu Siły Ochrony Inwestora (Doing Business 2010)
4) Dokumentacja importowa – liczba dokumentów(Doing Business 2010)
5) Wartość indeksu wolności od korupcji (Herirage Foundation) 2010 Index of Economic Freedom
6) Wartość indeksu woloności w zakresie praw własności (Herirage Foundation) 2010 Index of
Economic Freedom
IP-HERMES.pl
Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4) Indeks otwartości (ryzyko braku dostępu i braku otwartości)
- indeks ten będzie mierzył ryzyko związane z brakiem dostępu do rynku i brakiem otwartości, co
utrudnia bieżące interwencje w sytuacjach kryzysowych
Elementy, które będą brane pod uwagę:
1. Czy jest wymagana wiza
2. Czy stosowany jest alfabet europejski (łaciński, grecki lub cyrylica)
3) Czy danym kraju można porozumieć się swobodnie z jednym z głównych języków międzynarodowych
4) Czy możliwy jest dolot z Polski z nie więcej niż z 1 przesiadką
5) Czy dostępny jest dolot tanimi liniami lotniczymi
6) Czy dany kraj łączy z Polską umowa o pomocy prawnej
7) Czy dany kraj łączy z Polską umowa o ekstradycji
8) Czy w danym kraju funkcjonują silne negatywne stereotypu wobec Polski i Polaków
- zostanie opracowany system wag uwzględniający podstawowe czynniki otwartości
5) Ryzyko kosztowe
- Koszt rejestracji wniosku patentowego (pierwszej)
- koszt utrzymania patentu przez 20 lat
- koszt pierwszej rejestracji wniosku na znak towarowy
- koszt dochodzenia roszczeń (Doing Business)
IP-HERMES.pl
Część B. Ryzyko firmy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ryzyko firmy będzie liczone według takich kategorii jak:
1) wartość przychodów netto w ostatnim zakończonym roku
2) liczbę pracowników na koniec ostatniego roku obrachunkowego
3) Wartość eksportu w PLN w ostatnim roku obrotowym ogółem
4) Wartość eksportu w PLN w ostatnim roku obrotowym na dany rynek docelowy
5) Wartość importu w PLN w ostatnim roku obrotowym
6) formę prawną
7) sumę bilansową lub wartość aktywów
8) wskaźnik płynności bieżącej
9) stosowane rozwiązania w zakresie ochrony IP
10) zakres posiadanej obsługi prawnej
11) liczba osób znających płynnie język angielski
12) liczba osób znających język kraju docelowego
13) liczba lat doświadczenia w eksporcie
14) liczba zarejestrowanych patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych
- W każdym z 14 zakresów zostaną stworzone grupy ryzyka i zostanie dokonana kwalifikacja do
poszczególnych grup
- następnie w oparciu o system wag zostanie policzone ryzyko firmy w ujęciu zbioru cech (1-14),
ryzyka kwotowego (zależnego od kwoty eksportu) i zostanie wyliczone ryzyko końcowe firmy
IP-HERMES.pl
- kolejnym krokiem będzie podział na grupy ryzyka firmowego (4 grupy według poziomu ryzyka
Ryzyko krzyżowe
Średnie
RYZYKO FIRMY
Duże
Bardzo duże
.
1.4. Obserwacji i
znaczącego
obniżenia ryzyka
firmy
2.4. Aktywnej obs.
i zn. obniżenia
ryzyka firmy
3.4. Wycofania się
lub twierdzy IP
4.4. Wycofania się
lub agresywnej
ochrony lub ciszy
.
1.3. Obserwacji i
obniżenia ryzyka
firmy
1.2. Zachowawczoobserwacyjna
2.2.Obserwacji i
obniżenia ryzyka
kraju i firmy
2.1. Zachowawczoobserwacyjna
3.3. Wycofania się lub
twierdzy IP i bardzo
znaczącego obniżenia
ryzyka kraju i firmy
3.2.Silnie
poszerzonej
ochrony i
obniżania ryzyka
kraju
3.1. Egzekucji
systemu ochorny i
obniżania ryzyka
kraju
4.3. Wycofania się
lub twierdzy IP
4.2. Silnie
poszerzonej ochrony
i znaczącego
obniżania ryzyka
kraju
4.1. Egzekucji
systemu ochrony i
silnego obniżania
ryzyka kraju
Niskie
-
1.1. Zachowawcza
2.3. Aktywnej obs.
i obniżenia ryzyka
firmy
Niskie
Średnie
Duże
RYZYKO KRAJU
Bardzo duże
IP-HERMES.pl
Przedstawienie narzędzi internetowych
do samodzielnej oceny czynników
zagrożenia utratą własności przemysłowej
oraz planowania strategii rozwojowej
w oparciu o posiadane prawa własności
przemysłowej
IP-HERMES.pl
www.ip-hermes.pl
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Do czego można wykorzystać system IP-HERMES?
•
•
•
•
•
•
Do poznania ryzyka piractwa i podróbek kraju, do którego zamierzamy
eksportować
Do poznania ryzyka fazy przerobu lub łańcucha wartości, w której
specjalizuje się firma na rynku zagranicznym
Do poznania ryzyka polityczno-prawnego związanego z danym rynkiem
Do poznania zakresu otwartości danego rynku i kraju
Do poznania głównych kosztów ochrony własności intelektualnej na danym
rynku
Do poznania ryzyka produktu, który zamierzamy eksportować
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Do czego można wykorzystać system IP-HERMES?
•
•
•
•
•
Do poznania siły i słabości firmy w zakresie ochrony własności
intelektualnej
Do poznania ryzyka krzyżowego firmy i kraju w zakresie zagrożeń
własności intelektualnej przy wchodzeniu na nowe rynki
Do symulowania wpływu zmian różnych elementów strategii
przedsiębiorstwa na poziom ryzyka
Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji
strategicznych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje
firma na własną odpowiedzialność)
Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji o
ochronie własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
(decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność)
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
Aby wejść do systemu trzeba się zalogować.
System wymaga podania danych przedsiębiorstwa i osoby korzystającej z
systemu.
Brak pełnego wpisu do formularza rejestracyjnego uniemożliwia
skorzystanie z systemu.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System IP-Hermes jest systemem automatycznym i działa według
przyjętego algorytmu.
Algorytm zawiera system napędowy oparty o ryzyko firmy oraz ryzyko kraju.
Ryzyko firmy jest to ryzyko związane z wchodzeniem na obce rynki
związane z potencjałem przedsiębiorstwa. Im większy potencjał
przedsiębiorstwa tym ryzyko mniejsze.
Ryzyko kraju jest to ryzyko związane z danym krajem, który jest
przedmiotem wejścia. System analizuje ryzyko kraju dla 36 krajów. Z
ryzykiem kraju ściśle związane jest również ryzyko produktu, czyli ryzyko
związane z piractwem i podróbkami, które są charakterystyczne dla 98
analizowanych różnych grup produktów.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
Końcowe ryzyko wejścia na dany rynek jest wypadkową ryzyka kraju oraz
ryzyka firmy.
System pokazuje poziom zagrożenia wejściem na dany rynek w zakresie
naruszenia własności intelektualnej w zależności od kombinowanego ryzyka
kraju i firmy.
Dla danego poziomu zagrożenia przyporządkowane są informacje o
możliwych metodach ograniczania ryzyka oraz możliwe wzorcowe polityki
firmy.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System umożliwia symulację danych związanych z produktem, krajem i
parametrami firmy, co umożliwia porównanie różnych sytuacji, zależnych od
firmy.
System umożliwia również porównanie do trzech sytuacji decyzyjnych
(Raportu podstawowego i dwóch symulacji)
System pozwala dowolnie edytować oraz wprowadzać zmiany do wcześniej
wprowadzonych danych.
System nie ogranicza liczby raportów podstawowych, jedynie możliwych
symulacji w stosunku do raportu podstawowego.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
Jak działa system IP-HERMES?
•
•
•
•
System IP-Hermes generuje raport, który można wydrukować i który może
być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji.
System generuje gotowy raport w formacie PDF.
Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane oraz
operator systemu, który utrzymuje kopie raportów w celach ewidencyjnych.
Operator nie ma prawa wykorzystać raportów do jakichkolwiek innych celów
niż do generowania zbiorczych zestawień, porównań opracowań
naukowych itp. bez podawania danych indywidualnych.
Pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje podejmuje osoba korzystająca
z systemu. Wyłączona jest odpowiedzialność operatora systemu za
wszelkie skutki wynikające z podjętych decyzji
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Narzędzie wspomagające międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną
własności intelektualnej
Do czego służy generator?
•
•
•
•
•
Ogólnym celem generatora jest stworzenie narzędzia ułatwiającego
międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności
intelektualnej.
System wspomaga planowanie opracowywane przez firmę i nie ma na celu
jego zastąpienia.
System oferuje znaczne ograniczenie czasu na planowanie i zwiększa
możliwości wyboru strategicznego firmy.
Generator znacznie upraszcza i koncentruje działania planistyczne na
najważniejszych odcinkach.
Generator działa technicznie poprzez dokonywanie wyboru z
przedstawionych możliwości i wbudowywanie ich do gotowego formularza
konstruowania planu.
IP-HERMES.pl
Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności
intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
Co to jest planowanie strategiczne z IP?
Planowanie strategiczne z IP jest to tworzenie planu strategicznego rozwoju
przedsiębiorstwa przy traktowaniu własności intelektualnych jako jednego z
kluczowych aktywów tworzących przewagi konkurencyjne oraz
stwarzających zasadnicze szanse ekspansji na rynkach krajowych i
międzynarodowych.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
Jakie są zadania planowania strategicznego z IP?
Planowanie strategiczne z IP ma za zadanie zbudowanie wiarygodnego
planu rozwoju przy wykorzystaniu własności intelektualnych tworzonych
przez przedsiębiorstwo oraz podmioty zewnętrzne przy zapewnieniu
wszystkim interesariuszom własności intelektualnej przestrzegania ich praw
(zasada fair play). Planowanie strategiczne z IP w szczególności
uwzględnia te elementy, które związane są z kreowaniem nowych
rozwiązań, maksymalizujących wykorzystanie potencjałów intelektualnych
oraz w mniejszym stopniu koncentruje się na tak zwanych twardych
aktywach materialnych i finansowych. Ponieważ aktywa intelektualne mają
charakter „miękki”, łatwo podlegają podrabianiu, niedozwolonemu
naśladownictwu czy nielegalnym próbom zawłaszczenia w planowaniu
strategicznych z IP szczególnego znaczenia nabiera ochrona własności
intelektualnej.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
•
•
•
•
•
•
•
Jakie problemy można rozwiązać za pomocą generatora?
Uporządkowanie i zaplanowanie rozwoju.
Generator może pomóc sformułować plan strategiczny na rynkach
międzynarodowych i uporządkować spontaniczny proces ekspansji.
Lepsze decyzje menedżerskie.
Generator może pokazać więcej różnych alternatyw podejmowania decyzji
menedżerskich w zakresie rozwoju strategicznego firmy co umożliwia
podejmowanie lepszych decyzji.
Lepsza ochrona własności intelektualnych.
Każda ekspansja to w pewnym stopniu proces odkrywania siebie wobec
świata. Odkrywanie siebie jest niezbędne, aby nasi kontrahenci i klienci
mogli nas lepiej poznać i nabrać do nas zaufania. Jednak ten proces
odkrywania swoich aktywów powinien być bezpieczny dla nas w tym sensie,
że powinniśmy chronić należące do nas własności intelektualne. Generator
pomaga nam chronić nasze IP.
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Definicje i określenia
• Z jakich części składa się GENERATOR?
Generator składa się z 5 części:
– Mechanizm decyzyjny
– Strategie zarządzania IP
– Strategie zarządzania międzynarodowego
– Kurs zarządzania i planowania strategicznego
– Kreator planu strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP
IP-HERMES.pl
Generator Planowania Strategicznego z IP.
Jak działa Generator Planowani Strategicznego z IP?
•
•
•
•
Generator tworzy raport, który można wydrukować i który może być
pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji.
System generuje gotowy raport w formacie PDF.
Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane oraz
operator systemu, który utrzymuje kopie raportów w celach ewidencyjnych.
Operator nie ma prawa wykorzystać raportów do jakichkolwiek innych celów
niż do generowania zbiorczych zestawień, porównań opracowań
naukowych itp. bez podawania danych indywidualnych.
Pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje podejmuje osoba korzystająca
z systemu. Wyłączona jest odpowiedzialność operatora systemu za
wszelkie skutki wynikające z podjętych decyzji
IP-HERMES.pl
Dziękuję za uwagę
Więcej informacji uzyskacie Państwo na
stronie projektu: http://ip-hermes.pl/
IP-HERMES.pl