Transcript EUWT

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 2009

Geneza

Rozwój Wspólnoty i zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej wymaga pogłębienia współpracy terytorialnej.

Ze względu na trudności jakie napotkały Państwa Członkowskie, regiony i społeczności lokalne w realizacji działań współpracy transnarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej, niezbędnym okazało się ustanowienie instrumentu współpracy na poziomie wspólnotowym, umożliwiającym zakładanie na terytorium Wspólnoty ugrupowań zajmujących się współpracą i posiadających osobowość prawną, zwanych Europejskimi Ugrupowaniami Współpracy Terytorialnej.

Europejska Współpraca Terytorialna 3 wymiary i alokacja finansowa Europejska Współpraca Terytorialna

7,75 mld euro

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej WSPÓŁPRACA TRANSGRNICZNA

(obecnie INTERREG III A) 73,86% 5,58 mld euro

WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA

(obecnie INTERREG III B) 20,95% 1,58 mld euro

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

(obecnie INTERREG III C; INTERACT/ESPON./URBACT) 5,19% 0,39 mld euro

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

•   

Tło : Propozycja Komisji wychodząca naprzeciw trudnościom zgłaszanym przez państwa członkowskie w realizacji polityki transgranicznej Rozszerzenie UE – nowe granice i powiązania między nimi Doświadczenia w realizacji projektów w ramach Interreg III European grouping of territorial cooperation (EGTC) Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Podstawy prawne Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art.. 159 akapit 3)

Propozycje Komisje oraz Komitetu Społeczno – Ekonomicznego i Komitetu Regionów

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

•    

Cele i zadania nowego instrumentu

Ułatwianie i promowanie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, zwanej w skrócie terytorialną między jej członkami w celu zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej EUWT wykonuje zadania powierzone jej przez członków, które będą określane w konwencji, czyli umowie powołującej EUWT do życia:

Realizacja programów współpracy terytorialnej współfinansowanej przez Wspólnotę w ramach funduszy strukturalnych (EFRR,EFS,FS) Podejmowanie działań w celu realizacji programów współpracy terytorialnej będących własną inicjatywą państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych przy wykorzystaniu innych niż wspólnotowe źródeł finansowania (art.. 159 akapit trzeci Traktatu)

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Status EUWT posiada osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, posiada zdolność do rozporządzania majątkiem ruchomym oraz nieruchomym, zatrudniania personelu oraz może być podmiotem czynności prawnych.

Na gruncie prawa europejskiego jest to nowa jednostka o charakterze ponadnarodowym.

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Skład

    

Lista podmiotów uprawnionych do członkowstwa w EUWT jest ściśle określona i należy do jednej lub kilku z następujących kategorii: Państwa Członkowskie władze regionalne władze lokalne podmioty prawa publicznego (art.1 ust 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowalne, dostawy i usługi) członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Utworzenie EUWT cd… EUWT składa się z członków położonych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy przyszłych członków, którzy są zobowiązani do poinformowania rządu państwa członkowskiego o zamiarze uczestnictwa w EUWT. Rząd państwa członkowskiego przed wyrażeniem zgody na udział podmiotu w EUWT bada zapisy konwencji i statutu pod kątem zgodności z prawem krajowym, w tym zakresie zadań, jakie EUWT ma wykonywać, na co posiada 3 miesiące.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

•       

Utworzenie EUWT Każde EUWT jest przedmiotem osobnej KONWENCJI (zawartej jednogłośnie), która określa: Nazwę EUWT i adres jego siedziby Zasięg terytorialny Cel i zadania, czas obowiązywania, warunki rozwiązania Listę jego członków Stosowane prawo, które reguluje interpretację i stosowanie Konwencji, którym jest prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba EUWT Warunki wzajemnej uznawalności w zakresie kontroli, w tym finansowej Procedury wprowadzania zmian do Konwencji.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

        

Każde EUWT ustala na podstawie Konwencji swój STATUT, który zawiera: Wszystkie postanowienia Konwencji Zasady funkcjonowania organów i ich kompetencje, liczbę przedstawicieli członków w organach Procedury decyzyjne jeden lub wiele języków roboczych Zasady funkcjonowania (zarządzanie personelem) Zasady finansowego wkładu członków oraz zasad rachunkowych i budżetowych Uzgodnienia dotyczące odpowiedzialności finansowej członków Organy odpowiedzialne za wyznaczenie niezależnych audytorów zewnętrznych Procedury wprowadzania zmian do Statutu.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Organy EUWT ZGROMADZENIE – złożone z przedstawicieli członków EUWT DYREKTOR – reprezentuje EUWT i działa w jego imieniu BUDŻET – roczny, ustalany przez Zgromadzenie PUBLIKACJA – statut wraz z ewentualnymi poprawkami podlega publikacji zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym zarejestrowano EUWT

Dziękuje za uwagę

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Al. Wojska Polskiego 164 71-335 Szczecin