Vítam Vás na dnešnej prednáške

download report

Transcript Vítam Vás na dnešnej prednáške

Vítam Vás na dnešnej
prednáške !
Andragogické poradenstvo
PhDr. Jana Španková, PhD.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
13. 4. 2015 9:45
1
Odporúčaná literatúra:





Gabura, J. , Pružinská, J.: Poradenský proces
Merry, T.: Naučte sa byť poradcom
Gajdošová, E.: Problémy poradenstva pre voľbu
povolania a výber zamestnania mládeže a
dospelých na Slovensku
Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka
Časopis Sociálna politika a zamestnanosť
13. 4. 2015
2
Čo nás čaká ???
Poradenstvo a jeho charakter
Koncepcie poradenstva
Poradenské situácie
Individuálne, skupinové, hromadné poradenstvo
Fázy poradenstva
Osobnosť poradcu
Etický kódex
Klient podľa aktivity, veku a správania sa, rizikový klient
Vzťah klienta a poradcu - nadmerná pomoc atď.
Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
13. 4. 2015
3
Pravdy Carla Rogersa
Človek je vo svojej podstate dobrý.
Podstata človeka je v zásade sociálna
(staráme sa
sociálne o okruh ľudí, ktorí sú nám blízky, dokážeme súcitiť).
Základnou ľudskou potrebou je sebaprijatie (sebaúcta –
prezentácia seba, deje sa to v interakcii s inými ľuďmi).
Prekročenie k osobnému kontaktu (p. Eva, nie p. Nováková)
akceptácia človeka s jeho pozitívami i negatívami, človek sa
správa najlepšie ako vie, má potenciál správať sa lepšie
Je dôležité dať pocítiť, že klienta akceptujeme
takého, aký je.
Nechcem riadiť (dirigovať) klientovu situáciu.
Musíme sa podeliť o moc, klient svoju situáciu vie riešiť,
treba mu pomôcť nájsť východiská.
13. 4. 2015
4
Čo je to poradenstvo ???
Radenie ako neformálna komunikácia
človeka s človekom,
 Poradenská činnosť ako istá rola v
spoločenstve,
 Poradenská činnosť ako súčasť niektorých
profesií,
 Samostatná činnosť, špecializovaná
profesia

13. 4. 2015 9:45
5
Koncepcie poradenstva:



19.-20. storočie – rozvoj poradenstva a 2
koncepcie : spoločensko-ekonomické hľadisko a
sociálno-humanistický prístup:
Liečebné a rehabilitačné – handicapovaní
Diagnostické a psychometrické – Parsonov model:
 Ľudia
majú svoje charakteritické črty,
 Zamestnania a školy majú špecifické požiadavky
 Rozumné rozhodovanie je založené na zosúladení
osobnostných
charakteristík
s
požiadavkami
zamestnania

Hlbinno psychologické – Freud, pudy a inštinkty
13. 4. 2015 9:45
6
Koncepcie poradenstva II:





Medicínske modely – problémové správanie,
deformácie, nie pozitívne stránky vo vývine
Vývinové – správny životný štýl, rast osobnosti,
hodnoty, chápanie smrti
Preventívne – trojúrovňová prevencia
Kariérne – 70-roky v USA programy KP, Anglicko.:
Štátny ústav pre kariérové vzdelávanie a poradenstvo
Kolegiálne – prof. Klein
13. 4. 2015 9:45
7
Poradenstvo:
1.
2.
3.
4.
5.
Výmena informácií medzi poradcom a
klientom
Proces učenia
Ovplyvňovanie ľudského správania,
Pomoc pri riešení problémov
Pomáhajúca ľudská aktivita
13. 4. 2015 9:45
8
Podmienky poradenstva:
1.
2.
3.
4.
5.
Vytvorenie klímy, kde možno otvorene
hovoriť a svojich problémoch,
Akceptovať klienta a jeho postoje,
Podávať informácie, poznatky a poskytovať
zručnosti,
Skúmať alternatívy riešenia problémov,
Motivovať a podporovať klienta v riešení
13. 4. 2015
9
Charakteristické črty
poradenstva:
1.
2.
3.
4.
5.
Interdisciplinárny charakter – soc.práca,
psychológia, sociológia, ekonómia, právo,
Multikonzumný charakter – široké spektrum
žiadateľov, množstvo poradenských služieb,
Profesionálny charakter – odborníci,
Inštitucionálny charakter – zariadenia,
Biodromálny charakter – pre čl. počas celej
životnej cesty, pre všetky vekové skupiny.
13. 4. 2015
10
Tabuľka stresujúcich životných udalostí a body:
Smrť životného partnera
100
Rozvod
73
Rozchod s manž. partnerom 65
Uväznenie
63
Smrť člena rodiny
63
Vážny úraz alebo choroba
53
Sobáš
50
Prepustenie zo zamestnania 47
Uzmierenie s manž. partnerom 45
Odchod do dôchodku
45
Závažná zmena zdravot. stavu
člena rodiny
44
Tehotenstvo
40
Sexuálne zneužívanie
39
Nový člen v rodine – dieťa,
prisťahovanie starého príbuzn. 39
Závažné zmeny v zamestnaní 39
13. 4. 2015
Väčšie zmeny finančn. stavu 38
Smrť blízkeho priateľa
38
Zmena zamestnania
37
Závažné nezhody s partnerom 35
Väčšia pôžička
35
Odchod dcéry alebo syna
z domu
29
Problémy so svokrou, svokrom28
Významný osobný úspech
26
Konflikty s nadriadenými
23
Zmena bydliska
20
Kvalifikačná skúška v škole,
v zamestnaní
20
Zmena spánkových návykov 16
Dovolenka
13
Vianoce
12
11
Dopravný priestupok a pokuta 11
Stupne záťaže:




bežná záťaž – nemusíme siahať do svojich rezerv,
zvýšená záťaž – nové úlohy, rozširujeme rozsah našich
poznatkov, osvojujeme nové zručnosti a sociálne
spôsobilosti,
hraničná záťaž – je potrebná mobilizácia všetkých
psychických síl a mimoriadne úsilie, „ísť až na doraz“, na
dno svojich psychických síl a rezerv,
extrémna záťaž – rozdiel medzi požiadavkami okolia
a vnútornými predpokladmi, schopnosťami potrebnými na
ich zvládnutie – poruchy v správaní, zmeny vo fyziolog.
a psych. procesoch v organizme, i trvalé dôsledky na
človeka.
13. 4. 2015
12
Poradenské situácie
poradca,
 klient,
 poradenský vzťah,
 poradenská situácia.

13. 4. 2015 9:45
13
Individuálne poradenstvo
Klient – poradca :
Osobnostné problémy
Krízová životná situácia
Problém nadviazať či udržať partnerský vzťah
Individuálne telefonické – o chvíľku
13. 4. 2015
14
Párové a rodinné poradenstvo








Predmanželské poradenstvo
Neplnoletí snúbenci
Plánované rodičovstvo
Manželské problémy, rozvodové problémy
Osamelí rodičia
Neúplné rodiny
Oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti
Sociálno-právne poradenstvo
13. 4. 2015
15
Skupinové poradenstvo
skupina – poradca;
 práca „každý s každým“,
 poradca je členom skupiny, aktívne sa
zúčastňuje skupinových aktivít.
Poznávanie a učenie prebieha formou
aktívneho sociálneho učenia.
 Skupiny na výcvik asertivity, na zvládanie
stresu, svojpomocné skupiny a pod.

13. 4. 2015 9:45
16
Hromadné poradenstvo
Viac účastníkov,
 komunikácia je zväčša jednostranná,
poskytuje málo priestoru na spätnú väzbu,
 „každý s poradcom“ - bez intimity, dôvery,
 formy: prednášky, besedy, prezentácie.

13. 4. 2015 9:45
17
telefonické krízové poradenstvo
Rôzne cieľové skupiny
 Výhody:
ľahká dostupnosť, anonymita
klienta, rýchla pomoc, často 24-hodinová
prevádzka, anonymita poradcu
 Nevýhody:
neosobný kontakt, možnosť
prerušenia rozhovoru, finančná náročnosť,
zneužívanie linky
 JE TO VÝHODNÉ ALEBO NIE ???

13. 4. 2015
18
Internetové sociálne poradenstvo
kontakt prostredníctvom komunikačných technológii

Výhody:
 poradca
nepotrebuje vlastné priestory,
 komunikuje kedykoľvek,
 aj vzdialený odborník

Riziko:
 anonymita
poradcu,
 neosobný kontakt (eliminácia pomocou kamery)
13. 4. 2015
19
Písomné poradenstvo
 Formou listov, klient popíše svoj problém
 Vysoké očakávania klienta, často
nerealistické
 Málo informácii, neexistencia priestoru pre
postupné zapájanie klienta do spolupráce
 Smerovanie na konkrétneho odborníka či
inštitúcie
 Pomoc klientovi zorientovať sa v probléme,
poskytnúť základné info a poznatky
13. 4. 2015
20
Masmediálne poradenstvo






Masovokomunikačné prostriedky
Písomné sociálne poradenstvo v novinách a
časopisoch
Audiovizuálne sociálne poradenstvo v rozhlase a
TV
Reakcie sociálneho poradcu v štúdiu na problém
telefonujúceho klienta
Limitovanie vysielania → odporučenie osobnej
návštevy odborníka
VÝHODA: informácie pre verejnosť, nové
poznatky a prevencia
13. 4. 2015
21
Poradenstvo v rôznych sektoroch:

MPSVaR – sociálny pracovník, sociálny kurátor,
streetworker
Ministerstvo školstva – asistent triedneho učiteľa
 Ministerstvo spravodlivosti – mediácia a probácia
 Združenie Proti prúdu – práca s bezdomovcami
 Projekt LATA / láskavá alternatíva trestu pre

adolesc./

PEER programy - „rovesníci rovesníkom“

Združenie MAJÁK, INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA
v Žakovciach a pod. – práca s väzňami
22
13. 4. 2015
Kariérne poradenstvo
zvýšenie schopnosti zamestnať sa
 spoznanie svojich schopností, záujmov
 silné a slabé stránky
 profesijná orientácia, tvorba a budovanie
kariéry

13. 4. 2015 9:45
23
V roku 2006 137 pracovníkov UPSVaR – RPPS
vykonalo celkovo 49 800 konzult. s 14 934
klientmi. Problematiky:
Rozv. a porozvod.: 1 528 pr., 6 454 konz.
 NRS: 1 048 prípad., 9 053 konzult.
 Partnerská: 1 822 prípad., 9 870 konzult.
 Rodinná 2 045 prípad., , 9 538 konzult.
 Osobnostná 1 615 prípad., 9 833 konzult.
 Závislosti 135 prípad., 616 konzult.

13. 4. 2015
24
Priebeh poradenstva:
I. etapa sociálnej evidencie a prvý
kontakt s klientom - Anamnéza
 Ako klient prichádza
 Zhoda verbálnej a neverbálnej
komunikácie
 Pozorné počúvanie
 Čo Vás sem priviedlo ?
13. 4. 2015 9:45
25
Priebeh poradenstva:
II. etapa diagnostická – Diagnóza
zhodnotenie kladných a záporných stránok
klienta
Zárobkové možnosti, vzdelanie a pod.
13. 4. 2015 9:45
26
Priebeh poradenstva:
III. etapa TERAPIA
sociálno - výchovné pôsobenie na klienta,
pomoc, stretávanie sa
poskytovanie informácií:
1.formálne získané výchovou, vzdelávaním,
2. neformálne – vlastnou skúsenosťou,
kontaktom s inými ľuďmi
13. 4. 2015
27
Priebeh poradenstva:
Ukončenie, vyhodnotenie
NEZNAMENÁ IBA VYRADIŤ KLIENTA
Z EVIDENCIE ale aj hľadať chyby (???)
Dôležitá je spätná
13. 4. 2015 9:45
väzba
28
Osobnosť poradcu













nedávať rýchle, neuvážené rady,
nesľubovať, neutešovať,
viac počúvať ako hovoriť,
vnímať emócie, nielen slová,
nevnucovať vlastný názor, vlastné riešenia,
nemeniť tému,
nechať rozprávať klienta, neprerušovať,
pýtať sa na spresnenia, overovať si, či porozumel
nenáhliť sa,
nedávať viac otázok naraz,
nepoužívať teatrálne slová – to hádam nie...
vyhýbať sa osobným komentárom – ja som...
nepoužívať direktívne rady, ak nejde o situáciu
v ohrození
13. 4. 2015
29
Osobnosť poradcu:
+ inteligencia (IQ+EQ), všeobecný rozhľad,
trpezlivosť, diskrétnosť, optimizmus,
prirodzená autorita, ochota ďalej sa
vzdelávať, umenie komunikovať s ľuďmi.
- prílišná angažovanosť, agresivita,
neprimerané obetovanie sa pre klienta,
neprimeraná kontrola nad klientom, prístup
k povinnosti, strata vlastnej identity.
13. 4. 2015
30
Etický kódex:
Poznatky, zručnosti a skúsenosti pracovníka sa
využívajú v prospech klienta a všetkých ľudí.
Má úctu ku klientom ako k jednotlivcom a musí dbať
o zaistenie ich dôstojnosti a práv.
Do práce s klientmi nevnáša žiadne predsudky, ani
ich netoleruje iným, predsudky sa týkajú: pôvodu,
rasy, stavu, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku,
postihnutia, viery, spoločenského prínosu či
postavenia klienta.
Podporuje aktivity klientov a ich spoluúčasť na
rozhodnutiach či vymedzení poskytovaných
služieb.
13. 4. 2015
31
Etický kódex:
Má stály záujem o klientov, dokonca i vtedy, keď im
nie je možné pomôcť, alebo to ohrozuje jeho
bezpečnosť.
Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred
osobným záujmom.
Je zodpovedný za úroveň služieb, ich kontinuitu,
vrátane svojho vzdelania a výcviku.
Spolupracuje s ostatnými odborníkmi v záujme
vyriešenia problému klienta.
13. 4. 2015
32
Etický kódex:
Transparentne komunikuje s verejnosťou v oblasti,
ktorá sa týka jeho činnosti alebo činnosti
organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby.
Diferencuje a podporuje kulturálne a etnické
odlišnosti v poskytovaných službách.
Riadi sa zásadami
informačnej dôveryhodnosti,
zverejňuje informácie iba so súhlasom klienta,
alebo len výnimočne, pri hrozbe vážneho
nebezpečenstva.
Je zodpovedný za vytváranie takých podmienok
v sociálnych zariadeniach a organizáciách, ktoré
umožňujú rešpektovanie týchto zásad.
13. 4. 2015
33
Zaujímali sme sa o to, či má organizácia nejaký dokument,
v ktorom má poradca definované pracovné postupy a etické
princípy práce.
http://www.assp.sk/files/standardy/10b_spracovanie_udajov.htm
Náplň práce
Čiastočne v pracovnej zmluve
Etický kódex
Stanovy, prevádzk. a org. Poriadok
Neuviedli nič
Zoznam pracovných povinností
Metodika poradcu
Minimálne štandardy
Charta
Čestné prehlásenie o mlčanlivosti
Sľub zamestnanca
13. 4. 2015
MVO
14
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
Verejné
7
1
34
Koľko ľudí sedí spolu v pracovni s poradcom?
MVO Verejné
Len poradca sám
 Ešte jeden pracovník
 Ešte dvaja kolegovia
 Pracuje v teréne
Je poradca s klientom sám?
Sám
Nie

13. 4. 2015
11
10
7
1
3
25
4
3
4
4
35
Koľko minút približne trvá jedna konzultácia
s klientom?
MVO Verejné








10 minút
20 minút
30 minút
45 minút
60 minút
75 minút
90 minút
420 minút
13. 4. 2015
3
10
6
7
1
3
1
1
2
2
1
1
36
Klient na základe aktivity:
Dobrovoľný
 Nedobrovoľný
 Odberateľ

13. 4. 2015 9:45
37
Klient na základe veku:
Detský klient
 Mládež
 Dospelý
 Senior

13. 4. 2015 9:45
38
Klient podľa správania sa:
Spolupracujúci
Nespolupracujúci
Manipulatívny
Agresívny
Hysterický
13. 4. 2015
Mlčanlivý
V odpore
Suicidiálny
Rizikový
39
Rizikový klient:
Neštandardne sa správajúci,
vyžaduje špecifický prístup
2. Taký, od ktorého hrozí riziko
3. Typy rizika:
zo strany klienta
zo strany spoločnosti
kombinované riziko
1.
13. 4. 2015
ktorý
40
Klient podľa situácie:
klient bezdomovec,
 závislý klient,
 nezamestnaný klient,
 klient so zdravotným postihnutím,
 klient vo výkone trestu odňatia slobody

13. 4. 2015
41
Vzťah klienta a poradcu:
Riziká:
Nadmerná pomoc
Obetovanie sa
Splývanie
Nepriepustnosť hraníc – klient i poradca
(pr.nesúhlas okolia, odmietanie vstupu do
súkromia, nevhodné pracovné hodiny)
13. 4. 2015
42
Ako odradiť klienta ?!?!?!?!?
„Vy si myslíte, že máte problém! Počúvajte,
koľko problémov mám ja!...“
„Dovoľte, aby som vám poradil, čo máte
robiť...“
„Rozumiem, aj ja som už taký problém
mal...“
„O všetko sa postarám, všetko vyriešim...“
13. 4. 2015
43
Syndróm vyhorenia
konečné štádium procesu, pri ktorom
ľudia, strácajú svoje pôvodné nadšenie,
motiváciu, tzv. „svoje vlastné hnacie sily“
 Syndróm vyhorenia (burn-out syndrom) je
prirodzeným rizikom v pomáhajúcich
profesiách, tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi

13. 4. 2015
44
Ako sa prejavuje ???






negatívny postoj k sebe samotnému i klientovi,
neangažovaný vzťah ku klientom,
strata záujmu o odborné témy,
pocity skľúčenosti, bezvýznamnosti,
zvýšená náchylnosť k chorobám, časté pracovné
neschopnosti, žiadosti o neplatené voľno,
pridŕžanie sa zavedených postupov, strata citlivosti pre
potreby klienta, strata tvorivého prístupu,
obmedzovanie komunikácie s klientmi aj kolegami, časté
konflikty.
13. 4. 2015
45
Fázy vyhorenia:
1. Nadšenie – príchod,  očakávania, ideály
2. Stagnácia – predstavy sa líšia od reality
3. Frustrácia – väčšinu vecí vníma človek na
pracovisku negatívne, pracovný proces =
sklamanie.
4. Apatia – rezignácia na aktivitu, nepriateľská
atmosféra
5. Vyhorenie – pokiaľ sa situácia nerieši, dochádza
k samotnému syndrómu vyhorenia. Ide o štádium
úplného vyčerpania organizmu
13. 4. 2015
46
Kto je ohrozený ? ? ?
lekári a zdravotné sestry,
psychológovia, psychiatri,
sociálni pracovníci,
sociálni kurátori
učitelia,
policajti,
politici,
športovci,
kňazi, rehoľníci, kazatelia,
právnici,
13. 4. 2015
vedúci pracovníci,
pedagógovia pracujúci
s duševne postihnutými
deťmi,
piloti, letušky
manažéri
podnikatelia,
personál v nápravných
zariadeniach,
pracovníci v hospicoch
47
Prevencia :








Vnútorné možnosti: zmysel života, odolávanie a
posilňovanie schopnosti zvládnuť stres, asertivita,
Vonkajšie možnosti: sociálna opora, dobré medziľudské
vzťahy, kladné hodnotenie iných,
znížiť vysoké ideály, kvalitná príprava na profesiu, výcvik
v potrebných sociálnych zručnostiach, prax s klientelou,
jasné vymedzenie náplne práce,
využitie profesionálneho poradenstva - skúsenými
odborníkmi + kolegovia
obmedzenie administratívy spojenej s prácou s klientmi,
kombinácia priamej práce s klientmi a iných činností,
práca viacerých pracovníkov v náročných programoch
13. 4. 2015
48
Andragogika a poradenstvo ???
Andragogika – zameriava sa na procesy
učenia
 Súčasťou je:

 Vzdelávacia
a výcviková výučba dospelých;
 Poradenská služba pre dospelých;
 Výchovno-sociálna starostlivosť o dospelých
13. 4. 2015 9:45
49
Výchova a vzdelávanie dospelých

Výchova – formovanie názorov, postojov
 Sebavýchova
 schopnosť
samostatne si osvojovať poznatky,
 schopnosť sebamotivácie,
 schopnosť sebariadenia,
 schopnosť plánovania životného programu,
 Schopnosť sebaovládania.
13. 4. 2015
50
Výchova a vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie – rozvíjanie vedomostí,
utváranie systému pojmov, úsudkov
– efektívne:
 individuálna motivácia,
 zodpovednosť za vlastné učenie,
 možnosť voľby času,
 rozvoj ďalších možností.
 Sebavzdelávanie
13. 4. 2015
51
Andragogické poradenstvo


Nesupluje psychologické poradenstvo,
Pomoc pri rozhodovaní o kariére, voľnom čase,
ujasnenie si potrieb vo vzdelávaní, podmienky
vzdelávania (dospelý prichádza niekedy k vzdelávaniu po
dlhšej dobe- strata návykov, stres)


Nová situácia vo vzdelávaní – vzrastá miera
zodpovednosti človeka za svoj rozvoj, profesijnú
orientáciu
Ide o pomoc človeku – podpora rastu, rozvoja,
zrelosti, lepšie uplatnenie klienta v spoločnosti,
uplatnenie na trhu práce – OVPLYVŇUJE
KVALITU ŽIVOTA
13. 4. 2015
52
Ďakujem za pozornosť a
trpezlivosť !
Pekný zvyšok dňa !
13. 4. 2015
53